Dato: 9. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

559. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 9 Oct: 1866.

Kjre Ven!

For et Par Dage siden skrev jeg en Slags Forretnings Brev til Deres Kone, der er saa elskvrdig at tage sig lidt af mit ny Huu[s]vsen, i Dag kommer jeg med en lignende Slags Brev til Dem, men det slutter sig mere til den endte Reise. Jeg antager at De nu saa temmeligt er igjen i den gamle Orden med Alt hjemme og at Deres Kone kan og vil give Oplysning hvor De ikke har Besked. Jeg nsker nemlig at vide lidt Mere end jeg veed om de hjemsendte Pakker. De har faaet, sagde De mig, en saadan hvori var til Dem Holbergs Comedier og ehlenschlgers Hakon Jarl, denne har den yngere Kjbmand Brandt besrget ved Kjbmand Hengel, hvis Skibe! gaae til Kjbenhavn; med samme Pakke lod jeg flge et Par saa godt som ny, vel fodrede Stvler, som naaede mig heelt op over Knerne; jeg har efter min Hjemkomst spurgt her om, De vidste ikke da Beskeed, men vil da nu have den, da jeg gjerne snarest skriver til den yngere Brandt, der ikke har hrt fra mig siden jeg var paa Udreisen; ere Stvlerne ikke fulgte med Pakken, det jeg dog maa tro, da vil jeg skrive om disse og af ham, eller fra Kjbmand Hengel, faae en Forklaring. Sofficeren Christiansen (?), en Svigersn til Hvidt625 tog hjem fra Bordeaux en Pakke-Bger; han lovede mig fornyelig at sende Dem disse, ere de ikke komne maa da et Bybud, paa min Regning, afhente samme; i den Pakke er en Reisebog for Holland, ligesom ogsaa en fransk Oversttelse af baskiske Folkesange; for disse to Bger har jeg Brug, dog er det ikke vrd at sende samme til mig paa Landet, kun at jeg har dem, saasnart jeg kommer til Kjbenhavn. Kammerherre Jessen, ligesom ogsaa Fru Bille Brahe, fik hver en lille Pakke Bger til Dem, ere disse i Deres Hnder? Hos Consul Kirstein i Bordeaux traf jeg paa min Hjemreise en dansk Koffardicapitain Michelsen, der frte sit eget Skib; kjender De ham? Han fik ogsaa en Pakke Bger, under Deres Adresse, desuden min blaa Reisekappe; det er nu over sex Uger siden! Veed De Intet herom? Jeg vil haabe at De er rask og glad, som da De arbeidede ved Deres Kilde i Hellebek; jeg er meget flittig nu; hele Dagen nsten, tilbringer jeg ved Skrivebordet og samler saaledes paa Papiret de spredte Optegnelser jeg har fra min Reise; det er nu om at finde en Form for samme; imidlertid er det godt at faae det Hele som i en Gydning. Jeg har ellers en Deel Vrvl og Pine med mine Tnder og Alt kommer fra det kunstige Apparat Bramsen har givet mig; i Nat laae jeg ganske svnls, og det er aldeles ingen Fornielse. De og Deres Kone skulde dog gaae op til Block, nu han boer Dem saa nr, og see det herlige Billede han har malet til Melchiors, ligesom ogsaa Maria Besg hos Elisabeth, og endeligt, den storartede Fremstilling af Niels Ebbesen der drber Grev Geert. Mellem de Breve De senest har sendt mig er eet fra Hr Berg626 paa Bog, det er en Mindelse om at betale mit Bidrag til den unge Svend Mller, (Sn af Ludvig Mller som dimiterede mig) . Fr jeg reiste veed jeg at have bedet Vedkommende sende Anvisningen til Dem, det er ikke skeet og jeg staaer altsaa som Skyldner af 6 Rdlr, vil De vre saa venlig at lgge denne Sum i vedlagte Skrivelse til Hr Berg627 paa Bog over Stubbekjbing.–NB Jeg tnker Hr Berg er Lrer. Jonas vilde overraske mig gldeligt om han skrev mig til, Louises Breve kan jeg desvrre ikke lse! hils dem begge to! hils Deres Kone og Dem selv fra

Deres Ven

H. C. Andersen.

Efterskrift.

I det jeg har sluttet Brevet til Dem, falder det mig ind at det ikke kan vre rigtigt med Angivelsen at jeg skylder for to Aar (3 Rdlr aarligt), thi jeg tager bestemt ikke feil deri, at jeg fr min Afreise i Januar dette Aar var hos en Boghandler i Kronprindsens Gade, Navnet paa Manden har jeg glemt, men han boer nr ved Kjbmagergade, paa hiere Haand fra denne. Jeg betalte ham 3 Rdlr, fik vistnok ogsaa en Qvittering, men Gud veed hvor den er! ham bad jeg at man, i Tilflde at jeg blev lngere Tid borte, man da vilde henvende sig til Hr Etatsraad Collin; jeg kan altsaa ildce skylde for to Aar;–synes De at jeg skal vente med at svare Hr Berg, eller sende vi ham strax de sex Rigsdaler og senere, naar jeg kommer til Byen, sger Boghandleren og forhrer om det ikke har sin Rigtighed at jeg har betalt for forrige Aar og altsaa nu alene har at levere 3 Rdlr? Det er ikke for Pengene, men kun for en Orden og det er mig ukjrt at det skal see ud som om jeg i to Aar ikke har tnkt paa at gjre min Skyldighed.

Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost