Dato: 27. juni 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

669. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard Mandag [27/6 1870]

Det var paa høie Tid kjere Andersen at Deres Brev kom, thi jeg var paa Veie til at blive fornærmet og saa saae det nok galt ud for Dem!–Jeg længes meget efter at vide Resultatet af Deres Forhandlinger med Edgar og haaber at det maa blive til alle Parters Gavn og Glæde og jeg kan godt forstaae at De selv maa see Værelserne inden De bestemmer Dem.–Hos os gaar, eller rettere, flyver Tiden med utrolig Hurtighed og hvært Øieblik, naar man mindst vænter det, er det Søndag, de 3 Colliner tilbringe mere end deres halve Liv ved vort Fremtids Sommerhjem, og var De her idag saa skulde De, det er jeg vis paa, glæde Dem med mig over en'ndash;ja lee kun'ndash;Ukrudts-Flor, der har udviklet sig i vore Skove'ndash;jeg kunde have Lyst til at lægge et af vore Grantræer inden i Brevet, men da det nok ville veie til 3 Postmærker, vil jeg dog ikke indlade mig paa denne Udgivt, og hellere vænte til De selv kommer og seer vor Herlighed'ndash;Saameget er vist at dersom Grev Holsteins Familie glæder dem over deres Holsteinborgs Herlighed efter samme Maalestok som vi over Ellekildes 6 Tommer høie Træer, saa har de meget at være glade over'ndash;men det er de jo ogsaa, det er jo en lykkelig og elskværdig Familie i hvis aabne og gjæstfrie Arme De nu nyder Livet.–

Jeg seer af Avisen at Christian Vinther er kommet hjem og i et Brev fra Kjøbh: fortaltes der at hans'ndash;(hans Kones)–Datters Forlovelse med en Portugiser'ndash;var hævet'ndash;det er det 3die Forsøg paa at faae den stakkels Pige forsørget ad Egteskabets Vei og jeg kjender ikke det nærmere ved Sagen, men i mit stille Sind lykønsker jeg af mit fulde Hjerte Portugiseren!

Familien Phister som boer her, havde nylig en stor Angst ved at deres Datter faldt ned i en aaben Kjelderlem og derved fik en saadan Nerverystelse at de strax maatte tage til Byen med hende, hun er nu i god Bedring, men da hendes Fader beskrev mig sin Sorg og Angst for Datteren gjorde han det saa levende og saa grædende at jeg var ligeved at græde med'ndash; jeg tror dog ikke at han spillede Komedie.

Jeg glæder mig til de nye Eventyr'ndash;men det er unægteligt et farligt Gebet at komme ind paa de forlorne Tænders Enemærker med Poesiens uafviselige Fordringer.

Jeg er Mutters-ene hjemme og har derfor kun mit eget hjertelige Levvel

Deres Jette C.

[ I Margen: ] Jeg glæder mig til at De laaner mig Ørsteds Breve ved Leilighed.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost