Dato: 4. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

621. Til Henriette Collin.

»Rolighed«, Østerbro den 4 August 1869.

Kjære Fru Collin!

Meget har jeg længtes efter Brev fra Dem, endeligt i Dag kom det, en smuk Klang fra Deres Læber men ikke mange Ord. Jeg var imorges tidlig i Byen, da nogle Amerikanere havde skrevet mig til om at besøge mig, men jeg foretrak at tage ind til dem tidligt paa Formiddagen og saa vare de allerede afsted. Da jeg igjen var ude af Porten huskede jeg, at det var Onsdag, altsaa den Dag hvor jeg kunde træffe Deres Mand, jeg ærgrede mig over ikke at være blevet derinde, men vendte dog ikke om, uagtet jeg meget længes efter at see ham og tale med ham, dog i Sparekassen er ikke Stedet til at tale, voxer Talesummen nu op, saa maa jeg skrive, og i alle Tilfælde søge en Dag ud til Hellebæk, en heel Dag, men det bliver først senere mod Maanedens Udgang. De, kjære Fru Collin, kommer altsaa ind i næste Uge; hvorfor ikke Onsdag, at see Indtoget, selv om det var fra Gaden, det vil jeg; kommer De først senere, da beder Fru Melchior mig spørge Dem om De vil glæde hende og Familien [med] at spise til Middag paa RolighedTorsdag (den 12 August) der er ikke Selskab, og spises Kl sex. Jeg bliver paa »Rolighed« ikke længer end til Løverdag den 14de, da reiser jeg ud til Henriques og bliver der en heel Uge, derfor kom endelig ind før Løverdag! Mandag 23 August er jeg i Kjøbenhavn og tager ind i et Hotel. Helst reiste jeg da strax, men de ere jo saa elskværdige, Vennerne, at ønske jeg bliver her den 6te September, og dog, det generer vist nok Mange, derfor, dersom det endnu er lidt svævende, det Hele, saa siig mig det og jeg flyver bort. Jeg begynder at glæde mig til denne Reise; 50 Aar ere lykkeligt lagt til bage, jeg har vist ikke mange Aar at leve i og endnu færre til at reise i; derfor vil jeg endnu engang, medens Sindet er friskt og derisandhed endnu er Ungdom i mig, nyde nogle Maaneder; det er jo en Deel Penge, jeg giver ud, jeg har allerede beregnet samme. 300 Rdlr »det vil reise«, koste og naar jeg tilbringer ni Maan[ed]er ude, September'ndash;Mai, da bliver det med een Napoleon dagligt 210 Rdlr om Maaneden, altsaa i ni Maaneder med Reise 2200 Rdlr; jeg vil imidlertid ikke hæve mere end de to tusinde; jeg har jo tre nye Eventyr »Hønse-Grethes Familie«, »Hvad Tidselen oplevede«, og Hvad man kan hitte paa«, disse giver jeg henimod Julen til Reitzel, han lader dem udkomme som »Dryaden«, trykker vistnok 2000 Exemplarer og for disse har jeg da 200 Rdlr, da ere de 2200 istand og af disse brugte jeg dog 1000 i samme Tid hjemme, hele Overanstrengelsen, Tabet af Formue, bliver saaledes dog kun 1000 Rdlr spørg Deres Mand om det ikke er rigtig beregnet. Det er saa kjedeligt i min Alder og som jeg er kjendt, at leve saa uendeligt smaat paa Reise og vende hver Skilling i Haanden. Synes jeg nu ikke om at være ude, ja, saa kommer jeg en skjøn Dag hjem, men jeg overvintrer dog vistnok i det varme Syden. De har vel læst Brandess Afhandling over »Eventyrene«?, den er skrevet med megen Kjærlighed. Jeg sender Dem et nyt Portrætkort, som Alle synes er det bedste som endnu findes af mig. For et Øieblik siden glædede Fru Scavenius mig med Besøg, jeg skal hilse Dem fra hende. Hun lærte ved denne Leilighed at kjende Fru Melchior, som hun ikke før har talt med. Fru og Frøken Raasløff have ogsaa besøgt mig, jeg spiiste der i Mandags; her ere en Mængde Fremmede fra Amerika, som Alle vise stor Interesse for at samles med mig. Historien »Hønse Grethes Familie« gjør stor Lykke og omtales som en ny Art af mine Fortællinger, jeg regner den imidlertid til den Slags som »Waldemar Daa« – og »Bispen paa Børglum«. Conferentsraad Drevsen harjeg endnu ikke seet siden Ophøielsen, han er ude hos Jonna. Jeg har faaet nye Klæder til Festligheden og kommer jeg ikke med saa ere de til Reisen'ndash;Regningen er betalt ved et lille Honorar fra Amerika. Hjertelige Hilsener til Deres Mand, Louise, Jonas, Theodor, Lunds etc.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen