Dato: 3. juli 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

[3.Juli 1839].

Egentlig skulde jeg nok ikke skrive, men jeg fler Trang dertil, De tage saa mit Brev med ssterligt Sind eller ei, jeg har erholdt saa megen Erkjendelse, saa stor Glde, at jeg maa meddele Dem det; De har ikke skrevet mig til, men De har vel moret Dem godt, havdt Andre De maatte skrive til, eller maaskee staaer jeg for ieblikket ikke over 0 paa Venskabs Termometheret, det er det samme, jeg stiger nok, alt, som jeg stiger i Verden kan jeg ikke falde i Deres ine. De vil ogsaa interessere Dem for mig, glde Dem ved et Brev fra Een, der maaskee i dette ieblik, beskjftiger Victor Hugos eller Lamartines Tanker. Ja vist, Deres Yndlings Digtere tnke maaskee paa mig, tnke paa mig med en Flelse varmere, end den der i dette ieblik opfylder La sorella. Dog fy! hvad er det for en ond Tanke der i dette ieblik opfylder mig, i det jeg just med lyksaligt Hjerte greb Pennen, vr ikke vred, er De, som jeg troer, langt renere og bedre end jeg i en ldre Alder er det, da vil De tilgive. - Jeg har vret i Udlandet i de sidste 14 Dage, i Sverrige,973 nydt den meest udmrkede Gjstfrihed. Jeg begyndte da Reisen originalt, som altid, jeg kom i Baad med Molbech ud til Dampskibet. Hr Andersen! sagde han gnaven, skal De ogsaa til Skaane? - ja, svarede jeg, over til Baron Wrangels!974 Ja jeg bryder mig ikke om at vide hvem De skal til! svarede han og viiste Huggetnder. Mit korte Ophold i Malm stod nok saa nydeligt anmldt i Avisen, ligesom i gamle Dage i Fyen. Baron Wrangel frte mig fra Gods til Gods, allevegne kjendte De Digteren. Hos Grev Beckfries,975 Baron Coyets,976 Grev Barks977 - allevegne var Spillemandens og Improvisatorens Digter kjrligt og smukt behandlet, langtbedre, end paa nogen Herregaard i Danmark. Det stemte mig bld, o hvor det er velgjrende at fle sig elsket. Den ene Comtesse Bark har vret lnge i Paris, er ung, livlig og smuk, ak, mit gamle Hjerte - havde jeg Penge nok blev jeg forelsket i min hje Alderdom. Ved min Hjemkomst igaar fandt jeg i Portefeullen978 et smukt Vers til mig af H. P. Holst, og mit Portrait, der er ret smukt opfattet. Imorges saae jeg Marmiers nye Vrk: Histoire de la Litterature en Danemark et en Suede,979 en Bog der skal lses meget i Paris. Holberg og ehlenschlger ere ret udfrligt behandlede, de have hver deres srskildte Capitler, de Andre, som leve mellem disse ere slaaede i Hartkorn, men dog ret tydeligt fremstillede i Leven og Vrker, Nu flger det 19 Aarhundredes Digtere, ehlenschlgers Samtid, og her synes det ikke mere en Litteratur-Historie, det er Marmiers Kjrlighed til Digterne der udtale sig, Heiberg er affrdiget med fire Linier, Ingemann og Hauch med lige saamange, Winter og Hertz have kun to og en halv, men Andersen - ja; alle Digterne have 9 Blade i Bogen, og af disse staae de alle paa eet Blad, jeg derimod har faaet 8 Blade. - Jeg fler saa aldeles det Gale heri, det store Misgreb, men maa jo vre glad ved saaledes at blive bemrket i Frankrige; Deres Victor og Alphons, der rimeligviis lser Bogen, maa dvle ved mit Liv og Virken, dvle ved mig Deres - halvhverdagslige Andersen, der er fortrngt af andre gode Mennesker, som De bedre begriber og skatter. - Havde Marmier skrevet om danske Digtere, kunde han udvlge de han syntes om og skrive lidt eller meget, men i Nordens Litteratur Historie kan jeg ikke endnu erholde Plads jevnsidig Heiberg, mindre blive omtalt i arkeviis, hvor han kun faaer Linier; men nu er det saa! jeg er en Tyrk i min Tro, hvo veed hvad det leder til; i alle Tilflde nu maa der strbes, jeg maa fortjene min Plads, eller gaae til Grunde, man skal ikke sige ?! dog nok herom! vi ville handle! I denne Eftermiddag fik jeg Brev fra Berlin fra den bermte Hitzig,980 i Chamissos Testament er han indsat til at udgive hans Litteraire Efterladenskab, han giver ud hans Levnet og Breve til bermte Mnd, Hitzig nsker nu Chamissos Breve til mig, for at disse kunne faae Plads i dette Vrk. Jeg har et Par,981 der indeholdte Critikker over mine Romaner, Erklring at han fler sig glad ved at kunne erkjendes for den, som frst indfrte mig i Tydskland, en Sammenstilling mellem mig og Heine og hans begeistrede Erkjendelse af det Guddommelige som lever i mig. Jeg fler mig saaledes i faae Dage erkjendt af tre Nationer, ja, desvrre overvurderet; Sverrig, Tydskland og Frankerig skal nvne Broderen, rigtignok kun en Lyd der dr igjen, men det giver mig nogle Minutters Glde og jeg maa sige Dem det, De vil da igjen interessere Dem for mig og jeg vil have

Deres Interesse, jo mere jeg vinder, desmindre taaler jeg at miste. Brev venter jeg ikke fra Dem, men skriver De da adresseer til Collins i Amaliegaden, saa faaer jeg det, hvis jeg er borte fra Byen. Jeg lser i denne Tid Lamartines Reise i Orienten,982 den er hist interessant, han er en Digter! en Svane, som flyver mod Solen, svingende Chatolicismens Rgelsekar. Jeg har tnkt og flt Alt hvad han siger. Intet er mig nyt, men det er mine bedste Tanker, der i levende Ord gaae gjennem mit Hjerte. Jeg elsker ham - i den anden Verden rkker han mig Haanden. De har jo vret i Hamborg.983 Iaften staaer Thorvaldsens Reise did med Baronessen, indfrt i Kjbenhavnsposten, Baronen er da ogsaa nvnt. Scadetternes Modtagelse i Edingburg984 staaer ogsaa der omtalt, men De kjender vel fra Faderen denne Begivenhed, imidlertid vil jeg dog gjentage den, mueligt er det Dem nyt. Alle Officerer og Cadetter bleve indbudne hos Castellets Commandant og gik derpaa i Theatret, hvor Orchestret modtog dem med Melodien Vift stolt paa Codans Blge. Alle Tilskuerne bragte de Danske et Hurra; da de efter Forestillingen tog bort spilledes: Danmark deilig Vang og Vnge! - Jeg kan godt lide at England hdrer det Flag der har vaiet over deres faldne Helte, det er saa smukt at Nationerne smlte sammen og det skal de; Meiselen og Lyraen skal slynge Guirlande om Nationerne. Og som Pragtblomster i Krandsen har vi Flaget og Bannerne for Videnskab og Kunst. Lad Ingen paa Nyse lse mit Brev, det kunde misforstaaes. Hils Baronessen ret hjerteligt, hils dem Alle, som bryde sig om en Hilsen fra mig.

Kjbenh: 4 Juli 1839.

Iaftes skrev jeg Ovenstaaende, i Dag hrer jeg Thorvaldsen er her, jeg gaaer derhen og faaer to Kys, samt den Efterretning at De - er reist! Tak fordi De sendte Bud efter mig iaftes, jeg var hele Tiden hjemme. Sprg Baronessen naar hun vil see mig, efter min fynske Udflugt?985 Maaske?

Lev vel. med broderligt Sind, som altid H. C. Andersen.

Ludvig Mller986 er kommet.

Adam er i Neapel!

[Udskrift]

Frken H. Wulff

Hos Baron Stampe paa Nys ved Prst

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus