Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. juli 1873
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Brev fra Jonna Stampe til H. C. Andersen d. 5te Juli 73.

Min kjre Andersen! Min Bestemmelse i de sidste Dage at skrive til Dem og takke for Deres kjrkomne Brev, er ikke bleven svkket men styrket ved den Efterretning jeg imorges modtog fra Prof. Jensen, at vores stakkels Einar imorges Kl. 4 er dd pludseligt, men stille og roligt. Han har vret noget svkket og forandret i de sidste Maaneder, har endogsaa ligget og havt Feber de sidste 3 Dage; dog turde Lgen ikke haabe, at han saasnart skulde faae Ende paa sin ulykkelige Tilvrelse. Derfor skrev ogsaa Lgen, som meldte mig det: "For mig, der saa tidt har vret Vidne til de tunge Scener, som en saadan Hjernesyg maa gjennemgaae, er det - meer end De maaskee ret kan fatte - som om der var skeet en stor Velgjerning, ret en Gave skjnket, der fortjente Tak for Guds uendelige Fadergodhed." Saadan har Moder nsten ogsaa taget det; hun ventede Svar paa om hun maatte besge ham og istedetfor maatte jeg melde hende hans Dd. Men skjndt hun grder over sin "stakkels Dreng" og srger over at hun ikke har seet ham til Farvel, og over at ikke hun har faaet hans sidste Brev, (da det var skrevet til Fader,) saa synes jeg dog hun tager det roligere end jeg havde turdet haabe. Eun har nu vret her lidt over 3 Uger, og er kommet sig ret godt, Dette vil desvrre vist igjen stte hende tilbage, hun bliver her indtil Harald, som jeg har telegrapheret efter, kommer. Fader er i Norge, hvor han har vret henved 10 Dage, og havt det saa udmrket, baade over at vre hos Valdemar, Pauline og Brnene og over at see den deilige Natur. Nu skal hans Reise saa brat afbrydes, naar han idag faaer mit Telegram, det gjr mig saa ondt. Men vi maae, alle og Enhver der har holdt af min stakkels Broder, fle det som en Velgjerning, at han er befriet for sin ulykkelige Tilvrelse, og at min stakkels Moder skaanes for den stadige Beklemthed hun flte for ham. Moder beder mig hilse Dem mange Gange, hun tilfiede: "Andersen har altid holdt af Einar." Min stakkels, stakkels Einar, nu vil det gamle Billede af ham ikke dukke op.

Fra Collins har De sagtens hrt om Viggos og Louises Ophold paa Ellekilde, om Viggos Tour med Kunstnerne St.Hans?Nat og om hele deres fornielige Liv paa Ellekilde. I Juli-Maaned begynder Tante Jette at tage af og til til Byen for at see til Louise. Ingeborg Lind er her endnu, vi have havt en rar Tid med hende og Mormor, stille men meget hyggelig. Fru Koch kommer paa Mandag til Nyse og bliver der til Torsdag; hun besger Elise. Jeg skal hilse Dem fra Familien derovre. Heri ligger et lille Brev fra Jeanina, som hun har vret meget spndt paa om De vilde vre tilfreds med; det har ligget nogle Dage og ventet paa m it. - Overkammerherre Oxholm er meget syg, man men er af et Hjerte-Onde og der har vret Tale om at han skulde til et Bad i Nrheden af Carlsbad. Nu skrev hans Svigerinde, Fru Raben, til mig idag, at hun ikke havde faaet beroligende Efterretninger fra Smidstrup, saa jeg er bange for at hans Tilstand ikke er fri for Betnkeligheder.

Om nogen Tid reiser vores Godsforvalter, Kammerraad Repholtz, tilligemed Dr. Howitz til Schweitz, maaskee han kommer til Chur, jeg har da paalagt ham da han vilde tillade sig at besge Dem at bringe Dem en frisk Hilsen fra os. - For nylig besgte Pro Hammerichs os, med dem fulgte Marstrands ldste Sn, en vakker ung Mand, nylig kommen fra Amerika, han vil nu flytte sammen med sine Sdskende og vre Elovedet for den forldrelse Flok; han saa kraftig og mandig nok ud dertil.

Levvel, kjre Andersen! gid det stadigt maa blive ved at gaae fremad med Dem og gid De maa have Glde og Nytte af denne Reise, tak for gammelt Venskab!

Deres hengivne

Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus