Dato: 26. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Mourier
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 December 1867.

Kjre Hr. Justitsraad!

Endnu engang hjertelig Tak for al Deres Velvillie og Godhed mod mig paa de uforglemmelige Dage i Fdebyen. Da Banetoget foer afsted og det sidste Hurra ld, gik det frst ret op for mig alt det Store og Smukke Gud havde forundt mig, j eg var under Festlighederne saa betaget, saa overvldet at jeg ikke rummede det saaledes som nu. Tak for den Hjertelighed De kom mig imde med, Tak for de glade Timer i Deres gj estfrie Huus. Siig Deres elskvrdige Frue og Deres Svigerinde, at jeg taknemlig erindrer Deres Velvillie og Deeltagelse. Strax da jeg kom til Kjbenhavn var jeg hos Kongen og Kronprindsen, de yttrede sig saa hjertelige og deeltagende. Det er endnu som fornam jeg en Fest-Luftning fra Fdebyen, daglig hilse Folk mig og trykke min Haand, udtale saa naturligt og varmt deres Glde over min Hder og rose Odense og mine Medborgere der. Det Hele synes overalt at vre blevet opfattet med Hjertet. Alt dette tr jeg jo nok i et aldeles privat Brev som dette, nedskrive. Jeg fler mig glad og oplftet; nu skulde egentligt mit Livs Eventyr slutte, thi det har baaret sin smukkeste Blomst. Guds Villie skee; han lade mig aldrig glemme hvilket Overmaal af Lykke der blev mig givet. I Foraaret kommer jeg igjen til Fdebyen, og skal da gjensee de Mange jeg har faaet kjr og af hvilke Flere, haaber jeg, ville bevare deres Hjertelag for mig. Jeg haaber da ogsaa at fle mig vel og istand til at lse for Arbeiderforeningen, og er Raadhuussalen for stor til at holde Foredrag i, saa har man vel et mindre Sted hvor jeg da gjerne, om det nskes, lser to Gange. Bring Deres Frue og hendes Sster min hjertelige rbdige Hilsen og ligesaa de af mine Venner og Veninder De seer. Gldelig Juul, et godt og velsignet Nytaar!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus