602. Fra E. og Henriette Collin.

Her er ankommet et N af Aunt Judy's Magazine, hvori findes: Kept close is not forgotten. transl. by H. Ward and H. Plesner. Det er sendt til Deres Adresse under Korsbaand og bliver hos mig til Deres Hjemkomst. Som sdvanlig har jeg aabnet to til Dem ankomne Breve; det Ene var fra en Ndlidende med Prsteattest; det bliver her. Det andet er vedlagte fra en tydsk Forfatterinde.

Veiret er i disse Dage rdsomt; i dette ieblik sneede det; men det kan jo snart forandre sig og jeg haaber da atter paa at kunne komme paa Landet til Pindsen.

Gjr De en Udflugt til Schweitz? For dette Tilflde vil jeg lade Dem vide, at Jules Jrgensen er flyttet (personlig) fra Locle og boer i eller ved Genf, chemin Malagnon No 1.

Den gamle Baronesse Stampe er dd. Vil det bringe nogen god Forandring i Familieforholdet? Jeg veed det ikke.

Den saameget omhandlede Valgmenigheds?Sag er nu afgjort ved et Compromis, idet begge Parter trak sig halvveis tilbage under Bevidnelse af gjensidig Agtelse.

Der staaer i fyenske Aviser, at De i Odense traf en gammel Kone som har holdt Dem over Daaben. Er det sandt?

Ellers har jeg ingen Facta at fortlle, heller ingen Flelser, som trnge til ieblikkeligt Udbrud. Naar De vil have Penge, lader De mig jo vide, hvormange og hvorledes.

Deres hengivne 6 Maii 1868.

E. Collin.

Kjere Andersen

Den eneste Nyhed jeg idag har at melde Dem'ndash;nst efter at takke for Deres Brev'ndash;er at den gamle Baronesse Stampe iforgaars har forladt dette Liv ved en pludselig Dd'ndash;Hvorvidt dette vil bringe vsentlig Lettelse, eller yderligere Plager i Henriks og Jonnas Liv, vides endnu ikke, jeg vil haabe at det Ene Naturlige skeer'ndash;at Stamherren overtager Baroniets Bestyrelse for sin Fader.

Imorges begyndte det at'ndash;snee ganske lidt og da jeg gik ud var det siberisk Blst og Kulde paa hire Side af Gaden medens den solbeskinte Venstre var saa valle at man kunde stege bler paa Fliserne.–Saaledes er Veiret her'ndash;De lever vel i en straalende Sommer i det straalende Paris'ndash;

I Rosenvnget klarer det nu ret gldeligt op idet Ingeborg har vret i Theatret og hrt Joseph og imorgen har hun 2 Indbydelser til Middagsselskab'ndash;hun beklager meget kun at kunne modtage den ene.–Louise Lind er ogsaa ret flink men seer dog daarlig ud.–

Det falder mig pludselig ind at Einar er i Paris og gjennem ham veed De altsaa god Besked her hjemme fra saa mine Beretninger turde vre aldeles overfldige.–Norske Jette Bye blev dybt nedbiet ved at hre De var reist og hun ikke havde faaet den Vise til hendes Forldres Guldbryllup som De i et ubesindigt ieblik lovede hende.–Festen er den 9deJuni'ndash;

Jeg lser i disse Dage Bjrnsens sidste Arbeide Fiskerjenten–jeg tror ikke at jeg synes saa godt om den som om hans tidligere'ndash;Ham selv saae jeg til Orla Lehmanns kongelige Fest paa Frederiksberg?Slot'ndash;der var samlet Alle Notabiliteter i Aandens og Skjnhedens Rige og Han gik omkring som en Maane med sine to Drabanter, Gotfred Rohde og Clemens Petersen'ndash;den Sidste har det Uheld at bre paa et lovlig ubehageligt Ydre.–

Iaftes var Maleren Lund her, han var meget glad over en Bestilling af Accademiet paa Jerichaus Portrait'ndash;det havde vret sikkrere at give Fru Jenchau denne Opgave'ndash;Gid den maa falde godt ud for Lund'ndash;Han er l af dem der tnger til en stor Glde og faaer den vist yderst sjeldent'ndash;det gaar ikke ham som en Anden der uafladelig trnger til Glde og uafladelig faar den.

Med mange Hilsner fra Alle herhjemme og mange udenfor, er jeg

Deres hengivne

Jette Collin'ndash;Hils Einar.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost