Dato: 16. april 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 April 1869

Kjære Biskop Engelstoft!

I hele dette Aar har jeg ikke hørt et Ord fra Dem. De og Deres have tidt v.æret levende i min Tanke og særligt da Efterretningen lød om den ene af de unge Døttres Bortgang! ; jeg skrev ikke da, hvilken Trøst kunde jeg _el udtale bedre end den De selv havde i Hjertet, dertil kom ogsaa at jeg et Par Dage forud havde skrevet et Brev til Dem, som De ikke har faaet, som jeg nedskrev mere end en Maaned for tidligt og leverede Vedkommende. Min unge Ven Just ThieleJ Søn af Etatsraad Thielesagde mig at han da, efter at have taget sin juridiske Embeds Examen, tog til Odense for at komme i Virksomhed og blev der paa ubestemt Tid. Jeg gav ham et Par Breve med til mine Venner der og saaledes ogsaa eet til Dem for at indføre den unge Mand i Deres Huus, jeg er overtydet om at den unge Thiele vil tiltale Dem. Det Brev jeg dengang skrev har han ikke afleveret, jeg giver derfor her et nyt, da "han særligt glæder sig til at hilse paa Dem.

Jeg har i stor Travlhed tilbragt Vinteren og bliver ikke færdig med mit Arbeide før hen i Mai. Jeg skriver nemlig, efter Opfordring af en Boghandler i New..York, en Fortsæt­telse af "mit Livs Eventyr" fra dette sluttede 1855 til Festen i Odense 1869 [!]. En Maaned efter at det er trykt i Ame­rika, kommer det ud paa dansk her i Kjøbenhavn4. Denne Sommer tænker jeg at blive hjemme; mine Venner her ønske ogsaa at jeg skulde blive her den 6 September, da er det 50 Aar siden jeg kom til Kjøbenhavn. I Sommertiden koi.nmer jeg til Glorup og da ogsaa til Odense for at jeg engang endnu kan læse til Indtægt for Haandværker-Boligen. Vil Gud, rei­ser jeg da midt i September syd paa, f Ex til Nizza og i April hjem over Paris; hils paa det hjerteligste Deres fortræffelige Kone og Børn og ligesaa de af mine Venner De seer.

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus