Dato: 24. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Frankfurth 24 April 1873.

Kjre, velsignede Fru Grevinde!

Hvor det var deeltagende og hjerteligt at Excellensen kom hjem i Hotellet til mig den Formiddag jeg reiste; hvor bedrvede det mig at Deres Naade den Dag maatte holde Sengen og vre lidende. Mange Venner saae jeg ude paa Banegaarden; der var Collins, Melchiors, Hartmanns, Grevinde Frijs med Datter309 etc., det var svrt at sige Levvel. I Korsr overnattede jeg med min unge Ven som ledsager mig Nicolai Bgh; han og de fleste Andre bleve syge i den rygende Blst over Beltet, jeg stod mig. I Fredericia overnattede vi og da jeg nste Dag kom til Byen Slesvig, blev jeg paa Banegaarden venligt modtaget af Regjeringsraad Rosen310, Broder til Enkedronningens Over-Hovmesterinde311, af hans Smaapiger fik jeg en Bouquet Blomster og da jeg kom til Esselbachs Hotel havde Verten stillet sine to hyggelige Stuer til min Afbenyttelse. I Hamborg fik jeg Besg af Etatsraadinde Donner, som venligt tilbd mig sit Huus naar jeg kom tilbage; Deres Naades Svigersn kom medens hun var hos mig, men jeg saae, desvrre, ikke den unge Fru Bodil, hun havde strk Hovedpine, men sendte mig Hilsen. I Hanover vare alle Trer nsten udsprungne og fra Cassel her til Frankfurth foer vi lige ind i det levende friske Foraar; Frugttrerne blomstrede, Markerne prangede i Guult og Grnt. Vi boe 1

"Svanen" i Frankfurth, det er paa det Sted hvor det gamle Hotel af samme Navn stod, ligeover for Weidenbusch312, men det er i den sidste Tid ombygget og aldeles nyt, det maa regnes til eet af de eleganteste Hoteller jeg endnu har seet. Min unge Reiseven er ude at see sig om, jeg tr ikke tage med i aaben Vogn, mine Krfter slaae endnu ikke til. Hr Bgh synes at jeg er gaaet godt frem i Sundhed og holder godt ud hele Jernbane-Kjrselen, men vi kjre jo ikke mange Miil om Dagen og jeg synes at det gaaer langsomt med at vinde mit gamle gode Befindende. Imorgen, om Gud vil, reise vi til Heidelberg og derfra over Basel og Bern til Montreux, hvor jeg haaber at indtrffe til den frste Mai og da at finde et kjrt Brev, poste restante, fra Deres Naade. Hvor har De dog under min Sygdom, i denne Vinter, vret magels god og deeltagende. Hvorledes skal jeg kunde gjengjlde Sligt og tnker jeg paa vort dle Kongehuus, hver isr, blive mine ine vaade! jeg beder Deres Naade bringe mig i venlig Erindring. Kronprindsen tillod mig at skrive til ham naar jeg kom til Schweitz313, det glder jeg mig til, men jeg maa ogsaa flge min Trang og Lyst til at sende Hans Majestt Kongen et Brev314, jeg er forvisset om han vil naadigst optage det. Hans Reise-Taske315 flger mig stadigt!, alle Kjre leve i mit Hjerte. Deres Naade vil hilse Hr Greven og alle Brnene fra

Deres dybt taknemlige

H. C. Andersen.

Hjertelige Hilsener til Grevinde Wanda Danneskjold.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus