Dato: 6. oktober 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

632. Fra E. og Henriette Collin.

[6.7.0kt.1869]

Kjre Andersen. Jeg vil strax skrive op, hvad jeg efterhaanden har at fortlle Dem.

Jeg har i mit Vrge, henlagt i mit Jernskab i Sparekassen:

1 Pakke (lille) med Udskrift til mig og paategnet: Heri Manuscript fra H. C.Andersen703. Skjelskr Poststempel.

1 do. strre (uforseglet) med Udskrift: Mit Livs Eventyr af H.C.A., fortsat indtil Festen i Odense 1867.

Disse blive altsaa beroende til nrmere Bestemmelse.–

a. Jeg har modtaget et tykt Brev fra en meget ung Normand, K. A. Claussen; han arbeider paa at faae artium, men vil gjerne have

nogle Linier fra Dem og om muligt de lovede Bger. Tillige sender han nogle skrevne Digte. Disse sender jeg ikke, saa er De fri for at give nogen Dom om dem. Forresten er hans Adresse: Grosch's Gaard. No 11 Torvet 4de Etage. Kristiania.

b. Aunt Judy's Magazine. Deri: the Comet.

c. Adgangskort til Universitets-Festen.

Oct. 7. Nu kom Deres Brev fra Saxen. Idag er her kommet:

d. Det vedlagte Brev fra Amerika. Hvad angaaer Sprgsmaalet heri om Frken Raaslffs Adresse, er det jo nok at sige: General R.–

Den samme Sal, i hvilken den smukke Fest for Dem holdtes, samlede igaar en ligesaa talrig Kreds til et Festmaaltid for de Slesvigske Damer, der have bragt Brudegaven til Kronprindsessen. Vi vare der ikke'ndash;vi have aldeles slaaet os fra Selskabslivet. Det har vret en hist rrende Fest, der vil efterlade et ligesaa godt Indtryk paa Slesvigerne, som den hjertelige Modtagelse de have fundet hos Kongehuset.

Siden Deres Afreise herfra gaaer det raskt med at Folk overkjres af Sporvogne og at Damer overfaldes paa stergade.–

Forelbig vil jeg overlade Resten af Papiret til Jette.

Deres

E. C.

Tak for Brevet kjere Andersen, jeg synes det er rart at vide Dem hos de gode gamle Venner og jeg antager vist at der i Deres korte Samliv med dem ikke vil blande sig en eneste Draabe politisk Bitterhed der kunde forstyrre Gjensynets Glde – Jeg kan tnke mig Fru Serres og Frken Heinckes uendelige Fryd ved atter at have Dem og nsker Deres gamle trofaste Veninder saavel som Dem selv, et Mde efter Deres Hjerte.–

Af hvad De skriver om at jeg slet ikke har omtalt Festen den 6te Sept, fik jeg den Tanke at De ikke har faaet et Brev som jeg sendte til Holsteinborg og som efter min Beregning maatte trffe Dem der'ndash;Hvad jeg skrev husker jeg ikke, men jeg har ganske vist udtalt mig om Festen som jeg virkelig var saa glad ved, jeg veed med Vished at jeg talte om Brandes's Artikler om Dem i Illustreret Tidende som jeg netop med stor Interesse havde lst'ndash;lad mig dog engang vide om De har faaet dette Brev.–

Jeg har intet Nyt at fortlle Dem, hverken fra Inde eller Ude.–Livet Faar sin stille men hurtige og sikkre Gang og inden vi rigtig mrke det er vi Gamle, Graae have vi jo saa lnge vret'ndash;Ingeborg Drewsen forekommer mig skrbelig men livslysten som altid'ndash;Gotliebs er flyttet op paa Nrregade704 i Fru Hdts Gaard, Arthur har ingen Ansttelse og Carl Prise faar ingen Roller.

Jeg har lst Henrik Ibsens sidste Arbeide De Unges Forbund – Jeg tror den befindes kjedelig, jeg synes den er ypperlig'ndash;Trffer De paa den705 saa ls den. Den stakkels Bergse er atter lidende, dog forhaabentlig, ikke saa alvorligt som tidligere, han skulde have vret med Sjlland til Suez Canalens Aabning og var om Aftenen hos os og fortalte om Alle sine Forberedelser og havde samme Dag vret ombord for at bringe alle sine Sager ned i det lille Lukaf som var ham tilstaaet. Han havde med Fortviv[l]else erfaret at man havde isinde at lgge en Missionr ind til ham for at dele den knapt tilmaalte Luft med ham og saae i Aanden alle de gruelige Flger heraf, da han om Natten flte sig syg og den nste Dag maatte Jonas hele Dagen lbe om for at tilintetgre hele Reiseplanen og tilsidst gaa ombord og hnte Alle hans Ting hjem.–Peter Hansen gaar over Land til Suez'ndash;Bille har havt flere hist smertefulde Anfald af Nyresteen men er nu ret flink igjen.–

Det er mrkeligt saa let som et Ark Papir bliver fuldt, nu er jeg ved Enden, derfor Lev vel kjere Andersen og skriv snart'ndash;

Deres

Jette Collin.

[I Margen:] Mange Hilsner fra Brn og Christians'ndash;Lottoriet skal nok blive passet !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost