Dato: 31. maj 1871
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 31 Mai 1871.

"Kun et Blad" vilde De min kjære, ædle Etatsraad have og derfor denne Mai-Hilsen fra den nys i Pintsepragt velsigned skjønne Natur!

Det var en saa glædelig Overraskelse at høre ved Bodild at De endnu er os saa nær. Jeg har det Gud være loved ogsaa meget bedre og haaber snart at besøge min kjære Nabo paa Basnæs og da ogsaa at see Dem kjære Ven! – thi saadanne tør jeg jo nok skrive, da jeg dog kalder Dem saaledes i mit Hjerte. Men lad nu pænt være at vise mit dumme Brev, for at ikke Andre skulde forarges derover. Imorgen reiser min Holstein igjen, men han har i den Grad opfyldt og fulgt Pligtens forskjellige Bud herhjemme til den saa længe fraværende Godsherre og Andet, saa at han for Exempel i Dag er i Sorø til Amtsraadsmøde, og de foregaaende Dage have vi derfor hellerikke seet ham meget, men

vi have desmere nydt de velsignede Øieblikke, som han tilbragte i den lille snevre Familiekreds. -

Vil De sige til Fru Scavenius at jeg var saa kjed af netop første Pintsedag296 som Følge af den stærke Hede den foregaaende Dag paa Reisen, at være blevet for medtaget til at komme i Kirke eller til at bede hende med sine Gjæster kom[me] ind. Mit Ildebefindende kom dobbelt mal à propos! – Men De vil nok paa bedste Maade bringe mig og Mine i venlig god Erindring. Ret snart haaber jeg altsaa at besøge Dem og mundtlig at takke Dem for Deres kjære sidste Brev. Deres Gudsøn skikker sig hidtil Gud ske Lov godt i Roeskilde Skole – den fordums lille "Madame" beder ogsaa om at turde hilse samt Bodild og Deres hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus