Dato: 29. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 Sept: 1868.

Kjære Ven!

Igaar som vi sad ved Middagsbordet, kom Deres livlige Brev, som jeg og alle de kjære Venner paa "Rolighed" bleve glade over. Dagen forud, (Søndag), kom Hr Moritz Melchior fra London-Dublin. Jeg er nu taget ind til Byen for at blive her i mine smaae Stuer vis a vis Palazzo del Enrico! Jeg skriver strax i Dag, efter at have ladet Frøken Brandes og Fernanda læse Brevet fra Interlaken; min Skrivelse sender jeg imidlertid ikke, som De foreslaaer, til Genf, thi følger De min givne Reiseplan, efter Deres opgivne Tidsbestemmelse, saa er De nu paa Veien til München, og derhen gaaer Brevet. De har altsaa nu sagt Lev vel til det skjønne Bjergland, som jeg seer De har faaet kjær og altsaa nok besøger igjen. Jeg har været der otte Gange og paa forskjellige Tider af Aaret. Næste Gang maa De til Italien, og derpaa til det romantiske Spanien. Verden har saa Meget vidunderligt herligt værd at see. Deiligt at reise, møde Mennesker i Søndagsklæderne og flyve selv med Sundhed og Humeur. Det fornøiede mig at De følte Dem saa vel paa Giessbach saae det belyste Fald. Gid at De fra lnterlaken maa have, i godt Veir, besøgt Grindelwald, det vilde bringe Dem en lignende Nydelse, dog kom De der ikke denne Gang, kan De komme der en senere Tid. O Dag var Professor Hartmann hos mig, han havde ogsaa faaet Bisselæder i Skoene, Fruen med, de ville til Schweiz, uagtet det nu slet ikke er Tiden. De reise. paa Mandag og blive fem Uger borte. Iaften reiser Bloch med sin Halvdeel, først til Frankfurth derpaa til Venedig. Endnu have vi smukt Veir, varmt Solskin, for varmt i Theatret. Nu indstuderes der "Kronjuvelerne", der har den svageste Musik af Auber; da Stykket for en Deel Aar siden først blev bragt paa vor Scene, tiltalte det ikke, nu skal Frøken Bournonville bære det frem; jeg beklager hende. Iaften har jeg været ovre i Deres kjøbenhavnske Hjem. Lille Maria var allerede iseng og drømte Om "Godter"; Robert havde kun Spørgsmaal om Slanger i Schweitz om der vare nogle saa lange som den største Sal hjemme. Pigen var tilsyneladende forbauset over at jeg kunde huske Navne paa alle de Byer, De kom igjennem. Paa Løverdag og Mandag have vi da Patti-Concerter, hvori Vilhelmine Neruda-Normann med Søster træder op. Fra Stockholm skrives at ved een af Concerterne der, kom en Kat ind paa Theatret og hen til Patti, den miavede af hende og blev jaget bort, men nu lagde Patti Kattens Mjaven ind i sine Variationer, saa genialt og morsomt, at hele Huset brød ud i Jubel. Et Stockholmer Blad skumler at Hr Ulmann, Directeuren, selv har sendt Katten ind for at give Patti Anledning til at miave melodisk. - Nu er De da i München! kjør fra. Au-Kirken til Bavaria, ad den Vei tager Bavaria sig bedst ud. Mange Venner har jeg i den bairiske Kongeby, men Tiden er for kort til at De kan have noget Udbytte af at gjøre Bekjendtskaber, seer De imidlertid tilfældigt Kaulbach, (naar De besøger hans Attelier), da hils ham paa det hjerteligste, jeg beundrer og ærer den store Kunstner og husker altid paa hans hyggelige, lykkelige Hjem. Til Dresden vil jeg dog lægge et Kort her i Brevet, det er en Hilsen jeg beder Dem bringe Fru Serre; eengang var hun den rigeste unge Pige i Sachsen, nu den altid elskværdige ædle, ældre Kone, mig en trofast Veninde. Hun boer i Dresden i Amalienstrasse, dog frygter jeg hun er paa Landet og det er flere Mile borte, men saa lægger De dog Kortet i Byen og hører om hun ikke kommer ind i de Dage De bliver der. Hotel belle vue ligger beqvemt ved Theater, Kirke og Terrasse, men jeg har aldrig boet der, saa jeg ikke tør anbefale samme. Seer De i Dresden Skuespillerne E. Devrient og Davidsen da hils dem fra mig. Mit Been har jeg igjen stødt og det vil ikke ret læges, dertil er jeg en Deel forkjølet. Skriv mig til fra München eller Dresden og lad mig vide hvorledes Reisen senere gik derhen fra lnterlaken. Hils Deres fortræffelige Kone og den kjære Anna, som altid saa venligt erindrer mig med Hilsen i de Breve hun sender hjem. Den 17de var det lille Sallys Fødselsdag, jeg skrevet Rimbrev til ham, som blev lært uden ad: her er det:

Lille Sally, gamle Ven,

Treaars Mand ei mere.

Brevet flyver til Dig hen

For at gratulere!

Kom her ud paa "Rolighed",

Her er rigtig Gilde:

Skynd Dig af Din Trappe ned

Og kom ei forsilde.

Her er noget værd at see,

Her os Venner møde:

Rødgrød staaer i Grøfterne

Med den søde Fløde.

Høns og Duer, Hund og Hest

Med i Dandsen svæve,

Synge, "det er Sallys Fest,

Lille Sally leve!"

Her med Lev vel! snart, vil Gud, sees vi.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 189-92)