Dato: 21. marts 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 21 Marts 1868

Kjre Hr. Etatsraad!

Deres med Lngsel forventede Brev stadfstede gldeligen vort Haab om at see Dem. Jeg skal nu meddele Resultatet af mine Forhandlinger med alle Vedkommende. Naar det er givet, at De ikke vil forlade Kjbenhavn fr nogle Dage efter Deres Fdselsdag, maa det Opgives at see Dem fr Paaske; thi de eneste Dage De kunde lse, vilde vre Lverdag d 4de og Sndag d 5 te; i den stille Uge selv vilde det ikke falde godt, Tirsdag oplses Skolerne, Onsdag er Kongens Fdselsdag. I Paaskeugen, som ganske rigtig er fra Paaskedag til Confirmationssndag, syntes det mig vel oprindelig - i Sammenligning med Slutningen af Marts mindre convenant, men efterat have talt med Andre, maa jeg dog foretrkke den langt for en Udsttelse til Juni eller en anden Sommermaaned, da Alle ere adspredt, og selve Paaskeugens sidste Dage have Fortrin for den flgende Uge, som ligger imellem de to Confirmationer. Vi ere enige i at ansee Torsdag og Fredag d 16de og 17de for de beqvemmeste Dage. Om Onsdag Aften kommer Skolens2 Personale tilbage, og den forestaaende Confirmation vil ikke vre til Hinder for Torsdag og Fredag. Vi selv kommer ogsaa hjem senest Onsdag Morgen og ville glde os til at modtage Dem med Morgentoget Kl. 12.

Gaaer De ind paa denne Plan, vil jeg bede Dem meddele mig det. Det vrige er paatnkt saaledes, at der bruges en stor smuk Sal i Larsens Hotel og efter Deres nske lses fra Kl. 5. Adgangsbilletter skulle da hves hos Gredsted, Familiebilletter for 4 ell. 6 Personer og Enkeltbilletter. Naar han har den Sag alene, bliver det saa klart, at De lser til den bestemte Stiftelses Fordeel - det er Fred. 7de Stiftelse for Haandvrkere, ikke nogen Arbeiderforening eller Haandvrkerforening. Gredsted mener ikke, at man kan blive ved den frste Tanke at lade betale efter Behag ved Indgangen, og da Salen ikke kan rumme mere end 200 Personer, gaaer det vel heller ikke an. Det er den bedste Sal at tale i, saa at De nok kan hres af Alle. Raadhuussalen er tung og for stor. Klubbens Sal er for lille og ei heller lys nok.

Jeg vil nu ikke trtte Dem med heterogene Ting, men indbefatte det Vigtigste i den Meddelelse, at vi og alle Deres Venner her leve ved det Gamle og glde os til at see Dem. Hils Collins!

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus