Dato: 15. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

586. Til E. Collin.

Kjbenhavn den 15 Juli 1867.

Kjre Ven!

Tak for Deres Brev! tak fordi De saa snart sendte mig det; jeg er aldeles enig med Dem i hvad De skriver, Moses Melchior som jeg viiste Deres Skrivelse var mere for den frste Plan, dansk juridisk Examen, men sluttede sig til os og efter at jeg havde viist ham mit Bnskrift for Jrgensen, bad han mig at skaffe et Par Navne tegnede[;] han lovede da saa hurtigt han fik det Skrevne at virke paa det Bedste. Det bliver altsaa for det frste at skaffe Jrgensen et Par hundred Rigsdaler til at leve i eet Aar og i det lgge sig efter Sprog og Bogholderi, jeg har tegnet mig for 20 Rdlr, Redacteur Bille for 20 Rdlr, som jeg allerede har modtaget, det er altsammen eengang for Alle, nu sender jeg Listen til Grevinde Frijs, har bedet om snarest at faae den tilbage og da gaaer den til Moltke Hvitfeldt, saa snart jeg har den fra ham faaer Moses Melchior den og da beder jeg Dem, kjre Ven, at De vil modtage det Indsamlede og gjre det Frugtbringende, det vil sige paa den gavnligste Maade at levere maanedlig, hvad der er at give til Jrgensen, samt sige ham hvorledes han bedst frer sine Studier; i Lbet af et Aar finde vi vel da nok en Plads til ham. Mine 20 Rdlr og de 20 jeg har modtaget af Bille, udgjr altsaa nu hans hele Formue, vil de af mine Penge henlgge disse 40, jeg sender Dem da ikke Billes Portion deraf. Det er jo tydeligt. I Lverdags kom her Telegram fra Morits Melchior at han med Peter Skram lykkelig var kommet til Engeland, igaar Aftes kom her en Officer fra Marineministeriet og en Herre fra den berlingske Tidende, for at erfare om et Telegram var indtruffet, da man Intet vidste om Skibet og der i Kjbenhavn gik det Rygte at det var forliist, vi kunde da heldigviis berolige, men den stakkels Moses Melchior tilbragt[e] en halv Dag i Sorg og Angest, da han frst Sndag Eftermiddag fikVished om at Rygtet var Lgn, det er dog syndigt hvo der udspreder slige ngstende Fortllinger. Gud skee Lov at det var falsk. Ogsaa Marineministeren har Telegram fra Sommer at Reisen har vret meget heldig. Imorgen reiser jeg til Sor, overmorgen, Torsdag, om Gud vil, er jeg paa Basns[.] Hils Deres Kone, Louise, Jonas og652 Theodor.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter