Dato: 25. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk, engelsk.

Basnæs

near Skjelskør 25 Mai 1871 (in Denmark)

My dear little friend!

Many thanks for the dear nice letter you wrote me the other day, many thanks for all what you told me about the pantomine in the Theatre Royal, it must have been a pleasant night. I know the tale about Sindbad, it is to be found in "Thousand and one night" that book you must read.

I am going to send you by the first opportunity a continuation of the tales and stories which your sister Miss Agnes brought you from me. My new book contains many tales you hardly know yet. I lived at a countryhouse near Copenhagen when your sister and some of her friends gave me the great pleasure of their visit and brought me little Mary's love, how friendly and considerate of her, give her and the old lady, who accompanied her my kindest regards. Her in Denmark we often speak of your dear papa and his travels in Africa. The other day I read in a newspaper that he had left and was on his way home the Europe! Hurrah! how splendid. Providence never gives up good men, who live in him and in performing noble deeds. What a hearfelt joy in the family, what festivity in all the country, when the dear energetic father, whom we all appreciate and honour, comes back to England. Then when he has kissed his little Mary many times, chatted and told her news, then remember my kind regards, him, who Providence has guarded to our joy and our instruction. Remember me also to the aunts and to everybody in the family whose mind is kind towards little Marys friend Hans Christian Andersen.

I am now in the country close to the seacoast at an old manor with high steeples, the garden plies towards the strand, and towards our splendid beechwood, which just now is delightfully fresh and green, the whole ground is like a carpet of violets and anemones, the doves are ecoing and the cuckoo tells news. Here very likely I am writing a new story, which my little friend later shall read. After the holidays I again return to town to stay some time with my friends the Melchiors on the beautiful Villa where sister Agnes was so kind to call on me. When Papa returns I expect a little letter from his dear Mary!

And now I say farewell! Yo do not forget the friend in Denmark
Hans Christian Andersen
To Mary Livingstone.

Tekst fra: Solveig Brunholm

Basnæs ved Skjelskjør i Danmark. [25.] Mai 1871.

Min kjære lille Veninde!

Tak for det yndige Brev du skrev mig til forleden og tak for Alt hvad du fortalte mig om Pantomimen du saae i »the theater royal«; det maa have været en morsom Aften. Jeg kjender Historien om Sindbad, den staaer i den Bog »tusinde og een Nat«, den maa du læse! -

Jeg skal nu ogsaa, ved første Leilighed, sende Fortsættelsen af de Eventyr og Historier din Søster Agnes bragte dig fra mig, der staaer i min ny Bog mange mange Fortællinger du vist neppe kjender. Jeg var paa et Landsted udenfor Kjøbenhavn, da din Søster med et Par Veninder glædede mig med Besøg og bragte mig Hilsen fra lille Mary Lewingstone, det var venligt og smukt betænkt, hils hende og den ældre, ædle Dame som fulgte med; hils hver af hendes Ledsagere, som jeg den Gang saae. Her i Danmark tale vi tidt om den kjære Papa og hans Reiser i Africa. Forleden læste jeg i en Avis at han var kommet derfra og var paa Hjemreisen til Europa! Hurra! det var jo deiligt! Vorherre slipper aldrig gode Mennesker, som leve i ham og al god Gjerning! Hvor det vil blive en Glæde i Familien, en Fest i hele Landet naar den kjære kraftige Fader, som vi alle skatte og ære, kommer til England. Naar han nu har kysset sin lille Mary mange Gange og talt og fortalt, da nævn ogsaa mig for ham, og hils ham hjertelig, ham som Gud har holdt sin Haand over til Glæde og Belæren for os Allesammen. Hils ogsaa Tanterne og hver i Familien som have et godt Sind for lille Maries Ven Hans Christian Andersen. -

Nu er jeg ude paa Landet tæt ved Søkysten, paa en gammeldagsbygget Herregaard med høie Taarne; Haven gaaer ned til Stranden og hen mod Bøgeskoven der nu staaer deilig frisk og grøn, hele Skovbunden er som et Tæppe med Violer og Anemoner, Skovduerne kurre og Kukkeren lader sig høre. Her skriver jeg vist en ny Historie, som min lille Veninde senere kan læse. Efter Pintse tager jeg igjen til Byen og boer en Tid hos Vennerne Melchiors paa den smukke Villa hvor Søster Agnes var saa god at besøge mig. Naar Papa kommer faar jeg vel et lille Brev fra hans kjære Marie. Lev nu vel og glad! Du glemmer ikke Vennen i Danmark.

Hans Christian Andersen.

Til Mary Lewingstone.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter