Dato: 22. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 22 Mai 1870.

Kjre Ven!

Igaarmorges Klokken fire var jeg oppe, Klokken lidt efter 6 paa Jernbanen og fr 12 sad jeg paa Basns, hvor Havens Frugttrer prange med Blomster, Bgeskoven staaer deilig frisk grn og Sen vlter store Blger; det er frste Gang jeg fornemmer Foraaret iaar; De og Deres have nu allerede nydt det i flere Dage; jeg vil haabe at Deres Kone ret har godt af det milde Veir ude i det Frie, lille Marie nyder, paa sin Viis, frste Gang Landlivet, hvorledes Vandlivet vil behage er nok et tvivlsomt Sprgsmaal; siig hende at hun maa aldrig springe ud med Strmper paa, saa kan hun faae Aal i Strmperne. I Torsdags var jeg til Middag hos General Raaslvs; der var, mellem Flere, General Christensen fra New-York, en meget elskvrdig dannet Mand. Han sagde mig meget Gldeligt om mit store Publicum i Amerika og sgte at overtale mig til dog at komme derover og faae en varm, glimrende Modtagelse. Han er gift, har flere Brn, den yngste, Dagmar, en smuk Pige paa en 9 Aar, kyssede mig lige paa Munden, i det Faderen sagde hun skulde have et Kys med hjem af Hans Christian Andersen. Han fortalte mig at mine Eventyr vare godt oversatte derovre og at jeg var i hderlige Hnder. Generalen gjorte et srdeles rart Indtryk paa mig. - Har De seet H. P. Holsts: For Historie og Romantik, der staaer i det seneste Hfte et interessant Stykke om Dronning Mathilde i Celle, det synes tilforladeligt; ls det! Jeg bliver nogle Uger paa Basns, besger ogsaa Espe og Holsteinborg, ja gaaer maaskee lidt til Frijsenborg hvorhen jeg er venligt indbudt; ud af Landet kommer jeg ikke uden at jeg fra Deres Sster hrer at hendes og Dttrenes Ophold i Ems drager lngere ud end det er paatnkt, da flyver jeg derned en 14 Dage. Naar jeg kommer ind til Kjbenhavn vil jo De og Deres Frue nok see mig et Par Dage, men nu forunder De mig snart en lille Skrivelse; De er den frste jeg sender Brev i det jeg har slaaet mig ned paa Landet. Lad mig, om ikke lnge hre om Deres Landliv, Deres Frue, Dttrene og Snnerne. Seer De noget til Billes, da hils hjerteligt. Veiret er i Dag smukt, Fru Scavenius er kjrt til Kirke, den unge Hr Otto Scavenius, Grev Mogens Frijs og jeg ere alene tilbage paa Gaarden, jeg benytter Tiden til at sadle min Brevdue, medens de unge Herrer lader sadle til Morgentour gjennem Skoven. I Eftermiddag vil jeg derud og aande Skov-Duft. Paa Basns er i de sidste Aar de fleste nye Eventyr sprungne frem, gid det ogsaa skee under dette Besg. "Oldefaer" og "Det Utroligste", ere imidlertid groede paa Hibroplads, seer De, tilfldigt, Venner derfra, da hils og bevar, som altid i venlig Tanke Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 272-75)