Dato: 24. maj 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

664. Fra E. Collin.

Saavidt jeg veed har Jette allerede afsendt Brev til Dem, saa at der ikke kan blive noget at fortælle for mig. Udreisen til Hellebæk vil rimeligviis blive forsinket paa Grund af Mangel paa Varme; vi ville dog ikke begynde vor Landliggen med at ligge i Kakkelovnene. At Folk ere meget opsatte paa at komme derud, erfarede jeg igaar af Jacob Lund, som, efter at være afviist fra Kroen, hvor intet er ledigt, med Nød og Neppe fik en lille men dyr Leilighed for Konen. Det gode Aalsgaard bliver os efterhaanden lidt for Kjøbenhavnsk, og det forventede nye Hjem til næste Aar staaer derfor saameget lysere for os.

Jeg hører nu, at Jettes Brev ikke er afsendt, men det kommer vel med dette.–Jeg er meget ophængt med Udflytnings-Beskjæftigelser og med den forestaaende Termin.–

24/5. 70.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost