Dato: 11. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjlskjr den 11te August 1867

Kjre Hr Reitzel!

Tak for Deres Brev og fordi De saa snart skrev. Jeg glder mig til at see en smuk Udgave af mine Digte, have i et net lille Bind, de Digte jeg nu selv stter Priis paa. Det har vret i min Tanke over Aar og Dag, De veed selv hvor tidligt jeg talte derom: jeg vil, saa at sige, rense den tidligere Samling i de to Bind og tilfie nogle af de mange ny som i en senere Tid er blevne til og staae spredte rundt om. Jeg veed nu ikke hvor lille Tryk der sttes, kan altsaa ikke beregne hvormange Ark det bliver; De siger 14 a 16, men det bliver vistnok 16 til atten. Jeg vil fordele Digtene efter deres Character og saaledes kommer Bogen til at bestaae af:

a) Romanzer og lyriske Digte.

b) Vignetter til danske Digtere.

c) Fdrelandske Digte.

d) Maleriske Digte.

e) Humoristiske Digte

f) Smaavers.

g) Paa Kirkegaarden.

--

De skal faae hos mig et srdeles smukt Portrt fra Hansen i Bredgade; det nsker jeg helst anbragt, paa Bindet eller i Bogen foran.

Det er vel bedst at der snarest tages fat med Trykningen, jeg har alt ordnet paa Papiret Digtenes Flge, men jeg maa bede Dem om, hjemme i Kjbenhavn at erholde et Exemplar af Digtene (fra "samlede Skrifter") de andre nyere, har jeg tildeels skrevet af.

Hvad den nye illustrerede Udgave angaaer, da vilde jeg nok vide hvormange af de 8 Hefter der optages i den frste Samling, jeg antager at de ere i Illustrationerne i den Flge de bleve skrevne og kom ud; saaledes er jo den petersenske illustrerede Udgave ordnet? Jeg bliver endnu nogle Dage her paa Holsteinborg og vilde blive glad ved at hre om vore Planer, men har De kun lidt af Tid, da skal De ikke plage Dem med at skrive, vi sees, om Gud vil, senest efter otte Dage.

Alt hvad De meddelte mig var saaledes meget fornieligt, paa det Ene nr, der angik "Portugals Reisen," jeg foreslog at stte den sammen med nogle tidligere trykte, men spredte Reiseskizzer, som jeg troer nok fortjener at opbevares; jeg foreslog denne Sammenstning for at der i det nye Bind til "samlede Skrifter" kunde vre noget aldeles Nyt, Noget ikke fr trykt, men De finder, og vist nok med Ret, at det Bind blev for tyndt i Arke-Antal, ikke svarede til de tidligere Hefter og at vi altsaa skulde "vente til en anden Gang"; heri er jeg aldeles enig med Dem. Portugals Reisen udgjr nppe mere en 6 a 8 Ark, trykt som I Spanien og de andre Skildringer nppe mer end 5 eller 6 Ark, altsaa vente vi! men De vil forstaae at det er mig ukjrt da denne Reise da ikke lngere er ny naar den kommer ud, den har mistet en Deel af sin Friskhed for Lserne. Mange have spurgt og sprge, naar kommer der Noget om Portugal? "En anden Gang," er en Fremtid, allerede er et Aar hengaaet siden jeg nedskrev de nu henlagte Blade. Tnk derover!

Hils Deres Frue, Deres Moder og Sstre; ligesaa hjerteligt sendes Hilsen til Deres Broder og Familie.

Venskabeligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 53-54)