Dato: 11. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 Marts 1867.

Kjære, fortræffelige Ven!

Det er længe siden De har seet skriftligt Tegn paa hvor varmt og levende De er i min Tanke; Tiden flyver hen, jeg er i denne Vinter idelig paa Farten, er til Middag og Aften ude hos elskværdige Mennesker som ville see mig, jeg morer mig engang og faar meget lidt bestilt. Min eneste Gave paa Julebordet kjender de, Reitzel har nok sendt den til Dem: Paa næste Julebord ville Deres Tegninger give Solskin over mine Historier og Eventyr, jeg er, veed De, saare glad over de Tegninger jeg allerede har seet. Reitzel venter hver Dag paa en Sendelse fra Dem, lad den nu ikke forlænge udeblive. 1865 udkom i London en Udgave af Eventyr og Historier med 100 dygtige Illustrationer, den maa der være gaaet godt af thi nu ved Juul kom andet Oplag forøget med flere af mine Eventyr, Billedbog uden Billeder og mit Livs Historie, 220 Illustrationer er fulgt med og jeg seer at i mindre Hefter samme Bog sælges for Mængden under Navnet Hans Andersens Bibliothek. Det fornøier mig, men jeg har ikke en Skilling derfor end ikke et Friexemplar, jeg maa kjøbe min egen Bog. Vigtigst er det dog at den er smukt udstyret og godt oversat spredes om i Verden og jeg har nu det stille Haab at det lille Udvalg med Deres yndige Billeder vil vække Opmærksomhed i Frankrig, De glemmer jo ikke at den bliver dediceret til Georg Sand, dersom ikke "I Sverrig" allerede er blevet det. Dog har maaskee Hr. Hetzel ganske opgivet dette, jeg har slet Intet hørt. Om Gud vil, kommer jeg i Begyndelsen af April til Paris og bliver der 3 a 4 Uger, da haaber jeg at see Dem, Deres Frue og Datter, jeg haaber ogsaa at høre fornøielige Efterretninger fra Hetzel. Jeg vil være hjemme i Danmark til Festlighederne ved Kongeparrets Sølvbryllup, Resten af Sommeren tilbringer jeg vist paa Frijsenborg, Knuthenborg, Holstenborg og flere Borge hvor man gjestfrit modtager Digteren og som da vist vil faae nedskrevet saa meget Tankerne drømte om i Vinterstormene, der kun havde Carnevalslystighed og en bitterlig Kulde. Jeg har bedet vor fælles Ven Robert Watt, som bringer Brev og Hilsen, snarest at mælde mig om Sundheds Tilstandeni Paris og om Dyrheden i Hotellerne nu da Udstillingen aabnes. Bloch er særdeles flittig; foruden hans udmærkede historiske Billeder, har han fuldført et liigt og fortræffeligt Portræt i legems Størrelse af Dronningen, det ligesom Kongens Portræt, gaaer til Rusland. Gjennem Watt hører jeg vist fra Dem eller om Dem. Bevar mig venlig i Erindring og bring Deres elskværdige Frue og Datter min hjertelige Hilsen.

Deres Ven og

Beundrer

H. C. Andersen

E:S: Portrætkortet er til Hr Boghandler Hetzel med Hilsen fra mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 102-04)