Dato: 3. april 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 3 April 1870.

Kjre Fru Melchior! Deres velsignede Brev med Bilag fra Dttrene, ligasaa ogsaa Deres Mands hjertelige Skrivelse, kom niagtigt igaar paa min Festdag; jeg nskede det saa meget, lngtes der efter og det kom saa gldelig opad Dagen, som ret feiredes i Deres Hjem med Hjertelighed og Venlighed af Venner og Veninder; og dog var jeg meget lidende, saa betaget af Tandpine, at lille Marie Henriques kom grdende hjem til sin Moder og sagde at hendes "Kjreste var saa daarlig". Jeg har ei siden Hjemkomsten flt mig saa glad, ja saa overvldet af al den Venlighed som strmmede ind, al den Velvren, at jeg blev i Angst for den megen Lykke og syntes at nu maatte snart komme et Omslag, Gud vre lovet, jeg har endnu kun prvet det ved denne "Pl i Kjdet", som Professor Hedt igaar, hos Deres Broder i Bordtalen kaldte min Lidelse, jeg "maatte dog ogsaa prve de andre Menneskers haarde Lod." I to Dgn har jeg vret lidende, men meest Natten fr min Fdselsdag; jeg sov aldeles ikke og Kinden hovnede op som om jeg havde Faaresyge. Deres Jomfru lavede mig en Kryderpose, Frken Jette Melchior, som kom tidlig paa Dagen over at lyknske mig til Festdagen, bandt Posen om og med dette skjnne Udseende, dog uden strke Smerter, blev jeg hele Dagen hjemme og modtog Besg, det ene efter det andet, fra 9 om Morgenen til efter Klokken fem; jeg var aldeles lidende, men havde forresten en venskabs-rig Dag. Frken Jette Melchior bragte mig en Bouquet og et stort varmt Halstrklde, Hr Moses Melchior en srdeles smuk Mappe hvori var Sax, Kniv, Penne &; der kom deilige Bouquetter fra Professor Hartmann, Juliette Price, Fru Lund & dog den hldigste og smukkeste, kom fra Fru Scavenius: flere friske udsprungne Bge og Egegrene, naturligviis udsprungne i Drivhuus, thi endnu om en Maaned til ville vi ikke see grnne Bgeblade, Isen ligger paa Vandene, Vinden blser vinterkold. Ved Bgegrenene laae Guldregn og Seriner samt et Par fyldige duftende Provinds Roser; Hr Moses Melchior, som forundte mig et Par Besg, var ganske indtaget af Bouquetten. Blomsterhandlersken Madam Mrk, sendte fra sig selv udsprungne Forglemmigei i Potte. Fru og Frken Raaslf Vandflaske og Glas omlagt med friske Blomster. Jeg fik et deiligt slebet Glas fra Fru Henriques og to lignende fra Hr Scharf og Hr Eckardt. Dernst kom Telegram og Brev fra Tydskland, Holland, Frankrige og Engeland og mellem disse de nvnte kjre Breve fra Dem og Deres Mand. Indholdet var saa rigt, saa hjertefuldt, dog endnu seer og veed jeg ikke naar De kommer; jeg forstaar og haaber imidlertid for vist at De, kjre Fru Melchior kommer i Juli til "Rolighed", blev det ikke Tilfldet, saa at De maatte og vilde vre i Schweiz , ja da veed jeg ikke - hvor lidt Lyst jeg end har til at reise, jeg var istand til at komme der ned for dog nogle Dage at vre sammen med Dem; men De kommer jo hjem? Ikke sandt? Hele Dagen igaar gik forresten med Visitter hos mig og jeg modtog mange Damer, saaledes tidligst Frken Jette Melchior, senere Sophie Melchior, Thea, Fru Henriques med Dttre, Fru Lund, Fru Scavenius, Fru Bille, Frken Thiele, Grevinde Frijs, Frken rsted, Fru Johanne Melchior, Grevinde Holstein med Datter, Baronesse Jonna Stampe & - Grevinde Frijs bad mig srligt at sende Dem hendes venlige Hilsen. Klokken halv sex kjrte jeg i Deres Vogn hen til Henriques, Deres Svoger Hr Israel Melchior fulgte mig. (det er anden Gang jeg har benyttet Vognen siden jeg kom i Deres Hjem, benyttet den efter Deres Mands venlige Tilskyndelse.) Jeg fandt hos Henriques hans Broder med Frue fra Hamborg, dernst Professor Hartmann med Frue, Hr Israel Melchior med Frue, Professor Hedt og Juliette Price. Hedt holdt Festtalen og tydede hen paa mit seneste Eventyr "Lysene", regnede mig til Voxlys, sig selv til ingen Arter af Lys, men til "Profitten", "den man ikke kan tnde, men den kan bre Lyset. - Talen gjorde megen Lykke og var velmeent. Deres Broder udbragte Skaaler for de Kjre i Algier, som vist nu i dette ieblik tnkte paa os og udbragte en Skaal for Andersen; Deres Svoger, Hr Moses Melchior, talte derpaa og Alt var livligt. Efter Bordet lste Hedt fem af mine Eventyr, de tre frste ikke saa heldigt synes jeg som han fr har lst disse, derimod de to sidste: "Elverhi" og "Den lykkelige Familie", ganske mesterligt; de fik en dramatisk Beaandelse, Skikkelserne traadte frem med Kjd og Blod. Klokken 9 var jeg hjemme, aldeles trt uagtet jeg havde vret taus og stille, som aldrig fr nogen Middag paa min anden April, thi Tnderne virkede og jeg havde ligesom lidt Feber. I Nat har jeg sovet srdeles vel, sovet til den lyse Morgen og forsgt at gaae ud, Solen skinner, men Luften er vinterkold, jeg gik over paa Udstillingen, men der var Trngsel, jeg begyndte igjen at faae Tandpine og saa har jeg intet Indtryk af det Seete, De skal hre derom, naar jeg bedre stemt har igjen vret der. Imorgen skal jeg til Tandlgen, det er saaledes ikke saa behageligt den allernrmeste Tid. I det Hele har, siden min Hjemkomst, Tnderne stadigt generet mig, dog har jeg ikke givet efter, men vret paa en Deel Baller saaledes hos Kammerherre Haffners, Moltke Bregentveds, Grev Frijs & og paa det af "Klubben", meest unge adelige Herrer, givne Bal. Det holdtes i Vincents Locale og Grev og Grevinde Dannemand vare mellem de Indbydende. Hele Gangen fra Gaden op til Vrelserne vare deiligt decorerede med Grnt og pyntet med Tjenerskab i deres stadselige Liberier, Kronprindsen og Prinds Hans vare mellem Gjsterne der samledes i de rummelige Lokaler nede, Salen selv hvor Dandsen stod og som De erindrer fra min 6te September Fest, var som forvandlet til en heel Have i hvis Baggrund lftede sig, med grnt Klde belagte Terrasser som frte til et mellem tropiske Planter arangeret Springvand i hvis Kumme svmmede Guldfiske. Hos Kongen var jeg forleden til Taffels og Dagen derpaa hos den kjre, gamle Enkedronning, hvor jeg var sammen med Arveprindsessen, som jeg ikke har seet i mange Tider. Her har De meget omstndeligt min Omtumlen, men under denne har jeg dog begyndt at skrive baade i Vers og Prosa og flt mig, i Deres hyggelige Hjem, srdeles oplagt dertil. Fr i Mai kommer jeg ikke paa Landet, da Aarstiden endnu slet ikke tyder til at Nogen tidligere forlader Byen. Kan jeg til Udgangen af April blive i Deres Vrelser eller skal jeg rmme disse den 26 April, thi da har jeg benyttet samme den mig forundte lngste Frist "sex Uger". De siger mig det jo i nste Brev ganske aabent, men fremfor Alt, siig mig, om De kan, naar De og Dttrene forlade Algier og paa hvilken Tid Deres Mand tnker han er her igjen i Kjbenhavn. Nste Gang skriver jeg Brev til ham, dette i Dag lser han jo og jeg trykker derfor, gjennem det Skrivne, hjerteligt og inderligt hans Haand for den magelse Deeltagelse han altid viser mig. Frken Louise, Harriet og Anna takker jeg for de vedfiede Hilsener, jeg lnges srdeles efter Dem allesammen; Orangeblomsten der var lagt i Brevet dufter endnu; jeg lgger et Par Blade af Bgegrenene jeg fik igaar, her ind i Brevet, en Hilsen vre de fra vore danske Skove, som snart ville udfolde sig, naar nu Isen er drevet ud af resund. I Dag (Sndag 3 April) er Orlogsfregatten "Tordenskjold" gaaet paa sin store Fart til England for der fra at overfre og nedlgge det mgtige Telegraphtoug for Kina og Japan. Ved Toldboden seer man kun Iis langs Kysten og drivende Iisblokke lngere ude; men Afreisen er bestemt. Kapitain Lund er Chef og min Ven Henny Koch nst kommanderende. Det er et deiligt Hverv fra "rsteds Fdreland", at bre Fredens og Industriens levendegjrende Baand ud til de fjerneste Kyster. - I London skal "Tordenskjold" optage Kablet og vil om en Maanedstid derfra, ledsaget af 6 Dampskibe styre mod Kina. Vil De bringe den unge engelske Dame Frken Rennett min srdeles Tak for hendes Skrivelse til mig, hendes venlige Lyknskning til min Fdselsdag, jeg vedlgger her mit Portrtkort med et Par skrevne Ord, De er saa god at give hende det. I mit nste Brev, til Deres Mand, skal jeg forhaabentligt ikke glemme at sende en Udklipning, som De vil give den De troer kan have Interesse for samme. Fra Amerika har jeg af den samlede Udgave af mine Skrifter erholdt tre Bind, i disse : the Improvisatore, the Two Baronesses og Wonder Stories told for children; da alle disse ere tidligere trykte og jeg ikke har faaet for disse Oversttelser, er det smukt at jeg her har erholdt 10 Pound 4 Schilling. Hils paa det kjrligste Deres Mand og Brn.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad