Dato: 1. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Leipzig den 1 October 1869

Kjre Fru Melchior!

Igaar da jeg kom her til modtog jeg Deres hjertelige Brev, der dog ved sit lndhold meget forstemte mig. Den kjre Anna har det ikke godt og vi mdes nppe i Mentone; til dette sidste havde jeg saa srligt gldet mig, ja jeg vil tilstaae, saa ganske lagt min Reiseplan efter. Nu tager De til Barcelona, det er Spaniens Paris, jeg flte mig ganske vel der, boede i fonda del oriente paa den store Promenade; der er to store Theatre, der er Folkeliv og der er Havet. Dog derhen kommer jeg ikke. Jeg vil ikke til Spanien fr Alt er fredeligt der, og vil Gud, som det synes, at vi ikke ved Juletid mdes i Syd Frankerige da forandrer jeg vist min Reiseplan og gaaer tidligere til Paris, maaskee Engeland, men skriv mig endeligt, naar De selv har en bestemt Plan for Deres Vinter-Ophold, snarest at (udstreget: at skrive det) til mig. Jeg reiser imorgen til Dresden hvor jeg tager ud paa Landet til Fru Serre og bliver vist en Ugestid, da gaaer Reisen til Wien, hvor jeg altsaa er om 12 a 14 Dage og haaber her atter at hre fra Dem i et Brev poste restante. Min sidste Skrivelse til Dem var fra Holsteinborg hvor jeg tilbragte tre glade Dage hos de elskvrdige Mennesker; Greven var den sidste Dag borte, han maatte til Valg; ved Afreisen, i det jeg steeg i Vognen, havde Grevinden ladet alle Gaardens Folk samle for at bringe mig tre Gange Hurra, i det jeg nu stod i Begreb med at forlade Sjlland. Hos Grev Moltke paa Glorup blev jeg atter tre Dage, sammen med Fru Scavenius, som srdeles har bedet mig om at hilse Dem. Grev Moltke var ganske livlig, men aldeles hs og svag-stemmet. Blochs Niels Ebbesen hnger ikke godt for Dagslyset, men bliver om Aftenen hist effektfuldt belyst. Bloch har skrevet mig til her i Leipzig, at han var slet ikke tilfreds med Billedets Belysning, men hele Brevet var saa trist, saa forstemt; han havde ondt i Halsen, havde et Par Dage ikke kunnet arbeide. Jeg afskrev paa Glorup den Liste Bille havde givet mig over alle Deeltagerne i min Fest den 6te September og lgger Afskriften her i Brevet, da det vistnok vil more Dem og Deres at lse Navnene. Fra Glorup gik gjennem Fyen og Hertugdmmerne til Hamborg; jeg traf i Nyborg sammen med M. Martin, der havde vret til min Fest, han var glad ved Mdet og jeg hjalp ham med Sproget til han var i Hotel i Hamborg. Her blev jeg en Dag og spiiste til Middag hos Deres Broder, som fortalte mig, forstemt, at Anna havde det ikke godt, og at De vist forandrede Reisen. Dog, hvo veed, De flyver mod den varme og milde Luft og i disse Dage raader den med Sommer-Varmen her hjt oppe i Nord-Tydskland. Til Deres Datter Johanne skrev jeg fra Glorup, jeg flte Trang til ogsaa at vide lidt om Familien i Hjemmet, nu De er borte derfra. Hils paa det kjrligste Deres Mand. Bring Anna en Bouquet Blomster fra mig, nu jeg ikke kan. Siig hende ligesom ogsaa den fortrffelige Louise og Harriet at jeg lnges efter dem. Siig til Dr Dor at jeg slet ikke er glad ved at han forandrer den for mig smukke, Reiseplan til Mentone. Seer De Venner af min Musa da hils! nu har De vel i Vevay lst Iisjomfruen og ved den venligt tnkt paa Deres

hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad