Dato: 28. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

645. Til E. Collin.

Nizza den 28 December 1869.

Kjre Ven !

Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres i det nye Aar. De har vistnok i forrige Uge, maaskee Juleaften modtaget min sidste Skrivelse. Jeg vil nu fortlle Dem lidt om vor Julefest her i Pension suisse. Kl 8 om Aftenen kom vi her boesiddende, henved hundrede Personer, ind i den store Spisesal. Der stod et stort deiligt716 Juletr, smukt pyntet med Lys og alle Nationers Flag, det danske vaiede mellem de verste men var saa nr omgivet med Lys, at jeg, som et Barn, sad og var angest for at der skulde gaae Ild i det og det, jeg tilstaaer det, vilde have forstemt mig, men det holdt sig, det brndte ikke. Capelmesteren fra Nizzas Casino boer her, han gav os en Quartet af Beethoven og Phantasier over Gounods Faust. Derpaa traadte en Herre frem og sagde: vi ere her samlede fra alle Verdens Lande og mellem os er en Mand, der har forundt Enhver af os glade Timer[.] Lad os takke ham i vort og Brnenes Navn ! og nu traadte en lille Pige hen til mig med en stor Laurbrkrands omvundet af flaggrende Silkebaand, de danske Farver; hele Forsamlingen tilklappede Bifald. Udefra kom Presenter til mig, Frken Manderstjerne sendte en gudelig Bog og et smukt Penneskaft med Pen; en Amerikanerinde deilige Blomster etc. og i Nizza Avis: Journal des trangers som netop den Dag kom, stod et smukt Brev om mig, sendt til Redactevren. Jeg har klippet det ud og lgger det her i Brevet at De og Familien kunne lse det. Der kom Breve til mig fra Fru Melchior i Algier og hjemme fra, fik jeg Brev fra Grevinde Frijs Fru Castenskjold til Borreby og fra den unge Skuespiller Dorph-Petersen der synes saa lykkelig med sin unge Brud. Jeg skrev den Dag, fr Julefesten et Brev til Jonas, hvem jeg tidt tnker paa, og blev igaar glad overrasket ved at faae Brev fra ham, af egen Tilskyndelse, thi min Skrivelse havde ikke naaet ham.

De smiilte vist da De lste i mit forrige Brev at jeg bad Dem telegraphere herned naar jeg i Januar vandt i Lotteriet et Par tusinde Daler, da jeg saa havde store Planer. Jeg veed nok jeg vinder ikke, men det morer mig at lade min Phantasie lege med saadanne Mueligheder og da tnke hvem jeg kunde gjre glad med at see lidt af denne deilige Verden. Jeg vinder ikke, men det er faldet mig ind at jeg maaskee dog uden dette kunde glde Een, men det kommer an paa Penge-Midlerne. Maa jeg nu tale ganske aabent, men hemmelighedsfuld for alle Andre; hvorledes staaer det sig med mine Penge-Midler nu ved dette Aars Udgang? Har jeg efter de Penge jeg tog ud af Sparekassen kort fr Afreisen, og efter at De har betalt til Privat banken hvad jeg har optaget paa mit Creditiv i Nizza og Wien, som De vist nu har tilbage betalt, i heel Formue endnu 14000 Rdlr? Det er min faste Bestemmelse, saa lnge Gud vil, at 12000 altid staae urrte, men hvad der er over vil jeg af og til ikke vre saa sparsommelig med. Har jeg i heel Formue ved Aaret 1870's Begyndelse 14000 Rdlr, da kan jeg godt anvende 600 Rdlr paa at glde og gavne en Anden. Da vilde det vre mig en stor Behagelighed om Jonas havde Lyst at komme herned717, gjre en Reise paa to Maaneder; han kan i ti Dage med Beqvemmelighed naae Nizza over Hamborg, Eisenach, Mnchen, Insbruch, Verona og Genua, der er Jernbane, og anden Classe og den senere Deligense Fart til Mentone hvor han paa Jernbane i een Time naaer Nizza kan ikke naar op til 100 Rdlr; Mad og Drikke, Ophold til at hvile ud, 5 Rdlr om Dagen bliver i 10 Dage kun 50 Rdlr; naar han altsaa af min Formue faaer med i rede Penge 200 Rdlr, troer jeg det er nok[,] men for Sikkerhed tager han dertil endnu to Creditiv-Beviser hvert paa 1oo Rdlr som han paa de meest forskjellige Steder, som den trykte Placat som flger med, [viser,] altid strax kan hve Penge [paa,] om Noget indtraf; ellers bringer han mig disse. Det er altsaa i det hele 400 Rdlr han faaer med og giver mig den Sum, han ikke har vret ndt til at udgive. Det var deiligt om min Formues Tilstand stillede sig efter mit nske. 600 Rdlr som sagt anvender jeg da glad og troer at Jonas vil have godt af en saadan Forfriskning, komme nogle Uger bort fra Kjvleri, Pennestrid og alle de Rivninger. Har jeg nu Raad der til og han Lyst og Glde deraf, da maa det skee snarest, han maa tage en rask Beslutning og det var deiligt om han feirede vor gamle Festdag den 6te Januar med, godt vinterkldt, at flyve i718 en halv snees Dage herned. Vi blive da i Nizza otte Dage, han trffer her sin Ven Mrck og i Dijon, naar vi, i mindre Reiser, styre mod Paris, trffer han een af sine franske Venner. Paris vil frembyde et Ophold af 14 Dage, kort, hele Reisen for ham 2 Maaneder. Jeg flger ham hjem eller srger for at han alene kan indtrffe der naar de 8 Uger ere omme. Hvad siger De om denne Plan og hvad siger min Penge-Kasse?–Er den enig med min gode Villie da viser De Jonas dette Brev eller hellere taler til ham derom. Jeg vil blive meget glad om det skete at han kom, men een Bn har jeg, at det da bliver en Hemmelighed for Verden, at Jonas er indbudt af mig, at jeg betaler Reisen, Ingen maa vide det. Jeg haaber at De med omgaaende Post giver mig et bestemt Svar, om mit nske lader sig udfre, frst med Hensyn til Pengene, dernst til Jonas's Stilling, og Lyst. Jeg bliver ikke lnge i Nizza, dersom jeg hrer fra Dem at min unge Ven ikke kommer.–Omtrent den ottende Januar maa jeg kunne have Svar fra Dem, gid det ld: i det Brevet afgaaer, reiser Jonas. Her er ellers koldt. Igaar var her Iis paa Vandet, vi havde een Grads Kulde, noget uhrt i Nizza. I Dag er det deiligt Solskin, det er som en Aprildag hjemme. Siig Jonas at kommer han skal han, saa vidt det er mueligt, faae sit eget Vrelse, men her i pension suisse ndes han til at dele Stue med mig, Alt er besat.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

[ I Margen:] Kun Deres Kone tr lse dette Brev, hils hende og Louise.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter