Du har sgt p: +Thorvaldsens +Museum

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. oktober 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Mandagaften den 15 October 1838.

I Mrkningen mdte jeg Postbudet nede i Bredgaden og strax spurgte jeg: De har nok en Pakke til Andersen i Nyhavn. Jo, den var der! og saa gik vi ind i et os aldeles fremmet Huus, hvor Karlen laante paa frste Sal, Blk og Pen, saa at jeg kunde qvitere; saa originalt fik jeg Tante Anna, som var med paa Comedie og hrte Jomf. Lichtenstein i Fidelio. Collins har i disse Dage lst den og Fru Drevsen syntes ligesaa godt om den, som om alle de svenske Romaner, i Studenterforeningen har jeg hrt for og lidt imod, som det gaaer med alle Bger. Nu skal jeg til ordentligt at lse den, derpaa laaner jeg rsted den og De skal hre hvad Indtryk den der gjr. Nydelig er den udstyret. Jette Wulff var ikke med til Festen i Hotel d'Angleterre, nu frst er hun kommet hjem; hendes Broder har vret hos mig og bevgede mig til at komme ud til hende. Hele Historien er, at jeg har fortalt at hun ikke vilde staae op ude paa Nyse da jeg, efter Aftale kaldte paa hende og at hun tilsidst gav sig til at grde . Dette er det, Faderen er, efter sin Natur, blevet saa oprrende grov over, at det er latterligt. Hele Historien er saaledes Intet. Men jeg har vret syg, lidt mere, end nogen troer, og derfor er jeg nu haard skjndt Commandeuren bad mig at jeg vilde betragte hans Huus, som fr og Jette grd og bad mig vre en god Broder169 . Hvad jeg har sagt siger enhver let om sine bedste Venner, noget lignende kan jeg have sagt om Collins, om Fru Lsse, om Jette Hanck, kort om dem Alle og de bestemt ogsaa om mig, men tager man det som Commandeuren, saa styrter alt Venskab. De jeg elske, de elsker jeg, men de maae ogsaa forstaae og kjende mig. Wulffs Brev til mig var oprrende, man troer ellers at Meddelelsen Wulff har faaet er bragt fra Heibergs. Nu er altsaa det saa temmeligt jevnet; jeg har lidt uforskyldt og er nu maaskee igjen for haard. I Sndags var igjen en Fest for Thorvaldsen, ja en Fest der kunde sttes ved Siden af den i Hotellet, nemlig hans Optagelse i Studenterforeningen170 . Klokken 8 om Aftenen blev han afhentet i Karreet. Vor lille Have stod oplyst med Beegkrandse, og her modtog vi ham med en Sang af Professor Ole Bang171 skrevet under Mrket G. R : Gjenganger; ved Afsyngelsen af det sidste Vers blev blaa Lys afbrndte, og Alt straalte som en Solskins Dag. Nu frtes han gjennem Vrelserne i den nederste Etage, der vare selskabeligt indrettede; hans Buste af Freund og gamle Rahbeks Portrait vare bekrandsede. Nu bleve fiirstemmige Sange afsjungen; Hartmann sad ved Klaveret, Abrahams og Faaborg glimrede ved deres smukke Stemmer; tilsidst blev en deilig Sang af ehlenschlger med en srdeles gribende Melodie af Kryer, afsjunget. Nu frtes Thorvaldsen ovenpaa hvor et Bord med 100 Couverts var dkket i den store Sal. En Mngde smaa Gibs Afstbninger af Thorvaldsens Vrker vare anbragte, smykkede med Blomster, hen af Bordet, og paa Vggen hang, prgtigt malet 3 af hans Basrelief, man maatte tro, det vare disse selv, og rundt om hver vare Krandse. Nu blev til hans Skaal en Sang af H. C. Andersen afsjunget, aldrig fr er jeg siden blevet saa beundret og takket for et lille Digt, som for dette, jeg har vret heldig nok at gribe, hvad der laae saa nr! Denne Sang har vundet uddeelt Bifald, Thorvaldsen skal have vret bragt i et ypperligt Lune. Det er bedst De faar den; Bladene synes ikke at ville komme med den, medens den vandrer om i Afskrifter hos Venner og Uvenner. Folk paa Gaden selv takke mig, ligesom Heiberg blev det med sine Vaudeviller, der rigtignok ere Kjmpebilleder mod min lille Vise. Voila ! Man vinder Verdens Beundring for en Papirsblomst og sttes i Galgen for at plante en duftende Palme. O de Mennesker.

Mel.: Jeg nsker mig en yndig Viv!

1.

October bliver man Student,

At sige, naar man staaer sin Prve,

Kan Grsk og Romersk excellent,

Samt Archimedes Kunst udve;

Fortlle snildt hvad Clio skrev

Alt har vi skikkeligt forklaret,

Men Du fik stoltest Borgerbrev,

Thi Du i Marmor svared.

2.

Du blev Student, og Du kan troe,

Just i October maa det vre.

Du hugged' Dig igjennem

Saa Talemaaden kom til re.

"Hvad giver op Du af Homer?"

Blev spurgt og man jo ventedBlade:

Da formed' Du til Liv i Leer

Den hele Iliade.

3.

Det Sprog Praxiteles har talt

Det talte Du, som ingen Anden,

Hvad Flaccus har i Toner malt,

Du plastisk gav Du fatted Manden.

Du dristig Skjnhedscirklen slog,

Beregned' alle Former nie,

Og i Historien Du tog

Jo Clio selv den hie.

4.

Man spurgte Dig i Christendom,

Og Du lod Stenen for Dig tale;

Saa Christus i vort Tempel kom,

Med Kraft og Mildhed at husvale.

Svar gav Du i Astronomie

Saa selv Copernicus gjenleved;

Dit Marmor?Ord er Poesie,

Slig Stiil har Du os skrevet.

5.

Dansk og Latin med Marmor?Ord;

Du talte, saa det Dde leved.

De bleve hrt i Syd og Nord,

Stolt Danmarks Moderhjerte bved'.

Den yngste Kreds Du om Dig seer,

Hvert ie er en Gldens Kjerte.

Hvo elsker og beundrer meer,

End just det unge Hjerte!

Efter at Thorvaldsen havde udbragt Foreningens Skaal blev en Sang af H. P. Holst afsjunget172 , den handlede om det thorvaldsenske Museum og midt under den gik Forhnget til Side og man saa, ypperligt malet det hele Museum for sig, et usynligt Chor faldt ind, Musik af Hartmann, og derpaa igjen hele Forsamlingen, det gjorte en gribende Virkning. Efter Bordet fulgte Studenterne ham hjem med fuld Musik gjennem Gaderne. Dersom Thomsen nsker det da maa han gjerne benytte hele denne Notits, kun at den ikke kommer fra H. C. Andersen, naturligviis ! Hels ham og hans Kone meget; hende isr gjr det mig ondt for, hun vil meest savne det kjre Barn om sig173 , han har mere adspredende Beskjftigelser. Siig til Deres Tante, at jeg virkelig er lidt vred fordi hun ikke skriver, thi jeg giver mine Breve fordi jeg vil have Brev igjen; endnu een Postdag vil jeg vente taalmodig, men da saa Gud heller ikke lnger. I denne Uge udkommer fra Heibergs Haand alle de Digte Forfatterne selv fremsagde i Hotel d'Angleterre, senere, taler man om, kommer Thorvaldsens Album<: Alle de Sange og Taler der ere skrevne i Anledning af hans Hjemkomst. De sprger om Frken Herbst er vakker. Folk sige jo og Talent har hun. Mig kaldte hun bestandig "Hr Digter Andersen! " omtrent som min Skomager gjr det; hun bad mig ved det store Bord at declamere et af mine gamle Digte, jeg forsikkrede hende, at det vilde vre hist upassende og lod det vre ! Siig Deres Fader et kjrligt Tak for hans venlige Hilsen til mig, gid han og Moderen havde vret her til een af vore Fester, det vilde have vre[t] Champagne for Sindet. Fra Atterbom har jeg faaet Brev han udgiver snart en ny Bog "Fogel bl", som han vil sende mig. Frken Brmer spiller den "Stumme i rsta!", jeg har ikke i mange Tider hrt fra hende. Nu maa jeg slutte Brevet, jeg har idag saa meget at gjre, to Viser til Dronningen og een til gamle Hornemann174 , derfor bliver dette Brev i Gallop, ja jeg har ei engang Tid til at gjennemlse det ! tilgiv derfor Udtrykkene. Naar tr jeg igjen vente et Epistel? Skriv kun lst og fast, saaledes som jeg gjr det. Min Tandpine er for ieblikket forbi, men jeg er ikke vis paa om det er for kort eller lnger Tid. Hils Frken Louise von Schleppegrel! Det er sandt, man fortller her i Byen, at der i Odense skal vre saa stor Oposition mod Kjbenhavn fordi vi flaterer Thorvaldsen, er det saa? Jomf. Grann indtraf igaar med Personposten. Igaar og i Dag har jeg begyndt med Kakkelovnsvarme; de kolde Bade har jeg maatte ophre med for Tndernes Skyld og fra det ieblik af frosset, som en Sydboe i Norden. Nu lev vel ! Kjrlige Helsener til dem Alle.

med broderligt Sind H. C. Andersen

Endnu engang tak for Tante Anna ! Har De faaet mine Eventyr det er lnge siden de bleve afsendte, siger Reitzel!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus