Dato: 12. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Petershi ved Klampenborg den 12 Juli 1870.

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Strax Dagen efter min Hjemkomst til Kjbenhavn skrev jeg Brev til Deres Naade og afsendte det. Jeg haabede, saa stille, at faae et Par Ord igjen, Jeg var i de otte deilige Dage paa Holsteinborg blevet forvnt, saae milde ine, hjertefuld Tale, jeg lngtes efter, om kun i Brev, at fornemme deraf igjen et Blink, en Efterklang. Hos Photographen Hansen saae jeg et ganske deiligt Billed af Deres Naade med lille Fritze-Wanda, jeg saae mit eget Portrt, lidt tyndhaaret, glat paa Hovedet som efter et Bad; men Udtrykket var godt261; ogsaa "Holsteinborg" saae jeg i et heldigt Billed. "Jeg giver Dem ingen", sagde Photographen, "Grevinden selv sender Dem ganske vist". Troer Deres Naade at jeg tr tro der paa?

I Torsdags Morges262 tog jeg med Banetoget til Helsingr og kjrte paa aaben Vogn til Hellebek for at besge Collins. Det blste en Storm og jeg blev i hi Grad forkjlet; det samme var Tilfldet ifjor da jeg en Dag besgte Collins, jeg maatte hoste og hive hele 14 Dage derefter, og det samme oplevede jeg et Aar tidligere; saa at jeg saaledes tre Aar i Rad er blevet syg ved at komme til Hellebk, hvor der altid er slet Veir naar jeg er der. I Lverdag[s] kjrte jeg fra Hotel d angleterre og her ud til Henriques paa Petershi, hvor jeg indtil i Dag har holdt mig inde og vret trakteret med Havresuppe og Salmiak; i Dag er jeg betydeligt i Bedring og Veiret er usdvanligt varmt og smukt. Hver Dag, siden jeg forlod Holsteinborg, er "Lykke-Peer" voxet, han er nu ved at indstudere sin Debut-Rolle263; den hele Digtning har jeg klart og tydeligt til sin Slutning, men selv under de bedste Stemninger faaer jeg den dog neppe sluttet i denne Uge. Siden kommer et Arbeide der tager ligesaa lang Tid som den der gik med at skabe Digtet selv, det skal beklippes, begrndses og dog gjres fyldigt. Jeg glder mig der til og haaber at det er en Digtning af nogen Vrd og Betydning. Alt staaer vel godt og lykkeligt i det velsignede "Holsteinborg"!, jeg seer Elisabeth og Fritze-Vanda lege paa Grsplainen, Christian Ghristoph i historisk Samtale med Hr Richter, jeg tnker imidlertid derved, om min kjre Gudsn selv engang blev en historisk brav Person, ja saa skal jeg synge om ham i den anden Verden; Frken Zeuthen stiller jeg tt ved mild og eftertnksom, Frken Guldenkrone sidder ved Claveret, der er glad ved at kunne levere de store Mesteres Tanker, og Deres Naade ja, jeg tnker mig, De reiser Dem og siger, "jeg maa dog op, jeg vil endnu i Dag skrive til vor Digter". See saaledes tnker jeg mig Situationen paa Holsteinborg. Vil Deres Naade hilse Hr Pastor Fenger og Kragh, og skulde jeg, om ikke lnge, faae et Par venlige Ord da beder jeg om at Brevet sendes til Hr Martin Henriques paa Hibroplads Ns 6 i Kjbenhavn, saa erholder jeg det strax.

Deres Naades taknemlige rbdige

H. C. Andersen.

E. S.

Hilsen til den vrkbrudne Pige, jeg lste for!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus