Dato: 23. april 1873
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

725. Fra E. og Henriette Collin.

Idag d.23de April, min 41de Forlovelsesdag, fik vi Deres Brev fra Hannover af 20de. Det Udtryk, De bruger om Deres Befindende, at De er mere qvik, synes at vidne om at Landreisen ikke anstrnger Dem, og dette er jo forelbig Hovedsagen.

Jeg har siden sidst faaet flgende Breve.

1. fra Frulan Sophie Sick, Datter af Geh. Hofrath v. Sick i Stuttgart. Hun er im Besitz einer Autographensammlung der hervorragendsten Geister der Jetztzeit og beder nu om Deres Haandskrift.

2. fra en 17aarig Hollandsk Pige om Haandskrift og Portrait. Adresse: Frulein Jenny Coster von Voorhout zu Tiel. Provinz Gelderland in den Niederlnden.

3. L. I. Hjertas Boghandel i Stockholm nsker at udgive en samlet svensk Udgave af Deres Eventyr og Historier, prydlig typographisk utstyret og vid billigt pris, da de dyre danske Udgaver langtfra kunne faae den Udbredelse som Hjerta tilsigter. Men uagtet der intet er til Hinder for Oversttelsen uden Tilladelse tilfier han: at han tilbyder Dem et Forfatterhonorar, hvis Strrelse De selv maa opgive, ifald De vil give ham formelig Autorisation for den nye Svenske Oversttelse. Oversttelses-Arbeidet er overdraget til en duelig Person som er vel fortrolig med det danske Sprog.

Jeg gik derfor til den bedste Autoritet, nemlig den Gyldendalske Boghandels Chef Hegel. Han forklarede mig, at Autorisationen ikke var andet end formelig Tilladelse som medfrte, at dette kom til at staae paa Titelbladet (altsaa noget lignende som jeg troer Vieweg satte paa en tydsk Udgave); det er altsaa kun et Prg, men mulig nskede han tillige en lille Fortale.

Jeg vil nu sige Dem hvad jeg gjr; jeg skriver strax til Hjerta, at De er syg, bortreist etc. og at jeg paa Deres Vegne forelbig maa sikkre Dem imod anden Forklaring af Autorisationen Hvad Honoraret angaaer, maa han gjre et Tilbud. (Dette fandt Hegel ogsaa rimeligt. Derefter skal jeg strax lade Dem vide, hvad der er passeret).

Jeg haaber herved at have handlet efter Deres nske, saaledes at De frst naar De kommer i Ro, faaer videre med Sagen at gjre.

Vi have nu igjen fuldstndig Vinter.

Lev vel og hils Bgh.

Deres hengivne

23/4 73.

E. Collin.

Torsdag Aften [: 24.4.1873].

Her har De mig igjen kjere Andersen; De veed af gammel Erfaring at hvidt'ndash;ubeskrevet'ndash;Papir, er min Natur imod, og det oprrer mig at betale Postpenge for et Brev som ikke er beskrevet til den yderste Krog, altsaa skal jeg nu fortlle Dem lidt om et af Kjbenhavnernes brndende Sprgsmaal og det er Japaneserne'ndash;Mine bedste Efterretninger har jeg fra Astrid som paa Moltkes Bal underholdt sig med Een af dem'ndash;frst paa fransk som han ikke forstod og saa paa engelsk som han kunde lidt af'ndash;Han var i den yderste Forbauselse over at Mnd dandsede'ndash;I Japan dandsede kun Qvinder til Mndenes Sang og da saa ogsaa Kronprindsessen dandsede ud, steg hans Forfrdelse, thi egentlig var det kun Slavinderne der vede denne Idrt i hans Hjem'ndash;Den fornemste i Gesandskabet kan kun sit eget Sprog og er nok for fornem til at lre noget Andet da han er nr beslgtet med en Gud .–Vi lnges meget efter at hre noget om l Revolutionen i Frankfurt og om den har forstyrret Dem i Reiseplanen; Efter Aviserne har den jo antaget store Dimensioner, men forelbigt vil jeg antage Beretningerne for overdrevne.–De er altsaa nu i den rare By Bern'ndash;Hils Bgh og beed ham give den gamle hvide Bjrn en extra Bolle paa min Regning,–dog den er vel dd; for 10 Aar siden saae den alt gammel ud og frte neppe noget sundt Liv, jeg saae den aldrig anderledes end siddende paa sin Hale med vidt opsprret Gab for at modtage de milde Gaver som uafladelig regnede ned til den.–

Saa kjere Andersen, nu kan jeg godt mrke at De er kjed af min lange Snik Snak'ndash;Gid De maa leve saa vel som det nskes Dem af

Deres Jette Collin.

[I Margen:

] Hilsen fra Theodor'ndash;

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost