Dato: 12. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Mnchen den 12 Nov: 1869

Kjre Fru Melchior!

Deres kjrkomne Brev fra Algier 30 October er i denne Morgen naaet til mig her i Mnchen hvor jeg indtraf i Mandags Aften. Jeg seer ikke at De har modtaget det Brev jeg tidligere sendte fra Wien til Hyres post restante. Senere skrev jeg igjen fra Salzburg til Algier poste restante, dog det kunde ikke vre naaet der hen da De afsendte Deres Skrivelse. Gud skee Lov at De er i Ro og i varmt Solskin, begge Dele vil vre velgjrende for den kjre Anna. De har i Deres Brev givet mig et levende Billed af det nye Hjemsted i Algier, saa at jeg seer det for mig og har Lngsel efter at komme der, dog meest for at samles med Dem og Deres, som det er mig en strre Sorg, end De troer, at undvre. Til Algier kommer jeg ikke, det er for langt udenfor min Reiseplan. Pas og Creditiv lyder ogsaa for mig kun paa Sydfrankerige, dog det lod sig nok ndre men en Reise over Havet er mig saa meget imod at jeg jo hjemme fra ikke engang gaaer fra Korser til Kiel, men over Land. Det var den bydende Ndvendighed der i Portugal tvang mig til at gaae ud paa Atlanterhavet i 3 Ntter og fire Dage. Hvor det dog er bedrveligt at Middelhavet er lagt mellem os. Jeg reiser imidlertid, om Gud vil, til Nizza, Hyres og Monaco og da over Paris og hjem i det tidlige Foraar; men mange Gange endnu, haaber jeg skal Brevduen bringe Efterretninger. Naar dette Brev kommer til Dem er Deres Mand altsaa reist; han holder jo af Sreise og taaler den; Gud ledsage og bevare ham; naar jeg kan tnke, at han har naaet Kjbenhavn skriver jeg ham til. Fra Thea fandt jeg Brev her i Mnchen ved min Ankomst. Det var venligt af det lille Menneske! Det begynder med: "Jeg vil skrive Dem til da jeg har Noget at fortlle Dem!" men allerede den syvende Linie derefter mlder: "Jeg veed ikke hvad jeg Mere skal fortlle!" - Fru Lund havde imidlertid udfyldt Resten af Brevet, hjerteligt og smukt. Jeg har samme Dag svaret den kjre lille Thea . I andre Breve fra Hjemmet hrer jeg om Asger Hammerichs store Concert hvortil [overstreget: Alle] vare indbudne, 2000 Mennesker, uagtet Salen i Casino kun rummer 1500, [overstreget: Mennesker], senere har han givet en Concert sammesteds for Betaling og Alt var udsolgt. Holger Roed, en Sn af Maleren Roed, har faaet Akademiets store Guldmedaille for et Maleri: "Syndfloden" og med Medaillen flger et Reisestipendium paa 3000 Rdlr. Det lykkelige Menneske er kun 23 Aar. Men jeg skulde fortlle Dem om mit Reiseliv, siden jeg for nogle Dage siden sendte Dem Brev fra Salzburg. Der flte jeg mig tilfreds uagtet Sneen laae rundt om; jeg blev her paa tredie Dag og reiste saa i Mandagsmorges i Solskins Veir den smukke Jernbanevei her til Mnchen hvor jeg i "Blaue Traube" er vel indqvarteret paa frste Sal og fler jeg mig aldeles hjemlig. Jeg gik strax til min gamle Ven, Kongens Livlge, Geheimeraad Gietl, som boer paa Slottet, han, hans Frue og deres nu voxne Brn modtoge mig med iensynlig Glde, vi have i 12 Aar ikke vret sammen og i Paris, under Udstillingen, sgte vi forgjves hinanden. Familien har en Hofloge i Theatret, og til denne har man indbudt mig saa lnge jeg er her at komme hver Aften; allerede har jeg hrt Schillers Wilhelm Tell og Webers Euryante. Kongen af Bayern er for ieblikket ikke i Mnchen; men hans Moder Enkedronningen, som altid var mig naadig og god, indtraf omtrent paa samme Tid som jeg, og underrettet om at jeg var her fik jeg strax en naadig Tilsigelse. Hun var saa elskvrdig og god, vi talte sammen en heel Time og hun viiste mig i sit Album en Udklipning jeg havde paa Hohenschwangau havde klippet og sat om en Bouquet*. Den var meget godt sat ind i Bogen paa et mrkere Papier. Kaulbach og hans Frue ere begge som altid hjerteligt komne mig imde! hvilke herlige Billeder har dog den Mand skabt! det seneste er en Inqvisitions Scene af gribende Virkning. Han maler for ieblikket et nydeligt Genrebillede, en lille Pige som holder Riset i Haanden og lrer Hunden og Dukken at lse A.B.C. Dukken seer isr fortvivlet ud. "Das ist auch ein Mrchen!" sagde han. Det bekjendte Billede han har gjort til mit Eventyr "Engelen", er, sagde hans Kone, virkeligt blevet det meest populre og er kjendt over Europa og Amerika. Kaulbach fortalte mig at den Kunsthandler i Berlin der havde udgivet det, var ved dette ene Billede blevet en riig Mand. Jeg saae hos Kaulbach tre mindre Gjengivelser i Oliefarve af samme Billede, alle bestilte. "Det vil Alle eie!" sagde han. Enkedronningen fortalte mig, at hun ogsaa havde det. - Jeg spiiste igaar hos Kaulbachs og var ret oplagt til at fortlle, han syntes henrykt. "Det er Billed paa Billed" sagde han. "De er en Maler!" en gammel Herre havde Taarer da jeg lste om det gamle Egetrs Drm. Kaulbach udbragte i Champagne min Skaal, saa smukt, saa hjerteligt.

I Dag ligger Sneen hit i Gaderne; det bliver vist en slem Vinter og vi kunne Alle vre glade for Annas Skyld at hun er paa varm Jordbund i Sommer-Solskin. Fra Hjemmet hrer jeg at det nu ogsaa tager fat med Storm og Skylregn. Man skriver at Robert Watt er dmt til nogle Dages Fngsel fordi han udfordrede Meyer, men at Watt nu er paa Reisen til Suez . Derhen kunde jeg nok have Lyst at komme, men nu er det for seent, jeg vil ikke let der erholde de Beqvemmeligheder jeg trnger til og har den lange Sreise, den jeg kun under den strste Ndvendighed underkaster mig. Fru Jerichau er da nu i Konstantinopel. Der stod i en Avis i Wien et langt velmeent Stykke om hende og at hun var gift med "der berhmte Bildhauer Ritter von Jerichau."

Eckardt meddeler mig en Deel Forlovelser hjemme fra, saaledes Dorph-Petersen med Rose Sdring og at Rygtet siger at Fru Recke og Skuespiller Madsen ville trde ind i gtestand, ligesaa at Helga Rasmussen skal have Bryllup med Bluhme. Hvorvidt disse Meddelelser ere sande kan jeg ikke indestaae for. Fru [hul i papiret] ldste Poulsen have gjort [hul i papiret] Margrethes Noveller. [hul i papiret] Schmidts Datter har deputeret med Held paa det kongelige Theater i Hertz s Stykke "Portrttet" og skal nu senere i Rosa og Rositta. See, nu har jeg rystet ud Nyheds-Posen hjemmefra. Paa Tirsdag tnker jeg at reise herfra over Ulm, Zrich og Genf til Lyon, men det er slet ikke sikkert om Sneefoget tillader mig denne Fart; maaskee ndes jeg til at gaae ind i Frankerige over Strazburg, det vil vre en stor Omvei; i et hvert Tilflde beder jeg om at Deres nste Brev gaaer til Nizza poste restante. Der vil vist hengaae en 14 Dage fr jeg kommer der og i al den Tid hrer jeg ikke fra Vennerne, hverken syd eller nordpaa, jeg veed jo ikke min Vei. Naaer jeg Nizza, da ere vi jo Gjenboer; men Middelhavet er en bred Gade, og Brolgningen er hie Blger, dog Brevduen flyver over hvor hit end Sen slaaer. Hils nu Frken Louise, Harriet og Anna. Har De i Africa truffet Venner af min Musa, da hils! Lad mig vide om De erholder alle mine Breve, saavidt jeg kan see er intet af Deres til mig gaaet tabt.

Deres taknemlig [hul i papiret]

[underskriften fraklippet]

Tekst fra: Niels Oxenvad