Dato: 8. juni 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

684. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 8de Juni [1871]

Dersom virkelig Travlhed nogensinde med Sandhed er benyttet som Undskyldning for Taushed, saa er jeg i dette Øieblik den som tør bruge den ligeoverfor Dem kjere Andersen, thi jeg har været meer end optaget af at faa vor lille Hytte saa net og hyggelig som mulig og dersom De nu'ndash;en stille varm Solskins Dag besøger os, skal De nok føle Dem bedre tilpas end i vort gamle Huus'ndash;især hvis De vil forpligte Dem til fuldstændig at forjage Billedet af det prægtige Rolighed af Deres Erindring medens De er paa Ellekilde.–

Vi have siden vi flyttede ud havt alslags Veier ligefra 32 Graders Varme i Solen til 5 Grader i Skyggen, vi have havt fuldkommen Stilhed, saaledes som jeg ønsker den naar De kommer og vi have havt en Nordvest Storm da var prægtig at see og som bragte vor ulykkelige Nabofamilie, de brave Videmanns den sørgelige Glæde at bringe Liget af deres 3die Søn – deres Perle – iland ved Kronborg'ndash;den yngere Broder kom ligeledes iland med al Storm 14 Dage tidligere, den Første døde iland,–saaledes at de arme Forældre efter 3 forskillige Begravelses Dage nu have den Trøst at kunne besøge deres Børns Grav paa Hornbæk Kirkegaard'ndash;Vi vare Alle med deroppe og jeg kan ikke sige Dem hvor gribende det var at see de 3 friske Gravhøie som dækkede saamegen Ungdom, Kraft og Forhaabning'ndash;Naar en Fisker som begynder med 2 tomme Hænder opdrager og opføder 5 Sønner, saa lider han ofte megen Nød og Savn, men naar saa Sønnerne ere voxne blive de hans Rigdom og hans Arbeidskraft, nu ligge de 3 i Jorden og de to yngste ere Børn'ndash;De maa ikke blive kjed af at høre saameget om vor Sorg herude kjere Andersen'ndash;Fiskerne ere vor daglige Omgang og saa kommer man til paa en vis Maade at dele deres Liv'ndash;vi saae den stakkels Faders Rædsel naar han skulde ud og kaste sine kroge i den Strand der endnu gjemte hans Drenge, men vi saae ogsaa hans taknemlighed da han fik dem samlet i Een Grav i Jorden.–

Jette Pedersen og Sophie have været hos os siden vi flyttede ud og forlod os i Tirsdags'ndash;Igaar kom Gotlieb Collin og bliver en Maanedstid hos [os] jeg haaber han skal føle sig vel herude, og han er den letteste Gjæst af Verden da han er tilfreds med Alt.–

Hele Familien hilser Dem kjere Andersen, jeg vilde ønske at De i dette Øieblik kunde see de 3 Brødre Collin og Jonas Alle ifærd med at forkjønne Eiendommen ved deres Hænders Gjerning'ndash;Jonas sidder dybt nede i en Vandbeholder som han renser, medens Theodor høvler som den bedste Snedker, Edvard viser sig med en Spade under Armen og møder Gotlieb som kommer med en Trillebør med Leer.–Lev vel

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost