Dato: 11. juni 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenh: 11 Juni 1839.

Det er Tid at jeg lader et lille Brevskib lbe af Stabelen, Lysten har lnge vret der til, og Ladning, ja jeg har havdt mange Slags: Sandhed, voxet paa broderlig Grund, Skjnd, skudt frem paa Menneskets Eiendom og Nyheder hstede i vor gode Stad Kjbenhavn; der har kun manglet mig Stadighed til at faae Brev-Skibet tiltaklet saaledes at jeg kunde troe De saae det gjerne eller med Glde kjendte det. Jeg vil heise alle Flag ogsaa de falske, det siger jeg Dem forud, at det ret kan see pyntelig ud; Alt br jo vre i Pragt paa disse Festens Dage.965 Naa, jeg kom da ikke til Nys, som Aftalen var. Den naadige Frue var saa elskvrdig at sige ved sit forrige Besg herinde: ja, saa kommer De med Thorvaldsen! mine svage Krfter bleve ogsaa tagne i Beregning, jeg skulde hjlpe, og jeg gldede mig der til. Jeg havde sat mig for at vre den Elskvrdige, selv om, ja det er min onde Natur, gjorde det i Lngden til en haard Prve. Imidlertid hrer jeg til min Forundring, for et Par Dage siden, at Thorvaldsen var afhentet, og at der var to ledige Pladser i Vognen ud. Det vilde vre for meget forlangt at jeg skulde tro, at man tilbd mig en saa beqvem Reise ud, men jeg finder det underligt at det slet ikke er blevet sagt mig, at jeg kunde have taget med Dagvognen; Tid til at give mig Underretning var der og Trang jo til at faae en Medreisende, rigtignok var det Mnd, som Weyse og Abrahams, der sgtes. Siig til Baronessen at det har gjort mig ondt, og at jeg nu aldeles ikke kan komme til Nys, jeg mister altsaa en Sommer Glde, hun selv havde vakt hos mig og som jeg virkelig satte Priis paa. Siig Baronen at jeg saa gjerne havde sent ham og bring Brnene mange venlige Hilsener. Jeg tillader mig ogsaa at tilfie een til Frken Schwartsen hvis smukke Stemme, altid toner mig for ret ved Tanken om Glderne paa Nys. - Nu, vi sees altsaa ikke paa Nys! - De lever da lykkelig? Lykkelig mellem Blomster og Brn, Glde og Toner; kom ikke ind til Byen her er det ikke saa idyllisk, her snakker man saa meget og jeg har jo disse ulykkelige rer - ja jeg er i Grunden et meget feilfuldt Menneske. Jeg stod forleden Morgen i mit Vindue og tnkte derover, tnkte paa de sande og ssterlige Ting De ved flere af vore gjensidige Forelsninger havde sagt mig, og jeg erkjendte hvor uklogt jeg altid handlede i at tale lige ud af Posen. Jeg misundte Dem Deres Mangel paa Modtagelighed for Snik-Snak og nskede at jeg kunde vnnes af der med og det er jeg blevet, haaber jeg og maa takke Dem der for! tnk, det skete samme Morgen. Jeg kom ind til en Condittor for at faae en Kop Chocolade og der talte jeg med flere, halv fremmede Folk, Weyse sad i en Krog, han kom til og var vred, De havde sagt ham hvad jeg i broderlig Snaksomhed havde givet Dem, nemlig hans bekjendte Udtalelse af Misbilligelse mod at De reiste. Han fornrmede mig formeligt, skjndte, der

paa et offentligt Sted, hvor jeg, et offentligt Menneske, maatte taale det; jeg spgte naturligviis, men mit Hjerte bldte, som man siger, jeg leed, hvad jeg efter min forfngelige Natur maa lide, og var nr ved at ville have sendt Dem et Brev, men det havde blevet et uklogt Epistel, jeg har derfor ladet nogle Ntter gaae, og er kommet til Resultatet, at De har undt mig denne lille Mindelse for at forbedre mig! Al Feilen er paa min Side og jeg takker Dem derfor, takker Dem ret inderlig. Jeg skal vre klogere en anden Gang, og hver Gang jeg gaaer ud i Bredgaden lse hvad jeg har optegnet for mig selv angaaende dette. - O, kjre Sorella, De er velsignet lykkelig, De lever ikke, som jeg i en ond Verden, behver ikke at veie Deres Ord, De beskues kun af venlige Ansigter, hvor man kun har ie for Deres gode Egenskaber og af dem har De saa mange, saa utallige mange, at De gjerne, naar der falder nogen af, kunde give mig dem til at slide paa. Dette Brev haaber jeg De ikke viser til nogen; jeg nsker det ikke lst af Venner der mindre kjender mig, end De! - Hils Thorvaldsen, min Vaudeville966 gives paa Lverdag, men da have de nok ganske artigere Stykker paa det levende, lystige Nys. Det glder mig at hre at De og Baronessen synes saa godt om min Byes-Sster, Jomf: Salomonsen.967 Ja, som jeg har sagt Dem, hun har ogsaa mange Fortjenester. De skriver mig ikke til, der ere flere ny Venner traadte op og med disse maa Baandet knttes fastere, mellem os holder det, jeg har jo gamle kjre Erindringer og De er en del, storartet Sjl. I dette ieblik lser jeg selv dette Skrevne igjennem og finder det er et Brev jeg heller skulle rive itu, det er nsten skrevet, som de gamle hebraiske Haandskrifter, Vokalerne mangle og det beroer altsaa paa den Lsende hvilke han vil lgge under. Dog naar jeg betnker dette, veed jeg jo, at De altid lgger de bedste Bogstaver under og det kan De her. Vort Venskab holder sig i Lngden; slipper det endogsaa engang paa Jorden da have vi jo Evigheden for os og i den kan vi tidt mdes og tales ved. Deres Broder Christian har faaet et langt Epistel fra mig, men jeg har siden ikke hrt fra ham. Deres Fader har jeg besgt to Gange og han var meget elskvrdig. Ingeborg968 skal efter Lgens Forordning reise til Ems, ellers kommer hun sig ikke, Louise tager med, men endnu er ikke Reisen ret bestemt. De glde sig begge til at see fremmede Lande, glde sig nu det forestaaer dem. Heibergs969 reiste igaar til Rhinen og Harzen. - Hauchs nye Roman970 kommer ud om nogle Dage, mine Eventyr971 ikke fr i August, siig den gode Elise972 at jeg skal have den Fornielse at sende hende dem naar de indtrffe. Forleden Nat drmte jeg om hende, hun sagde saa smukt og naturligt, at hun havde Lyst til at tegne og male, men fik ingen Underviisning, da sagde jeg det til JetteSorella og hun smilede og svarede, det var underligt at jeg ikke har mrket det og tilbudt en Time imellem! og saa malede De ?? Sprg Elise om min Drm har noget at betyde. Endnu engang en Hilsen til La Baronne, hun staaer og skal staae for mig altid, som da hun sidst med sit rlige ie tilsmilede mig og sagde: altsaa vi sees med Thorvaldsen!

- Lev ret lykkelig. Broderen.

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff

paa Nys ved Prst.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus