Dato: 2. januar 1867
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

569. Fra E. og Henriette Collin.

De kan vre ganske rolig for, at det forholder sig med Deres Pengesager saaledes som jeg har opgivet Dem; De har formodenlig ikke lagt Mrke til det lille Ord: Saldo paa Udgiftssiden, som betyder Deres contante Beholdning, der indestaaer i Sparekassen foruden den oplagte Rente. De har altsaa:


i Creditbeviser 5000 R.
Kgl. Oblig. 2000 -
hos mig 2500 -
hos Stampe 1000 -
Saldo i Sparekassen 2006 -
12.506 R.

Ligesaa rolig kan De vre for Creditbeviserne. De i October indkaldte Creditbeviser blev strax ombyttede med nye, som jeg nu har; det er det bedste 5% Papiir, som man kan have. Stampe har allerede for meer end eet Aar siden selv forlangt at svare 5%.–Egenlig skulde jeg for mit Vedkommende vre ligesaa gentil, men jeg veed, at De ikke forlanger det.– Her gaaer atter Rygter om et forsvundet Dampskib, nemlig Fylla, som gaaer paa Aalborg, men noget sikkert vides ikke.

Jeg maa skynde mig og overlade Jette Resten. Det er da bedrveligt at det kan vare saalnge med Deres Tandsmerter.

Deres 2 Jan. 1867.

E. Collin.

Gldeligt Nytaar kjere Andersen Sundhed, Tilfredshed, Fred med Verden og'ndash;det bedste af Alt'ndash;Fred med Gud.

Vi have som altid levet en aldeles stille Juul, hjemme og ene'ndash;Det gamle Aar endte vi hos Drewsens hvor der foruden os kun var Sophie Petersen'ndash; det var en hyggelig og ret munter Aften og selv Einar, som seer daarlig og betaget ud'ndash;blev efterhaanden ganske oprmt.–Ingeborg har Hovedpine Nat og Dag, hvad der dog ikke hindre[r] hende i at vre talende og tnkende for Andre'ndash;Eet af de bedrveligste Ansigter jeg i disse Dage har seet var Vilhelm Byes da han igaar kom for at sprge mig om jeg ikke ved Dem kunde skaffe ham et Reiselegat for unge Videnskabsmnd. Han trode at der var saadanne efter Anker'ndash;Jeg oplyste ham om hans Feiltagelse hvorved hans Ansigt antog endnu bedrveligere Folder'ndash;Han tror at nogle Studier i Paris vilde vre ham saa tjenlige og Gud veed han kunde haardt trnge til noget Andet end det der nu er hans Lod'ndash;Jeg tror at han er et bund skikkeligt Menneske der aldrig har kjendt Ungdommens Glder og som med oprigtig Kjerlighed hnger ved sin Videnskab'ndash;Om hans Dygtighed kan jeg naturligvis ingen Mening have'ndash;Skulle der engang falde Dem noget ind, hvorved Deres store Indflydelse kunde hjelpe ham, saa glem ham ikke.–Jeg har kort efter at De reiste sendt Helvedbrevene til Fr. rsted, og er selv bleven Eier af dem, jeg lser dem med Interesse, men er trt af den megen politik som jeg ikke kan sympatisere med.–Richarts Vintergrnt indeholder neppe meget der svarer til de overdrevne Anmeldelser der fandtes i Aviserne samtidig med Bogens Udkommen. Imidlertid er den nok udsolgt.

[Slutningen mangler]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost