Dato: 20. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Nizza den 20 Januar 1870.

Kjre Fru Melchior!

Tak for den lille Skrivelse De med Fru O'Neills Brev forundte mig; det gldede mig naturligviis at den kjre Anna har det bedre og det vil vist gaae godt fremad nu Foraaret aander om hende ovre i den solvarme Verdensdeel! snart kommer jo ogsaa hendes Fader, det er en Glde til, og Humeur og Sundhed trives naar man ret fler sig glad! hils hende, Frken Harriet og Louise. Ak, for mig er det lang Tid til vi samles, Gud forunde os det i bedste Velbefindende. - I forgaars morges havde jeg den Glde at Jonas Collin kom her ned til mig og vi bliver sammen omtrent i to Maaneder. Opholdet her i Nizza vil saaledes strkke sig til den 28 Januar eller maaskee 30de. Mueligtviis hrer jeg dog i den Tid fra Dem (Nice, pension Suisse) men kan det ikke skee, da vr saa venlig, senere at lade Brevene gaae til Paris poste restante; Reisen derhen gaaer i smaa Afdelinger og jeg tr ikke forudsige hvor jeg bliver kort og hvor jeg bliver lnge. Nu have vi smukke Solskins Dage, men kolde Aftener; jeg bliver i disse aldeles hjemme; selv til Middags Indbydelser har jeg overalt un[d]skyldt mig, saaledes fler jeg mig hyggeligere. I disse Dage vil jeg kjre lidt omkring og vise Collin Omegnen. Bjergene mod Schweiz ligge skinnende hvide, bedkkede med Snee; Solnedgangene ere nsten altid glimrende, jeg venter paa disse som var det mine Theater-Forestillinger. Lieutnanterne Gyllenram og Kistner have besgt mig og bragte Hilsenerne fra Familien Melchior. Jeg har igjen besgt Herrerne; de ere meget udbudte og komme fra Bal til Bal. Kistner blev meget glad ved at hre at han maaskee fik Brev fra Dem. Nede i Mentone skal vre en heel Deel Danske, men jeg kommer neppe der hen, nu Collin er her og man siger ogsaa at der er overfyldt i alle Hoteller, saa at man faaer daarlig Leilighed, og altid sees syge Mennesker. Fra Kjbenhavn faaer jeg saa jvnligt Brev, men Nyhederne, har De, kjre Fru Melchior, vist lige saa tidligt som jeg og langt rigere; Digteren Henrik Hertz skrev mig nyligt til vi ere enige om iaar at tildele Paludan-Mller det anckerske Legat. Fra Deres Broder Martin Henriques fik jeg iforgaars Brev med Bilag fra Fernanda og efterflgende fra Marie: "Kjre Kjreste! jeg sender dig et Kys, kom snart hjem til din lille Marie!" Forleden sendtes mig en fransk Koncert Plakat, eller rettere Anmldelse om dramatiske Foredrag. Enken Fru Ernst, som var i Kjbenhavn, er efter en Rkke Foredrag i Schweiz, kommet til Lyon, der, som i Neuchatel og Geneve har hun ogsaa givet to af mine Eventyr, "Skarnbassen" og "Sommerfuglen" i fransk Oversttelse: Jules Jrgensen skriver at de gjorde stormende Lykke; fra London har jeg fra Frken Plesner faaet et Exemplar af hendes engelske Oversttelse af Dryaden, den har her Navnet: "The wood-Nymphe" og er srdeles praktfuldt udstyret, med farvede Billeder og hist smagfuld Indbinding. Efter et Brev fra Paris erfarer jeg at Gregoire tnker paa at give Dryaden i fransk Oversttelse. Det er forunderligt, at jeg endnu al den lange Tid jeg har vret hjemme fra ikke en eneste Gang har vret i Stemning til at skrive Noget, hverken i Vers eller Prosa, al Skrivning gaaer op i Breve. Jeg har ikke af Deres sidste Brev kunnet see om De har faaet de to seneste Breve fra mig, i eet var en Blomst fra "Rolighed", i et andet var en Udklipning af "Dagens Nyheder" hvorpaa stod Brev fra Watt i "Varetgts Arrest."

- Jeg har en stor, nsten overvldende Brevvexling og der ere ogsaa en Deel der ganske maa blive Stifbrn, dog det er meest Forfattere og Forfatterinder, som ogsaa her langt ude, sende ned til mig deres Vers og Viser. Hils Dttrene og de af mine Venner De mder og gld mig snart med Brev, lidt lngere end det sidste.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad