Dato: 4. maj 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

575. Fra E. Collin.

Sparekassen d. 4 Maii 1867

Jeg haaber kjære Andersen at De har faaet mit igaar afsendte Brev altsaa afventer dette Brevs Ankomst, som efter menneskelig Beregning maa indtræffe Dagen efter det andet. Det gik i Privatbanken som jeg antog at man vægrede sig eller idetmindste gjorde Vanskelighed ved at udfærdige et saa lille Creditiv; jeg tog derfor en Vexel paa Calon. Skulde De nu slet ikke ville bruge Pengene, saa faaer De Deres Penge igjen, naar De har Vexlen hjem med. Men bruger De dem tildeels til en Schlveizerreise kan De jo tage hele Beløbet i Guld, 30 Napoleons som jo ikke er meer end De kan have i en Portemonnaie, eller ogsaa kan De tage noget i Penge og bede Calon for Resten give Dem en Vexel paa Lausanne eller Genf eller et andet Sted. De vil see at Vexelen ikke er dyr, nemlig 34 1/3 b pr. franc.

Vi har ikke Just »rødt Mudder« her hjemme, men Thermometret viser om Middagen 4 Grader, saa Veiret indeholder kun liden Opfordring for Dem til nu at reise hjem. Jeg synes dog ikke, at De skulde være hjemme naar man endnu maa fyre i Kakkelovnen. Jeg vilde ret ønske, at jeg kunde gjøre en saadan sydlig Udflugt i denne kolde Tid, jeg trænger umaadeligt til en saadan Afvexling; jeg er i denne Vinter blevet nervøs, noget jeg aldrig før har kjendt. Jeg vil haabe paa Hellebæk. Jonas' fraværelse har lidet bidraget dertil. Det er besynderligt, at jeg veed, at de Ængstelser, som jeg hver Dag især om Formiddagen, har været plaget af, have en physisk Grund, og dog ikke har kunnet bekæmpe de mange Phantasibilleder om hvad der kunde tilstøde ham.Jeg er endnu ikke ganske rolig og venter ialfald at see ham komme afkræftet hjem.

Det gaaer her som hos Dem at Krigs? og Freds?Rygter afløse hinanden; men saameget kan man være vis paa at der ikke er Fare for en nærforestaaende Krig. Og hermed lev vel.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost