Dato: 26. april 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

572. Fra E. og Henriette Collin.

Kjøbenhavn 26 April. 1867.

Af Deres idag ankomne Brev seer jeg, at De d. 22de endnu ikke havde modtaget mit og Jettes Brev; nu maa det da være kommet. Jeg skriver allerede igjen idag for at sende de indlagte Breve, som igaar kom fra Frøken Hallager. Eet, som indeholdt en trykt Anmodning om at tage en Concertbillet, casserte jeg; de to andre sender jeg efter at have seet Underskriften; jeg havde havt stor Lyst til at afrive det ubeskrevne Blad af det ene Brev, men undlod det for ikke at skæmme et Brev fra Fru Ingemann. De skal for­øvrigt aldrig tale om, at De paa denne Maade faaer Deres Breve, thi Mange ville ikke troe, hvad dog virkelig er Tilfældet, at jeg kun seer Un­derskriften.

Jonas er endnu ikke kommet, men jeg venter ham paa Søndag eller i det Lav. Hans sidste Brev var fra Wien, hvor han ersammen med Lægen Arendrup. Han har af Oekonomi mishandlet sig selv noget paa denne Reise; saaledes paa en 15 Timers Jernbanekjørsel i det kolde Veir i 3die Klasse, hvor Vognen aldeles ingen Vinduer havde og hvor Vinden saaledes peb igjennem, at Huen blæste af en Gensdarm der var hans Nabo; ligeledes experimenterer han med at sulte sig selv. Jeg ønskede dog at han vilde af­holde sig fra at anstille physiologiske Undersøgelser paa sig selv, og ind­skrænke sig til Snegle og andre lavere Organismer.

I Slesvig gaaer det værre til end nogensinde; der hersker en fuldstændig Terrorisme.Jeg kan neppe taale at tænke derpaa endsige skrive derom.– Vore Efterretninger om Alexandras Befindende ere ikke saa slemme, som de af Dem meddeelte, men jeg har ingen Mening om hvad der er det Rig­tige; hidtil antager man her, at Dronningen kommer til Sølvbrylluppet. –Jeg skal meddele Edgar Deres Noticer om Leilighedernes Priis. Har De lagt nogen Plan for Opholdets Længde og Deres Hjemreise? Varmt er det endnu ikke her hjemme; dog have vi taget Gulvtæpperne af.–

Deres

E. Collin.

Ja De kan sagtens ! kjere Andersen ! her gaar jeg og leger Sommer ved at tage Tæpper af og hænge hvide Gardiner op, medens Termometret imor­ges viste 4 ½ Grad'ndash;og saa gaar De mellem grønne Træer, seer paa Udstil­ling og bliver feteret af alle Folkeslag.

De vil vel svare at der er Forskjel paa Kong Salomon og Jørgen Hatte­mager og heri er jeg enig med Dem.–Om Grundtvigs Tilstand, da han holdt sin sidste Prædiken er forsaavidt alle enige at han foretog sig adskil­ligt som stred mod de kirkelige Forskrivter, men hans Skriftetale var saa smuk og opbyggelig som nogensinde og de Enkelte som jeg har talt med og som ingenlunde hører til hans blinde Tilhængere, vare enige i at Intet bestemt tydede paa Sindssygdom'ndash;De veed maaskee at jeg er saa uhyre langt fra at være Grundtvigianer og De vil derfor tro mig naar jeg siger at det var, mildedst talt'ndash;plumt af Dagbladet at skrive den Artikel der om, som De nu har læst.

. . . Jeg gik igaar over Kongens-Nytorv og nikkede op til Deres Urtepotter som staae og see søde ud i Deres Vinduer, og man behøver jo kun at see et grønt Blad for at længes efter Somren'ndash;den første varme Dag i Slutningen af638 Mai antager jeg vi flytte ud'ndash;Edvard længes over al Maade.

I Tirsdag spiste vi hos Davids og jeg bad Block om at tage mig tilbords, hvad han gjorde med en resignation som rørte mig'ndash;Han var rar og elskværdig som altid'ndash;Han hører til de Mennesker som jeg saa inderlig gjerne ville see rigtig lykkelig'ndash;jeg tror at han er istand til at gjøre og selv være lykkelig paa den bedste og smukkeste Maade'ndash;der er noget saa Rent og Sandt og Kjerligt inden for den'ndash;lidt gnavne'ndash;Skal at'ndash;–der som jeg ikke var en Kone paa henved 60 ville min Lovtale over Block see ængstelig ud, det var altsaa heldigt at jeg blev afbrudt og nu er Freden forbi kan jeg mærke'ndash;

Om det kongelige Sølvbryllup veed jeg kun at den gode Fru Jerichau har havt flere Planer end ønskeligt til Dagens Forherligelse'ndash;og af Dagbladet vil De have seet hvorledes hendes Ideer almindelig bedømmes'ndash;stakkels Kone hun er forunderlig smagløs'ndash;og hvor kan hun have Lyst til alt Sligt, med det ulykkelige Barn Marie, som nu er kommet hjem og er gyselig for enhvær hun kommer i Nærheden af.

Lev vel kjere Andersen'ndash;Nyd Paris ! spar ikke formeget'ndash;der er jo nok!

[ Margen:] husk at De lovede at kjøbe for mig nogle interessante smaa Portrait Photographier-- til Beløb af 2 a 3 R.–ikke Stereoskop.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost