Dato: 18. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

562. Til E. og Henriette Collin.

Basns den 18 October 1866.

Kjre Ven!

Tak for Optegnelserne De gav mig, disse vise mig Deres Forretning[s]dygtighed som vi Alle kjende, og Deres Orden og Niagtighed men jeg seer desvrre deri at jeg ikke har faaet mine udmrkede Stvler; jeg bandt dem i Amsterdam sammen med den holbergske Bogpakke og kan ikke forstaae at den ene Deel er kommet og ikke den anden; De har vel ikke Erindring om ved hvem den Bogpakke bragtes, jeg tnker mig, at mueligtviis Stvlerne ere blevne paa Toldboden, da de saae aldeles ny ud paa Skafterne; men ere de blevne der som toldbare, uagtet de ere reiste ud fra Kjbenhavn, saa maatte det jo vre blevet sagt. Jeg har nu skrevet til Hr Georges Brandt om at han vil give mig Besked, ja forhre sig hos Afsenderen, Hr Kjbmand Hengel; ndigt mistede jeg det udmrkede varme Fodti, der vil vre godt ved en Julereise. Tak for Underretningen fra Schnberg; det er isandhed alfor megen Uleilighed De har for min Skyld, hvad skal jeg gjre igjen, besynge Collins Kilde, som Pram besang Emilies. Jeg lnges efter at lse for Dem min Reise i Portugal, Halvdelen er bragt paa Papiret, men jeg har ogsaa skrevet fra Morgen til Aften. Gud veed om De har Lyst til at hre den Lsning! nei!628–ja det kan ogsaa vre at det er mindre morsomt! det ligner slet ikke mine tidligere givne Skildringer, mindst I Sverrig og I Spanien, jeg veed ikke, det har sat sig anderledes paa Papiret, jeg selv bliver jo ogsaa med Aarene anderledes, jeg gad vide om det er til det Bedre.–O Neills vilde at jeg skulde have blevet Vinteren over i Portugal, mon det ogsaa havde vret bedre? jeg fik med eet igjen Bisselderet i Skoene, Trkfugls Naturen, det vil sige mod Vintertid drager den til Syd, jeg gaaer nordpaa! De skrev om! min nye Seng: at ingensteds er Dunene saa blde o s v, men der er jo He i den ene Madrasse, og Krlhaar i den anden, jeg faaer slet ikke med Duun at gjre!–Lad mig nu finde Dem frisk og glad som i Hellebk, saa skal jeg nok besynge Kilden.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Kjre Fru Collin!

Basns den 18 October 1866.

De er rigtig nok magels god mod mig, De tager Dem af mig og min Flytten i Huus som om jeg var Deres yngere Broder, for ikke at sige den ldre. Imorgen naar De modtager dette Brev er det netop Dagen fr jeg begynder min Leietid hos Frken Hallager; jeg er vant til niagtig at betale forud og beder Dem derfor at De vil vre saa elskvrdig den 20de October at erholde hos Deres Gemal 25 Rdlr og udbetale samme til Frkenen for October'ndash;November. Den paaflgende Mandag (den 27de), mener jeg at Indflytningen kan skee; maa da en p[a]alidelig Mand, for honet og billig Betalning, bringe mine Bger og andre Sager fra Fru Kock til Frken Hallager, vil da ogsaa Frkenen srge for at Gulvteppet lgges og Alt paa det bedste meubeleres, Gardiner hnges op etc.–kun at Bger og Kufferter, samt Malerier henstaae i mit Sovevrelse til jeg selv ordner disse.–Paa Lverdag den 20de tager jeg fra Basns til Holsteinborg, hvor jeg vilde blive til Onsdag morgen, men man er saa venlig at beklage sig over at det er for kort et Besg. Jeg kunde gjerne blive herude paa Basns og Holsteinborg til Julen, men nu vil jeg dog ind da jeg har Huus og egen Seng. Jeg maa imidlertid en Dag eller to besge Fru Ingemann, i det jeg reiser ind og saaledes kommer jeg vel neppe fr Sndag Formiddag den 28, men fra den 25de nsker jeg dog at vre ventet hos Frken Hallager. Brnde kjbt, skaaret og baaret op nskede jeg ogsaa, men lader det sig ikke arangere, beed hende da at have kjbt et Sk Brnde til mig, thi jeg fryser og har allerede i Kakkelovnen. Af Mad og Drikkevarer er det kun ndvendigt at der er kjbt f Ex nogle halve Flasker bayrisk l, thi kommer jeg om Sndagen er Boutikkerne lukket[.] Sukker og Kaffe er endnu ikke vrd at kjbe, jeg kan den frste Morgen drikke nede hos Condittoren. Ogsaa Lys maa vre kjbt. See nu troer jeg at have lettet mit Hjerte, gid nu kun at mit Brev ikke maa falde tungt paa Deres Hjerte, ligesom Deres Omhu for mig maa trtte Dem formeget. Hils Deres Broder og hans Kone, hils Jonas og Louise. Brev til Deres Mand staaer paa den anden Side. Deres taknemlige

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Det tykke Brev Deres Mand igaar sendt[e] mig var et fra Frhlich og et fra Georg Sand, hvis Haandskrift aldeles er Louises.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost