Dato: 21. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 21 Sept 1868.

Hjerteligst

Kjre Fru Henriques!

Forrige Mandag tog jeg her ud til Deres Svigerinde, et Par Dage smukt Veir have vi havt, men forresten koldt og regnfuldt, Ild i Kakkelovnen og den der med flgende Snue og Forkjlelse. I Nat har det stormet, og endnu vedbliver det, Sen vlter store Blger, Regnen skyller ned; jeg vil haabe De er i Solskin og mildt Veir i det deilige Interlaken og kan med Mand og Datter besge Staubbach og Grindelwald, samt der gjre den meget beqvemme Vandring ind i Gletschen. Jeg var i Ugens Lb inde i Byen for af Frken Brandes at hre om Dem, samt faae Deres Adresse, denne har jeg frst faaet i Dag og skriver strax, altsaa til Interlaken. Fr jeg tog ud paa Rolighed var jeg Sndagaften for at see til Brnene, lille Marie var allerede i Seng og sov; da jeg nu senere var der, fortalte Frken Brandes at de havde fortalt Marie om mit Besg; men hun havde rystet paa Hovedet og sagt: troer ikke, nu da jeg kom om Formiddagen var hun ved at blive kldt paa, jeg gik ind til hende; hun stod i sin lille stumpede Klokke paa en Stol, bredte sine smaa Arme ud mod mig, loe over hele Ansigtet og viiste sine hvide Tnder, det var den gladeste Modtagelse, hun fortalte at Moder var i Schweiz og kom hjem med "Godter" og saa loe hun paa det meest fornielige. - Om Fru Gundersens Optrdelse ere Bladenes Udtalelse meget forskjellig. Fdrelandets Clemens Petersen stiller hende naturligviis meget hit, Hr Flinck, der engang debuterede som Hagbart, er i den syvende Himmel og mener at vore Theaterfolk kunne lre meget af hende hans Udgydelse staaer.i Berlingske Tidende. Dags Telegraphen er ligeledes henrykt; derimod er Erik Bgh lunken, Dagbladet og Flyveposten, samt Figaro aldeles imod. Min Mening er at hun kan vre god i sine vante Omgivelser i Christiania, ogsaa god paa vore Provinds Theatre, men ikke Noget at blive glad og forbauset over paa Nationens frste Theater. Til Patti-Concerterne var fuldt Huus og eenstemmig Henrykkelse; kun i Fdrelandet stod et burlesk Stykke, med snurrige for "Nissen" passende Declamationer. Concerterne fortsttes den 3die og 4 October, naar Patti med Flge vender tilbage fra Sverrig-Norge. Carl Bloch med Kone reise de frste Dage i October til Italien, Christian Winther er med Kone og Datter i Nordmandiet og blive der maaskee Vinteren over. Deres Svoger Moritz Melchior er i Irland, i dette ieblik kom der Brev fra ham fra Dublin, han venter at vre i Ugens Lb i London, men ikke her hjemme fr om en 14 Dage. Dronningen og Prindsesse Thyra ere komne tilbage fra Besget i Petersborg, Kongen reiser til Jylland frst i Oktober naar Jernbanen aabnes fra Fredericia til Aarhuus. Jeg er nysgjerrig efter at hre hvorledes Deres Reise er gaaet og om De har fulgt min Opskrift. De fik da en daarlig Overfart til Kiel, jeg frygtede det nok, nu raader jeg Dem at lgge Hjemveien over Slesvig og Odense; er det Dem for besvrligt at kjre fra Hamburg Klokken sex om Morgenen og frst halv elleve om Aftenen at naae Kjbenhavn saa overnat i Odense Larsens Hotel; der kommer De om Eftermiddagen, eller bliv i Nyborg der skal det nye Hotel vre godt. - Det vilde vre srdeles deiligt. om De fik Tid i Montreux, Ouchy eller Genf at skrive mig til, saa faae de Andre her paa "Rolighed" ogsaa lidt at vide. Opgiv Deres Ophold stder og Tiden der for Breve naar De reiser hjem fra Schweiz! Det er desvrre. ikke den rette Tid De besger dette deilige Land, mange Reisende trffe De vel heller ikke. -

Saalangt var jeg i dette Brev, da gik jeg ned i Stuen for at hre om de der vilde have noget mldt, jeg fik da tre af den kjre Annas Breve at hre! Fru Melchior havde vret i Byen, besgt Brnene, lille Marie var sd og sagde af sig selv at hun vilde komme - "paa Torsdag", Brevene til Frken Brandes og Fernanda, fra Hamborg, Basel og Zrich hrte jeg, de ere meget godt skrevne, saa beskuelige, saa friske og jeg takker den kjre Anna srdeles fordi hun ogsaa har tnkt paa mig og sendt mig Hilsen; jeg seer at De i Basel, ved Rhinen og i Zurich have besgt de Hoteller jeg opgav. Gid at De nu i lnterlaken maa faae "Alpeglden", og deiligt Veir paa Sen til Thun, bliver De i Bern da tag ind i Hotel bellevue. Terrassen foran Kirken er vrd at besge. I Genf trffer Deres Mand maaskee Uhrmager Jules Jurgensen der boer i Locle, men har en Villa tt ved Genf oppe ved [den] russisk-grske Kirke, seer han ham, da vil han hilse fra mig. De har vel mdt Venner af min Muse, Amerikanere, Engelndere? & - Og nu de hjerteligste Hilsener til Dem, Deres Mand og Frken Anna, som vi Alle takke for hendes "Reise-Meddelelser", skriver hun til Professor Hjort, da blive de nok trykte.

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Hilsener fra Alle paa "Rolighed".

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 185-88)