Dato: 5. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

596. Til Henriette Collin.

Odense den 5 December 1867

Kjre Fru Collin

Kun et Par Ord, min Tid er aldeles optaget med Besg og'ndash;Tandpine. Jeg reiste i Tirsdags Middag fra Kjbenhavn, det var en isnende strk Blst, Vognen utt, jeg sad flere Timer i en voldsom Trk og da jeg naaede Korsr havde jeg Tandpine, nsten hele Natten gik hen uden Svn, i Morgenstunden var min Kind aldeles ophovnet, Veiret var imidlertid smukt, og jeg naaede saaledes igaar ved Frokosttid Odense hvor Biskop Engelstoft tog imod mig og frte mig til sit Hjem Bispegaarden. I Dag har jeg havdt flere Besg og selv med Biskoppen aflagt et Par Vesitter. Her var ivrigt stort Selskab igaar, Excellensen Unsgaard, Provst Dangaard, Oberst Vaupel, Etatsraad Schlegel og mange Flere. Imorgen, naar jeg afsender dette Brev er den egenlige Fest, der tegnede sig strax 240 Personer til Festmaaltidet, flere er der ikke Plads til paa Raadhuset, som dog har Byens strste Sal; en Mngde ere komne for seent og kunne ikke deeltage, men imorgen Formiddag, jeg afhentes henimod elleve, er der uddeelt Billetter, jeg skal da paa Raadhuset modtage mit Borgerbrev, Klokken 4 er der stor Middag, til Aften kommer Ungdommen og jeg hrer tale saa smaat om flere Festligheder, Lverdag er jeg til Middag hos Borgemesteren og om Aftenen indbudt af Musikforeningen. Jeg er noget overvldet og betaget, dertil kommer Tandpine, en tyk Kind og at de nye Tnder ikke ville hfte. Iaftes stod et Digt til mig i Fyens Avis, min Dbesddel, Navnene paa Fadderne og flere, for mig interessante Data. Jeg er anmodet om at lse paa Mandag Aften for Arbeiderforeningen, men jeg frygter at mine Tnder ikke tillader det, jeg er istand til at tabe Munden under Oplsningen. Jeg gik, som sagt, idag med Bispen, det var srdeles smukt hvor venligt alle Menneske[r] vi mdte hilste mig; jeg havde i Dag Besg af en gammel Snedker, som sagde at han havde gaaet i Skole med mig da jeg var omtrent 8 Aar og han tolv, han meente jeg maatte kjende ham igjen, men det var naturligviis umueligt at see et eneste kjendt Trk, heller ikke Navnet huskede jeg. Gid at imorgen var overstaaet, det er vel en lys og mrkelig Dag i mit Liv, men jeg er betaget ved at tnke paa den. Dette Brev sender jeg afsted imorgen tidlig, altsaa ved Dagens Begyndelse, De faaer det frst Lverdag. Hvorfor mon dog saa megen i Glde og Hder forundes mig? Det er nsten ngsteligt! Hils Deres Mand, Brn og hele Familien.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E.S:

Bispen beklager at han ikke, den korte Tid han var i Kjbenhavn, naaede ud til Deres Mand og Dem. Han sagde mig at han ivrigt havde ganske gode Meddelelse[r] om de Bger(?) Deres Mand havde skrevet til ham om. Han hilser Dem begge !

[I Margen udfor S. 45 L. 6: ] Ogsaa fra Skolen have Brnene Frihed imorgen, hrer jeg.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin