Dato: 7. april 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

530. Fra E. Collin.

Hauniæ 7 April 1866.

Jeg vil begynde med at copiere følgende idag ankomne Brev, som jeg aabnede, da jeg strax kan kjende Skoledrenge? og Seminarist-Breve:

Undertegnede agter om kort Tid paa eget Forlag at udgive et lille Antal Digte og beder Ds. Velb. om Tilladelse til at turde dedicere Bogen til Dem, som den jeg af Danmarks store Digtere skatter høiest.«

Underdanigst

Niels Pedersen

Elev i Gjedved ved Horsens.

Skal jeg svare ham fra Dem, at De ikke har noget derimod, eller foretrækker De at ignorere Skrivelsen?

Igaar fik jeg Deres Brev. Det glæder os, at Telegrammet har fornøiet Dem. Deres Brev derom circulerer idag.

Idag er det 8 Dage siden, at vi fik den sørgelige Efterretning om at Ludvig David pludselig er død i Rom. Det er en umaadelig Sorg, som opvækker almindelig Deeltagelse. Jeg erindrer ikke, om De kjendte ham nøiere. Han var en opvakt fremadstræbende ung Mand, Forældrenes Glæde og Haab.

Jeg vender mig nu fra denne sørgelige Erindring til Noget som vil glæde Dem, hvorved jeg udtrykkelig maa bemærke, at Brevet, som vedlægges og er dateret d. 18de Marts først idag er ankommet, altsaa har været 3 Uger paa Veien fra Wien hertil. De vil deraf see, at De er udnævnt til Commandeur af den Mexicanske Guadeloupe?Orden. Jeg vil nu overlade til Dem, om De vil behandle Sagen fra Paris, i hvilket Tilfælde De vel confererer med Greve L. Moltke, eller om den skal gaae igjennem mig.

I sidste Tilfælde maa De altsaa tilbagesende mig Papirerne eller rettere: De underskriver Declarationen og sender denne fra Paris directe til Generalconsul Herzfeld i Wien med Anmodning om at han vil sende Insignierne og Diplomet directe til min Adresse (formodentlig gjennem den herværende østerrigske Legation). Jeg skal da strax paa Deres Vegne indgive Ansøgning om at De maa anlægge og bære Ordenen. Dernæst vil De jo bedst gjennem Moltke faae at vide, hvorledes De passende yttrer Deres Tak til Keiseren, mulig ved en skriftlig Henvendelse til den mexikanske Gesandt i Paris. Vil De ikke benytte hans Hjelp til det foreløbige Skridt, som jo helst maa gjøres strax, kunde De jo skrive til Herzfeld omtrent som følger:

»Ewr. Hochwohlgeboren

geehrtes Schreiben, datirt Wien am 18ten März ist mir erst heute zugekommen. Derselbe ist, wie der Poststempel ausweist, erst am 1 April von Wien abgegangen und am 7ten in Kopenhagen angelangt.

Dieses musz ich ausdrücklich bemerken, damit die späte Beantwortung nicht einer Nachlässigkeit meinerseits zugeschrieben werden solle.

Ihr Brief hat mich freudig überrascht. Nichts war mir ferner als der Gedanke, dasz selbst in einem entfernten Welttheil mein Name einen so guten Klang habe und einer solchen Ehrenbezeigung würdig gehalten werde.

In Betreff der Ueberlieferung der Insignien und des Diploms nehme ich Ihr gütiges Anerbieten an, und bitte Sie daher dieselben an meinen Freund und Bevollmächtigten in Kopenhagen Herrn Etatsrath E. Collin zu übersenden. Diese Adresse ist vollkommen genügend, er ist bekannt genug in Kopenhagen.

Sollten Sie irgend ein Bedenken dabei haben, werden die Sachen unzweifelhaft durch die Dänische Legation inWien an Herrn. Etatsrath Collin übermittelt werden können.

Die von mir unterschriebene Declaration unterlasse ich nicht hiemittelst zu übersenden. Ew. Hochwohlgeboren ergebenster

H. C. A.« -------------------

Saa'ndash;nu maa det i Hast paa Posthuset.

Deres

E. Collin.

NB. »Spanierne« skal gaae i denne Maaned og sammen med Bournonville's nye Ballet: Pontemolle.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost