Dato: 18. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Nizza, Tirsdag Middag den 18 Januar 1870.

Kjre Fru Collin!

Imorges 9 kom Jonas til min store Glde her til Nizza; allerede i Lverdags begyndte jeg saa smaat at vente ham og havde, i det forresten, overfyldte Hotel, faaet et lille Vrelse til ham, dersom han foretrak hellere at have det end altid at vre i min store Stue. Imorges Klokken 6 var jeg opp_ da jeg ventede han kom med Dampskibet, som indtrffer tidligt paa Morgenen, han var ikke med, og jeg begyndte at blive ngstelig, endeligt rullede en Vogn for Dren, jeg foer til Vinduet, det var ham, han saae rask og forniet ud, havde kjrt hele Natten; igaar Middags forlod han Genua ad Veien over Via dela Cornice. Vi have allerede efter Frokostbordet, fra vor Have=Terrasse besteget "Slots=Bjerget", der over hele Nizza, den gamle og den ny Deel, med en Rundsigt over Byen selv, Havet og rundtom ind i Bjergene til en Deel af de smaa hvide Alper. / Paa Veien gjennem Gaderne mdte vi Mrck, der fik os op i et Museum for at see paa Svampe! siden gik Jonas og jeg langs Havet hjem i brndende Solskin og vi talte om at det ,var Noget for Dem og Louise, aldeles Sommerveir! gid vi nu maa beholde det. Medens jeg skriver dette sidder Jonas i Sophaen og studerer Beskrivelse af Nizza; een af disse Dage tager jeg Vogn ud en Tour i Bjergene eller om til Villa France, jeg haaber vi ret skulle have det godt, bare at De ogsaa var med og Louise, ja mange Flere! - Det er sandt! jeg vandt vist ikke de 50000 Rdlr i Lotteriet, ellers var der blevet telegrapheret, jeg vandt vist ikke engang 100 Rdlr. Det er meget lidt opmrksomhed af det hie Lotteri! det tnker ikke paa mig! det synes min gode Ven Boghandler Reitzel heller ikke at gjre, jeg bad han sende mig i Krydsbaand eller i Udklipning hvad Godt Bladende sagde om mine 3 Historier, Intet er indtruffet; Fru Melchior har derimod fra Africa, en lang Omvei / fra Kjbenhavn, sendt mig "Dagbladets" venlige Udtalelse. Fra Digteren Professor Hertz fik jeg igaar morges Brev om hvem af Digterne jeg stemte for Hensyn til det Anckerske Legat, jeg svarede strax at jeg, som han, var ubetinget for Paludan-Muller, jeg vil haabe at Brevet naaer ham. Deres Mand kan maaskee erfare om det er indtruffet. Det er jo af Vigtighed for Afgjrelsen og jeg er srdeles glad ved at Paludan-Muller kommer til at reise, det var Christian Winthers Skyld at det ikke skete da Muller sidst sgte. - Jonas bragte mig et Brev fra Frken Hallager, hun skriver at hun skal opgive sin Stilling som Photograph, tage en anden Leilighed og holde Pensionrer, om jeg vil da boe hos hende fra April Flyttedag, hun skal vlge en Leilighed nrved Theatret og ikke tage den fr hun har faaet Fru Collin til at besee den. - De indseer nok at jeg ikke kan tage nogen Bestemmelse fr jeg selv seer den, og veed naar jeg kommer hjem, eller rettere tager Ophold i Byen; jeg vil ikke fra April til September, altsaa tre a fire Maaneder, som tidligere, betale Leie for Vrelser som staae ledige. / Synes jeg om Leiligheden og den staaer mig aaben mod September saa er det rimeligt at jeg gaaer ind paa det, forvisset om ikke at blive sagt op, som sidst, paa ubestemt Tid. I vrigt de venligste Hilsener og forelbig

Tak for de tilsendte Photographier, som Deres Mand er saa god at betale, naar Frkenen sender Regning.

Til denne Maaneds Udgang kan De endnu sende Breve her til Nizza pension suisse, senere bliver det et saa vexlende Reiseliv at jeg ikke tr opgive et nrmere Sted for Breve til Dem end "Paris, poste restante." Dog hrer De rimeligviis endnu engang fra Een af os medens vi er her i Solskinnets By. Fr jeg slutter Brevet er det blevet sildig Aften, Jonas gik i dette ieblik til sit Vrelse; han har vret hiest elskvrdig, hjertelig og god; en hiest behagelig Aften var det, ogsaa Mrck kom her hen. Og nu de bedste Hilsener til Dem, Deres Mand, Louise og hele Familien fra Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus