Dato: 25. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 23 Oktober 1866

Kiære fortræffelige Ven!

Tak for al den Deltagelse De viser mig og mine Skrifter! Jeg fik deres velkomne Brev for nogle Dage siden, medens jeg endnu var paa Basnæs, De skulde strax have faaet Brev igjen, men jeg var saa stemt til Digtning, saa opfyldt af et Arbeide, det forstaar De nok, at jeg ikke kunde rive mig derfra, ikke ret tænke paa Brevskrivning før jeg havde mit aandelig Liv paa Papiret. Jeg har i det tre Uger jeg har været paa Landet samlet og nedskrevet alle de mange Indtryk, jeg giemmer fra Reisen, det vil sige jeg har begyndt ved Afreisen fra Bordeaux og slutter idet jeg kommer der igjen tilbage, men saa har jeg ogsaa fuldentdt et nyt lille Hefte "Eventyr og Historier" der kunne komme ud til Julen.

Kjøbenhavn den 3. November 1866

Kiære Ven!

Jeg begynder igjen og vil ikke tage frisk Papir, men netop det med den begyndte Skrivelse, som jeg blev fortyrret i paa Holsteinborg og siden ikke før i Dag har kunnet fuldende. Jeg reiste til Sorø for at besøge gamle Fru Ingemann, der har været blind men nu ved Øienlægens Hjlælp har faaet sit Syn. Opholdet der var kun halvanden Dag og da jeg kom ind til Byen, havde jeg med Flytning at gjøre og hvad der endnu mere optog min Tid, jeg maatte renskrive selv det Eventyr og de Histoirer, jeg havde til Reitzel, for at Trykningen kan begynde paa Mandag og Bogen komme ud ved Juletid. Nu troer jeg at have klaret mig for dem, nu til Deres kjæere Breve. Det første var jo ikke saa glædeligt med Hensyn til Hr. Hetzel; hvad Eventyrheftet med Deres Haand angaaer, da skrev jeg strax til Reitzel og han har sagt mig at nu veed De Beskeed. Deres næste Brev var særdeles glædelig, og jeg kan ikke nok takke Dem for Deres Venskab og Iver for mig og mine Digtninger. Det var jo mageløs deiligt om De, Deres Kone og vor digteriske franske Ven tog en halv Snees Eventyr og og gjengav og De ved Deres Illustrationer belyser; hvad Valget angaaer da mener jeg at De bedre end jeg vil vide at vælge mellem de mange nye de har i de 7 Hefter og hvortil nu snart kommer det ottende. Det maatte være de mest slaaende for Franskmænd.

Det var mig en overraskende Glæde at høre fra Hr. Hetzel Mueligheden om at han vilde lade besørge en Udgivelse af en af mine Bøger; De har vist fra Reitzel nu modtaget et Exemplar paa Dansk af "I Sverrig", jeg betragter denne Bog som een af mine bedste, men om den slaaer an i Frankerige veed jeg ikke. Oversætteren kan desværre neppe Dansk, De mener at han er en Tydsker, et tydsk Exemplar af I Sverrig vil han let faae i enhver tydsk Boglade; iøvrigt er den bedste tydske Udgave af mine Skrifter udkommet hos Hr. Wiedemann i Leipzig. Lad Oversætteren tænke paa om han antager "I Sverrig" maa gjøre Virkning eller om han og Hr. Hetzel foretrækker et Bind af de nye Eventyr og Historier. Jeg har opgivet for Dem tidligere hvilke der ikke vare oversatte. I Foraaret vil jeg komme til Paris, meget for at tale med Vedkommende.

Hvad Lafontaines Fabler angaaer, da findes disse, saa vidt jeg veed, oversatte paa Dansk, den Oversættelse De har givet mig og om hvilken De ønsker at høre min Mening, er ikke god nok; imidlertid vil jeg med Glæde rette de egentlige Feil i Metrum og de enkelte Udtryk der ikke gaae paa Dansk, men jeg vil ikke være Oversætter, det mægter jeg ikke og vil heller ikke nævnes,; dernæst er jeg nødt til at opgive Rimene. Hvad siger De til al den Tale? Lad mig snarest vide om jeg skal tage fat eller ei, jeg skal i Løbet af 8 til 12 Dage faae det Hele fra Haanden; men som sagt, jeg troer der er bedre Gjengivelser, f.Ex. af Christian Winther. Jeg skal imidlertid, naar jeg faaer Beskeed see at opdage hvor Oversættelserne spredte staae; det er kun at gaae en Dags Tid paa Kongens Bibliothek.

Bring Deres elskværdige Frue og Deres kjære lille Pige min hjerteligste Hilsen: send den ogsaa varm og hengivent til Hr. Hetzel. De fire nye Eventyrs Navne ere:

Gjemt er ikke glemt. - Portnerens Søn. - Moster. - Skruptudsen. -

Jeg boer nu paa Kongens Nytorv, Hjørnet af lille Kongensgade i Minis gamle Gaard hvor jeg har en deilig Udsigt over hele Torvet og mine to Stuer ere hyggelige, ja jeg finder dem selv næsten nysselige, ved Tepper og Malerier, samt ved en stor Masse Blomster, mine mange Veninder have sendt mig. - Gid at jeg havde Dem, kjære Ven, en halv Times Tid her. Maleren Block er meget flittig og leverer deilige Billeder, nu arbeider han paa Niels Ebbesen som dræber Grev Geert. Fra Robert Watt har jeg mange Hilsener, han er i disse Dage kommet hjem fra sit Besøg i Rusland og er henrykt. Brevet jeg fik fra Georg Sand har meget glædet mig, det er jo ganske i sin Orden, da hun hverken kan Dansk, Engelsk eller Tysk, at hun Intet har læst af mig, beed Hetzel at hilse hende og naar han udgiver en af mine Bøger, den da dediceres til hende, men jeg vil naturligvis selv skrive Dedicationen.

Hjerteligst

Deres Ven

H.C.Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 97-101)