Dato: 21. maj 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

[afskrift] Kjbenhavn den 21 Mai 1838.

Ved min Hjemkomst fra en lille Udflugt paa Landet finder jeg deres kjre Brev; jeg havde reent opgivet den Glde at hre fra Dem, derfor blev jeg lige saa overrasket som glad! Gud velsigne Dem for al den Velvillie, der aander fra hver Yttring; jeg er stolt at at kunde kalde "Blommarnes" Digter min Ven. Der er ellers et "Graat-Vejr" i det hele Epistel, som bedrver mig, jeg har selv flt och fler tidt endnu hvor ndvendig Erkjendelsens Sol er en Digters Aand og Hjerte! Hvad nytter det os vel at i en stor Radius uden om os vort Vrd erkjendes, naar ikke de Nrmeste ret kjrligt komme os imde. De har saaledes i Danmark, jeg tr ogsaa sige for en Deel i Tydskland Mange, som stter Dem ved Siden, ja selv over Tegnr. Det gaaer med udmrkede Mnd, som med Bjerghjderne, jet maaler dem bedst i Afstand. I Lyksalighedens seer jeg meget mere og anderledes den nordromantiske Digter end i den bld, vistnok smukke Frithiofs Saga. Gid De kunde om kun et Aar, flyve til det varme Syden, Solstraalerne der vilde ogsaa qvge Deres Sind; jeg blev vist syg skujlde jeg leve i Upsala, allerede Kjbenhavn er mig / for kold; Upsala forekom mig hjst interessant, men da det som det nordligste Sted, jeg har vret, vkker Erindringen om det sydligste, jeg kjender, nemlig Pstum, hvor de grske Templer staae som Modstning til Upsalas gamle Dom, saa faaer Deres By mig vistnok herved et endnu koldere Prg, den isnende Vind og de mrke Dage forkue ogsaa Sjlens Blomster. Det glder mig saa meget at hre hvormeget Improvisatoren har tiltalt Dem, jeg har stor Glde af denne Bog, men for at vise Dem hvorledes jeg i Hjemmet ogsaa tidt her Grund til Mismod, vil jeg anfre, frst at hele mit Honorar for den var kun 180 Rdlr, dernst at efter den havde oplevet to Oplag og i alle tydske Kritikker vurderet srdeles glimrende, sat over Corinna, kaldet en re for dansk Litteratur, blev den her i Danmark ikke omtalt i vort eneste kritiske Skrift: Maandeskrift for Litteratur, frst ett Aar efter, (1837) kom en Kritik og Improvisatoren blev revet ned, og min Personlighed og Improvisatorens Sammenblandet, hvor Feil hos ham overfrt paa mig. Imidlertid oversttes den nu paa Fransk, og jeg vil haabe, at den af de Franske Kritikker behandles som af alle de Tydske og ikke som af mit Fdrelands. Her i Danmarks stte mange min Roman "O.T." over Improvisatoren. Kjender De den? Frken Bremer derimod holder ej af denne, men vurderer hjest min seneste Roman: "Kun en Spillemand", som jeg selv stter ved Siden af mine bedste. Kjender De ikke denne bog, da lad mig det vide, at jeg kan have den Glde at sende den til Dem, lad mig i det hele taget vide, hvad De ikke kjender af flgende Bger, som ere de mest vurderede af mine 1) Eventyr for Brn. 2) Digte. 3) Aarets tolv Maaneder. 4) O.T. Roman. 5) Kun en Spillemand, Roman. 6) Fodrejsen. Mit seneste Arbejde er et Eventyr i Prosa "Lykkens Kalosker", det er udkommet netop i Dag. Af "Kun en Spillemand" og af mine Eventyr er en tydsk Oversttelse under Arbejde i Braunschweig, med denne Udgave vil efter Forlggerens nske flge en Skizze af mit Liv, lidt udfrligere end den Marmier har givet i "Revue de Paris". - Min lille Sommerudflugt ifjor til Deres Fdreneland var mig hist interessant, jeg mdte saa megen Velvillie, fandt Deres Nation saa elskelig, at jeg lnges efter at komme til den igjen. Sprogene selv ere saa beslgtede, at man gjensidig maa fle sig hjemme, og nu den herlige Canalrejse, jeg syntes snart at besejle Rhinen, sanrt Donau; hvor dybt Indtryk Naturen i Sverrig har gjort paa mig haaber jeg at skulle vise Dem i en ny Roman, men fr jeg fuldender den maa jeg endnu engang gjste Nabolandet. Hvad der ogsaa bidrager saa meget i min Erindring til at forskjnne Billedet, ja hele Indtrykket af denne Rejse, er det behagelige Selskab jeg havde den hele Vej med Frken Bremer, den aandrige, elskvrdige Forfatterinde af "Tekningar utur hverdagslifvet". Havde jeg dog truffet Dem, kjre Hr. Professor og Geyer i Upsala, hvor langt anderledes glad vilde jeg da ikke have flt mig i Deres By; ikke en eneste havde jeg der Adresse til og naar ikke Berzelius havde givet mig en Hilsen til Rudberg, der var overordenlig forekommende mod mig, saa havde jeg kun havt min Vrt Hr. Hjertemann, til Beskytter. En anden Gang maa jeg komme fr Trkfuglene. Hils den kjre Bttiger fra mig, de par venlige Linjer han sendte mig i Deres Brev skal jeg snart i et eget Epistel til ham sige Tak for. Hans "Nyare Snger" er en smuk Blomsterbouquet fuld af Duft og Farve, ved den synes jeg at kjende hans Personlighed som om vi lnge have levet sammen. I vor Litteratur har i denne Vinter Oehlenschlger giveet os en Tragedie: Oluf den Hellige, som har gjort stor Lykke paa Scenen. Heiberg har skrevet et romantisk Digt Fata Morgana, der skal have en philosophisk Tendents, men ikke ret tiltalte, skjndt Theatret udstyrede det paa den meest glimrende Maade. Ingemann har leveret en Tragedie: Renegaten, og Digteren Paludan Mller et Drama: Fyrste og Page, som er hjst kedeligt dog ikke saa aldeles daarligt som Hertz' nyeste Vaudeville: Flugten til Sprog, der ogsaa blev pebet ud. Ideen til denne var opstaat ved den strnge Vinter, der bandt baade Belte og Sund. - De kjender Marmier og finder vist sm jeg at han er hjst elskvrdig; jeg vil altid holde meget af ham, skjnt for jeblikket har han faaet en Deel Uvenner I Danmark, han var nemlig fr sin Rejse til Sverrig forlovet med Digteren Oehlenschlgers Datter, det havde staaet selv i tydske Aviser, men nu har han hvet Paritet, at det er skeet kan jeg i flere Henseender finde Grund for; han har som Franskmand neppe havt Begreb om, hvad i Norden Forlovelse er, desuden er nok hans Fremtid endnu ikke sikkret. Vil De besrge fra mig en Hilsen til Geyer og Rudberg, den frste havde jeg rigtig nok ventet et lille Brev fra, men der kom intet, dog reent glemt mig vil jeg dog ikke troe han har. Paa min Reise i Sverrig traf jeg mellem Gothenborg og Falkenberg en Student fra Upsala, der fortalte mig at han i Selskab med Dem og Geyer havde hos en Grevinde hrt Forelsningen af Improvisatoren, ham bad og paalagde jeg meget at hilse Dem, har han gjort det? Og hvor var den unge Mand? [G.R.D. Rabe] Gld mig nu snart med Brev, min Adresse er: Nyhavn Nr. 280 i Kjbenhavn. - Gid jeg nste Sommer maatte personlig lre Dem at kjende.

Med inderligt Venskab og sand Hengivenhed

H. C. Andersen.

Hr Professor Atterbom i Upsala

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 133-37)