Dato: 18. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 18 August 1868.

Kjre Fru Melchior!

Iforgaars Eftermiddag forlod jeg det hjemlige Holsteinborg og endnu ved Afskeden bad Grevinden mig hilse Dem meget og gjentog at hun gldede sig til i Byen at gjre Deres nrmere Bekjendtskab; hun og Greven komme ikke afsted fr imorgen da hun har ligget i de sidste Dage og vret meget lidende. Det var en varm Tour; i over 20 Grader, kjrte jeg til Korser; her jeg traf sammen med Robert Watt der kom fra Silkeborg og skulde til Fyen hvor Kammerherre Sehsted Juul havde indbudt ham paa Miromara troer jeg Stedet hedder, en Bygning der er reist ved store Belt for der at tage S-Bade. Igaar morges da jeg gik ombord p Eyderen mdte jeg Grev Moltke-Hvitfeldt som havde vret til Barnedaab paa Espe og nu vilde hjem til Glorup, jeg fik hans Omfavnelse og Tilskyndelse om at komme snart til ham. Jeg vil ogsaa gjerne komme der imedens Enkegrevinde Moltke er der, det vil imidlertid forkorte Opholdet paa det rige Frijsenborg. Jeg naaede igaar Aarhus til Klokken halv fire og Frijsenborg henimod sex. Herrerne vare paa Jagt og kom frst hjem et Qvarteer senere end jeg og vi samledes da ved Bordet Klokken halv syv. Grevinden er sd og elskelig som altid, hun tog saa hjerteligt mod mig og jeg er srdeles smukt indqvarteret. Slottet overgaaer i Pragt alle vore andre Slotte; Dagligstuen, den forrige Riddersal, har endnu sin gamle Strrelse men med et kosteligt indlagt Gulv og et praktfuldt broget og forgyldt Loft, Spisestuen er ligesaa straalende og Korridoren er riig og smagfuld med al fresco , der strkker sig til alle Gange og alle Hider, selv op i tredie Etage, hvor man har Udsigt fra de hie Taarne; dog er Omsigten ikke viid, Alt er Skov og atter Skov, Luften er dertil saa diset at man seer kun som en tyk Dunstkreds rundt om. Strax efter Middagsbordet kom Bud at der var Skovbrand; Greven og Snnen reed der ud, i Dag er Ilden slukket, men rundt om i Skovene visne flere Bgetrer i denne saa vedvarende Varme; alle de unge Plantninger gaae tilgrunde. Idag er Herrerne igjen paa Jagt, jeg misunder dem ikke, det er mig saa varmt at jeg ikke har Mod til at gaae ned i Haven. Mit Vrelse vender mod Nord og er saaledes eet af de kjligste. Cancellieraad Ditzel har allerede i Dag vret at see til mit Been og mener at jeg nu skal lade det skjtte sig selv, det er kun den strke Varme som foraarsager Ulempen og at det ikke var mig behageligt at kjre igaar. Iaften ventes Bloch og hans Frue, om de komme saa tidligt at de tage Deel i Middagen halv syv vides ikke. Imorgen holder Komtesse Agnes sin frste Altergang. Jeg bragte Grevinden Deres venlige Hilsen, som hun paalagde mig at takke for og at gjengjlde. Deres Mand og Brn, hver isr, vil De bringe min hjertelige Hilsen, ligesaa Fru Emilie Melchior og begge Dttrene. Til Fru Henriques skriver jeg med det frste og sender da Reiserouten. Sophie Melchior, ligesom mine andre unge Veninder, mange Hilsener. Jeg tnker at Sommeren nok bliver ved endnu en tre Ugerstid; kunde man bare prsse Varmen i Skindsk og lgge den paa Brndekammeret til Vinteren, det vilde vre en heel Besparelse. Jeg venter imidlertid at vi ovenpaa denne spanske Sommer faaer en Madrid-Vinter med hi Snee og knagende Frost, men det er at holde Characteer og det br sig Aarstiderne, som Menneskene. De erindrer, naar De glder mig med Brev, at et saadant til Frijsenborg sendes over Aarhuus. Og nu lev hjertelig vel! i Tankerne er jeg paa det kjre, velsignede "Rolighed", hvor jeg veed, man med Deeltagelse erindrer

Deres taknemlige, rbdige

H.C Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad