Dato: 23. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Frankfurth a/M 23 April 1873

Kjære Fru Scavenius! For faae Timer siden kom jeg hertil og fandt Brev fra den trofast deeltagende Fru Melchior, der bragte mig en venlig Hilsen fra Dem; jeg troede at De, kjære Fru Scavenius, havde faaet Brev fra mig før min Afreise, men jeg seer at det har De ikke. Lige fra min Festdag den anden April, som De saa venlig erindrede, har jeg været febril og betagen, uagtet Glæden ogsaa havde deri sin Deel, men jeg har ikke kunnet overkomme ret nogen Skrivning, De veed jo at jeg skulde fløtte Ugen efter min Fødselsdag, og i hvor lidt jeg end kunde gjøre, var jeg dog meget overvældet deraf. - Paa min Fødselsdag fik jeg deilige Blomster, især prangede et herligt Træ jeg fik fra Grevinde Wanda-Danneskjold; mange kjære Besøg fulgte og mellem disse maa jeg nævne, vor kjære ædle Kronprinds der altid var og er mig saa deeltagende og god. Jeg havde ikke Kræfter før Afreisen at kjøre om og sige Levvel, alene Kongehuset søgte jeg til og Deres Majestæter vare saa mageløst gode og betænksomme at jeg ikke kom til at stige op af de høie Trapper, hele Familien var samlet i Stue-Etagen, Kongen Dronningen Kronprindsen og Gemalinde, deres to Smaabørn, samt Prindsesse Thyra og Prinds Valdemar. Ved Afskeden forærede Kongen mig sin egen Reisetaske, den han forrige Aar havde benyttet og ikke nok, om Aftenen da jeg sad hjemme ved Indpakning overraskedes jeg ved endnu engang at faae Besøg af Kongen, han vilde see mig endnu engang før jeg reiste; Prinds Valdemar og Prinds Hans ledsagede ham. Jeg var dybt bevæget ved vor ædle, kjærlige Konges Hjertelag. To Dage boede jeg i Hotel royal, i Kjøbenhavn, det vilde Hornemann, for at see hvorledes Forandring bekom mig. Grev Holstein var hos mig før Afreisen og mange Kjære saae jeg paa Banegaarden, Collins, Melchiors, Grevinde Frijs, Hartmanns & - Jeg er reist i smaa Dagreiser, har overnattet i Korsør, Fredericia og Schleswig, før jeg naaede Hamborg. Alle Træer vare i store Knopper da jeg kom til Hanover og i Cassel blomstrede Frugttræerne. Jeg er nu naaet Frankfurth, men har ikke Kræfter til at gaae ud det er mig endnu besværligt at komme op af Trapper og min slemme Slim-hoste vil ikke slippe mig. Den unge Ven, Nicolai Bøgh, som ledsager mig er Opmærksomheden selv og det er afgjort at jeg aldeles ikke kunde Reisereise uden saadansaadan Hjælp. Imorgen, om Gud vil, gaaer Rei-sen til Heidelberg og derfra over Basel og Bern til Montreux, der haaber jeg at finde Brev, poste poste restante fra Deres Naade. Hvor i Verden er nu den kjære Otto? Hils ham! hils alle KjæreKjære paa Borreby, hils de af mine Venner eller Veninder, som maaskee maaske ere paa Basnæs. -Jeg føler mig i Dag meget trættræt og har lidt Smerte i Siden, Humeuret er forresten ret godt. Gid jeg kun høre om Sundhed og Tilfredshed paa Basnæs. Deres Naades taknemlige H.C.Andersen.

Hjertelig Hilsen [til Gre]vinde Rantzau.

[Brevet lidt beskadiget.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus