Dato: 10. oktober 1866
Fra: Nicolaj Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 October 1866

Hr Professor!

Photograph Weller, Hansens Medhjælper, vil ansgøe om det Reiersenske Reisestipendium for i Paris at studere Glasphotographeringen; Deres Anbefaling vil sikkert være ham til stor Hjælp, og det er derfor, at han har anmodet mig om at bede Dem give ham en saadan. De vil vist, Hr Professor! vide at han næsten udelukkende tager Billederne i Hansens Atelier, at han ligeledes med stor Dygtighed og Smag har photographeret Thorvaldsens Arbeider og mange andre, baade Stereoskopbilleder og Malerier, navnlig har han for Jerichau og hans Kone arbeidet meget og til deres store Tilfredshed, De vil vist have seet, at han er i Besiddelse af Smag og stor Interesse for sit Fag og at han saaledes har gjort sig fortjent til et saadant Stipendium. Jeg troer drefor, at De Hr Professor kan give ham en Anbefaling, og da det kan have en stor Indflydelse at De giver den, troer jeg ogsaa at De vil. De maa ikke tage mig ilde op, at jeg i denne Sag er saa paatrængende at være hans Ordfører hos Dem, men jeg har meent at turde tage mig den Firhed, da han selv ikke er det danske Sprog saa mægtig, at han med Lethed kan behandle det skriftlig. Maa jeg gjøre Professoren opmærksom paa, at Ansøgningerne skulle være indleverede om kort Tid, og at det derfor vilde være ham kjærest at faae Deres Anbefaling saa snart som muligt. Professoren vil maaske enten sende ham den selv eller ogsaa til mig, Bredgade no 29, at jeg saa kunde besørge den til ham.

Jeg beder Dem, hr Professor! om ikke at blive vred over denne paatrængende Anmodning, men i saa Henseende tilgive Deres

meget ærbødige

Nicolai Bøgh

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost