Dato: 9. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

637. Til E. Collin.

Mnchen 9 November! 1869

Kjre Ven !

Mit Brev med den underskrevne Vexel, som jeg overdrog Kammerherre Falbe, vil jeg haabe er i Deres Hnder; De vil ogsaa af Brevet vide at jeg slet ikke syntes om Opholdet i Wien, Grunden laae tilvisse i det forfrdeligt slette Veir og den ublu Dyrhed. Istedetfor 4 a 6 Ugers Ophold besluttede jeg allerede efter fjorten Dage at tage herfra; jeg kom just hen til Kammerherre Falbe for at sige Levvel og trffer der den svensk-norske Minister Due, som jeg senest var sammen med for 20 Aar siden i Stockholm; jeg havde syntes saa godt om ham og hans Frue, anede ikke at de vare i Wien; jeg maatte strax kjre hjem med ham og det var en glad hjertelig Modtagelse; jeg blev der til henimod Aften og maatte love at forlnge Opholdet i Wien endnu to Dage, og disse bleve isandhed de meest behagelige. Jeg samledes der med Dr Dietrikson og Kone fra Norge, de vilde til Grkenland; Opholdet i Wien blev saaledes udstrakt til hele 18709 Dage; frst da jeg naaede Linz og fik et stort lyst Vrelse, og det for een Gylden, begyndte jeg at faae det hjemligt, og da jeg naaede Salzburg, hvor rigtignok Alt laae med Snee, brd Solen frem, jeg blev her i tre Dage og nd igien Guds Natur ovenpaa Wiener-Naturen. Vinteren er ellers indtruffet en Maaned tidligere end ellers; mellem Gratz og Klagenfurth laae nyligt Sneen, saa at Banetoget i to Dage var standset; hvorledes jeg kommer til at lgge Veien til Nizza er afhngigt af Veiret; jeg traf en sygelig Herre som vilde derhen og han vovede ingen anden Vei end fra Mnchen op over Strazburg ind i Frankerige, den Omvei har jeg ikke stor Lyst til. Uagtet de strke Veirforandringer er mit Helbred, Gud vre lovet, endnu godt, det var kun strax i Wien jeg flte mig en Deel angrebet og leed af ondt i Halsen og Hovedet. Iaftes kom jeg her til Mnchen, i smukt Solskin, Alperne straalede med Snee, det var en smuk Vei og jeg er nu godt indqvarteret i blaue Traube, hvor jeg tidligere har boet med Viggo. Verten spurgte strax om jeg ikke denne Gang havde min Sn med. Til morgen fandt jeg Brev fra Henriques, Fru Lund og Eckard, med en Deel Nyheder, srligt Forlovelser, som morede mig at vide. Jeg gik strax til den gamle Geheimerath Gittl, Kongens Livlge; han var saa omhyggelig for mig da jeg engang med Einard kom syg hertil og pleiede og passede mig uagtet han var den fornemste Lge; hele Familien modtog mig med stor Jubel, ligesaa hos Kaulbach, hvor var han og hans Frue glade og inderlige. Kaulbach fortalte mig at det Billede han har engang givet til mit Eventyr: Engelen og som er udbredt over hele Verden, har gjort Forlggeren til Kobberstykket, en Berliner, til en riig Mand. Kaulbach har710 stadigt Bestillinger paa at gjenmale det og jeg saae ikke frre end tre Stykker deraf i hans Atellier. Til frstkommende Mandag bliver jeg i Mnchen, men Sneeveir vil bestemme hvorledes jeg lgger Veien, derfor tr jeg ikke opgive andet Sted for Dem end at Deres nste Brev til mig gaaer til Mnchen poste restante, jeg vil ved min Afreise underrette Posthuset her om hvorhen det sendes til mig.

Nu mener jeg ellers at skal til Julen det lille Hefte Eventyr ud, hvilket De har Manuskriptet til, da maa Reitzel have det, jeg sender i Dag ogsaa Brev til ham og gjr Betingelserne. Hnsegrethe, Tidselen og Hvad man kan hitte paa, Eventyr og Historier af H. C. Andersen; Synes De om den Tittel?

Bogen skal trykkes aldeles som Dryaden og hver Fortlling have et reent Blad med Tittel. Det vil da, antager jeg, blive af samme Omfang som Dryaden. Kan jeg sende eet Eventyr endnu da skal det komme, men det er intet Lfte. Reitzel srger nok for at Correcturen bliver niagtigt besrget ved Hr Mller, det er et lseligt Manuskript. Troer De

ivrigt at det er et godt lille Hefte, der kan staae paa sine egne Been - Hils Deres Kone, Jonas, Louise, hele Familien.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

[Margen:] Eller skal vi kalde Bogen Hilsen i Julen 1869 af H. C.

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost