Dato: 19. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Petershi", Torsdag den 19 August 1869

Kjre Fru Melchior!

Det er i Dag Torsdag og jeg er ikke paa"Rolighed", snart er ogsaa De og Deres borte derfra, dog haaber jeg at endnu frstkommende Torsdag sees vi derude. Jeg er i Byen Onsdag. Veiret er nu blevet sommerligt; igaar var Aftenen smuk, Maanen lyste hen over Sundet og hvert Blad hvilede. Jeg skulde om Middagen have vret hos Etatsraad Suhrs, der vare General Raaslffs og den amerikanske General Fremont med Familie, men hos Deres Broder vare ogsaa Fremmede og jeg blev altsaa her og hrte deilig Sang af Fru Henriette Saloman. Asger Hammerich spillede af sin Opera Hjalmar og Ingeborg, jeg lste Hnse-Grethe og Tidselen. I Dag reiser Frken Raaslff med General Frimont og Familie til Schweiz. I Dag, paa Formiddagen, gik jeg til Teglgaarden for srligt at hilse paa Frken Jette, men de vare Alle flyvne ud, Alle sgte til Slottet Rosenborg for der at see gamle Herligheder. Jeg fandt hjemme den unge hamborgske Frue, der sad under de skyggefulde Trer og skrev et Brev paa mange Sider til sin Moder, jeg fik ogsaa et Blad og fiede til dette Ord og Hilsen. Saa gik ned til Fru Johanne hvor Sally tog mod mig med Sprgsmaalet:"Hvad vil Du?" - Jeg svarede "see Dig!" - "Du har jo seet mig!" sagde han ; var forresten meget sd; Hr Poul var nok ude med sin Amme. Jeg talte med den gamle Hr van Dehn, som var meget venlig og hjertelig; han begyndte strax at tale til mig om lille William.

Imorgen er Stads paa Skydebanen, Sangeren Hr Christoffersen forenes med Frken Erneste Holst. Jeg er indbudt, men kommer ikke, det falder mig lidt for besvrligt at komme med Toget saa seent herud. I nste Uge skal den unge Hr Scavenius have Bryllup med Frken Castonnier. Dersom De, kjre Fru Melchior, veed eller kan skaffe mig Noget at vide om min "sjette September", da siig mig det; jeg har skrevet derom til Fru Collin, men ikke hrt et Ord, med Deres Broder generer det mig at nvne denne Sag. Ak, hvor gjerne fli jeg ikke nu afsted istedet for at sidde hele 14 Dage inde i Kjbenhavn. Lad mig vide naar De forlader Byen for at gaae til - Berlin. Fru Bille har jeg besgt, lille Anna laae endnu, efter et Spring ned af en Hi, hvor hun har stdt Benet. Fru Michaeli synger paa Klampenborg Lverdagaften, der tage vi nok alle hen. Den kongelige Familie besger Konserten, siger man.

Frken Sophie Melchiors Bouquet, ligesom Deres, staaer endnu frisk. Jeg sendte Hilsener ind med hendes Forldre, om de ere bragte til "Rolighed" veed jeg ikke. Hvorledes gaaer det med Indpakningen? Mine Sager staae dog ikke i Veien; de komme jo ved Leilighed ind i Gaarden paa Hibroplads. Ung-Anna har det vel ret godt nu det er varmt, varmt som i - Mentone. Hils hende! hils hver isr! Frken Louise, Harriet og Thea, Snnerne og Blochs. Hvo mon i Dag sidder ved Bordet; der er neppe Bouquetter i de smaa, lange Glas! men Solen skinner varmt ind i Stuen, til Dem, Deres Mand og hele Kredsen. Et Flor af Hilsener fra mig med hver Solskinsstraale.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad