Dato: 31. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Paris den 31 Marts 1866.

Kjre Fru Henriques.

No. 1.

Det frste Brev jeg skriver fra Paris skal vre til Dem, De og Deres Mand holde af denne By, men ikke jeg. Iforgaars, ud paa Aftenen naaede jeg her til og boer i Hotel Louvois paa Place Louvois, i rue Richellieu, her er dyrt og daarligt, men stille og agtvrdigt, jeg fltter bestemt. Paa Gaden mder jeg den ene Landsmand efter den anden og rundt om i mange Vinduer seer jeg, i Billede, eet af mine Eventyr: "Engelen", efter Kaulbachs smukke Tegning, mit Navn staaer vel ikke derpaa, men det er min Tanke, min Digtning der siger mig god Dag, den Engel flger mig gjennem alle Landene ligesom Engelen fulgte den unge Tobias. Om jeg husker ret var det fra Amsterdam De sidst hrte fra mig; jeg var ved at groe fast og havde det jo ogsaa srdeles hjemligt der; ligesaa hjertelig blev jeg modtaget i Leyden af den meget velhavende Digter van Kneppelhout, der har skjnket Byen her en heel Skole, hvor for ieblikket 230 Brn oplres; han eier et storartet Slot i Gelderland. Han tog imod mig paa Bqnegaarden og frte mig til sin smukke Bolig i Leyden og til sin unge elskvrdige Frue, jeg blev i deres Huus i fire Dage, der ideligt feiredes ved Selskab; den frste Dag jeg kom var det meest storartet indrettet; Hr Kneppelhout udbragte min Skaal paa Fransk og jeg takkede igjen, saa godt jeg kunde i fremmed Tungemaal. En interessant Udflugt i Dynerne gjorte vi een af Dagene og saae det storartede Slusevrk som frer Rhinen ud i Havet ved Katwijk, Eieren af Landsbyen her, Baron Wassenaer de Katwijk er Kammerherre i Haag og i hans Huus saae jeg, strax den frste Dag jeg var der, en heel Mngde af Byens fornemste Herskaber, Bille-Brahe, vor Gesandt, indfrte mig i den rigeste Mands Huus, en Baron Brienen, hvor der af Familien blev spillet en fransk Vaudeville og hvor jeg saae Haags fornemste Damer i de rigeste, meest udsgte Toilletter ogsaa Prindsen af Oranien var jeg der sammen med. Den svenske Minister, Baron Wrede, som jeg har kjendt i trange Aar, fra Kjbenhavn og Stockholm, han var i hieste Grad opmrksom og god [imod] mig, Tiden fli hen, i den ellers kjedelige By[,] ogsaa i Antwerpen fandt jeg nye Venner, nemlig Kjbmand Good, jeg var der til to Middagsmaaltider og Good frte mig rundt om i Byen saa jeg slet ikke var forladt; heller ikke i Bryssel stod jeg ene, der var den svenske Minister som jeg modtog Velvillie hos og paa Banegaarden fandt jeg paa fransk baade Improvisatoren og mine Eventyr, som jeg da kjbte at forre bort.

Paris den 2den April, efter Midnat

No. 2.

De maa hre om Dagen i Dag, i hvor trt jeg end er; ja De maa jo ogsaa hre om Dagen igaar der i Festlighed kntter sig til denne. Jeg fik en Indbydelse fra vor Kronprinds at flge med ham til Veddelbene i Vincennes. Vi vare i tre Vogne hver med fire Heste og Forriddere, det gik i susende Gallop gjennem Boulevarderne hvor Folk stode i Rkke for at see vor Kronprinds; ude ved Veddelbene havde Keiseren overladt sin smukke Tribune til vor Prinds med sit Selskab, og der fik da jeg ogsaa Plads, det var naturligviis det aller bedste Sted at vre. Her var jeg sammen med en Sn af Prinds Murat. Efter Veddelbbene spiste jeg hos vor Kronprinds, der som altid var velsignet og god; talte saa hjerteligt og var glad over at han havde kunnet bidrage Noget til min Fornielse her i Paris. Da jeg kom hjem fandt jeg allerede tre Breve, Hilsener til den anden April, denne selv begyndte da imorges og jeg besgte frst Maleren Frhlich der viiste mig deilige Skizzer til mine Eventyr, nu sgte jeg Legationen og fandt ikke frre end elleve Breve og et Telegram fra Drevsens, Collins og Linds; De kan tnke Dem min Glde. Middagen har jeg tilbragt med flere Landsmnd hos vor Consul Calong, der drak min Skaal og da jeg nu kommer hjem, seent paa Aftenen, sidder nede hos Portnersken en Herre og skriver Brev til mig, han kom med en deilig Bouquet Blomster "fra en Dame i Kjbenhavn" og det var fra Deres Svigerinde! hvor magelst opmrksomt! her ligger en lille Billet til hende med min Tak. Manden havde frst i denne Eftermiddag modtaget hendes Brev og ikke vidst hvor jeg boede, tilfldigviis sprger han i Hotel Louvois, og saa boer jeg der og min Lykkestjerne vil at jeg paa min Fdselsdag skal modtage Bouquetten. Deres Mands Brev med Deres Bouquet af Ord fik jeg ogsaa i Dag, inderlig Tak! omfavn Deres Mand, kys Brnene, hils Frknerne Price og alle kjre Veninder og Venner. Jeg beklager at jeg i Paris ikke traf Carl Hartmann og Carstensen. Hils dem begge to. Endnu er det ikke bestemt med Reisen til Lissabon, den afhnger af om Jernbanen aabnes snart. Lev vel! jeg er trt. Tak for i Dag.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 130-33)

[kladde:]

[ ...] og flte mig saa hjemlig! hans Kone er en sand Perle, mellem Qvinder, jeg kom til Leyden og een af Hollands rigeste Digtere van Kneppelhout modtog mig paa Jernbanen og frte mig til sit deiligt indrette Huus; han har skjnket Leyden en stor Bygning, en Skole for 230 fattige Brn; Byens mange udmrkede Familier vare indbudne hos ham de Dage jeg var i hans Huus; det var saa rigt, saa festligt og man viiste en srdeles politisk Opmrksomhed i aldrig at ville paa Tydsk udbringe min Skaal; men altid paa fransk eller Engelsk; det var altid venligt tnkt, da der for mig ligger Kanonskud i det tydske Sprog, Kanonskud der synge om Dyppel og de Venner og Landsmnd jeg der tabte. Jeg takkede derfor ogsaa paa Engelsk. At Politik skal komme ind i mit Liv. Saa megen Erkjendelse og Velvillie har jeg mdt i Tydskland, nu, / ja, der man jo gaae Aar hen for at Saar kan lges. I Belgien mdte jeg den samme Hjertelighed som i Holland; ogsaa her var jeg kjendt, ogsaa her fik jeg Hilsen og Venner. Hver Dag var jeg indbudt og hjertelig modtaget. I Theatrene har jeg ideligt og ideligt kun seet een Opera: Afrikanerinden, den staaer til visse under Robert, under Hugenotterne, ja selv under Le Pardon de Ploermll, men Decorationer og Scenriet er udmrket isr i Brussel. Men Balletten der var over det tilladelige; i Neger- dandsen kom Solodandserinderne ikke som sorte Fruentimmer, men aldeles som kogte Reier i sorte Floer Svmmebenklder og Slr over Ansigtet, for at vise de var sorte. Det var smaglst, uanstndigt, dumt! jeg er forvisset om at Juliette og Sophie Price, med Flere fra vor Ballet, vilde tage Deres Afsked om de skulde optrde saaledes. Jeg har i Holland overalt, / forbauset ved at omtale vor Ballet, og dens Dandserinder, der hre hjemme i "Selskabet". Det var ganske fornieligt at fornemme hvor glade man hrte det, og naar jeg nvnede det Udmrkede, det Rene i Kunsten og prvat Livet nvnede jeg naturligviis Frknerne Price og deres Omgivelse i Balletten. Bring dem min hjertelige rbdige Hilsen og faaer De dem til at skrive et Par Ord til mig i det Brev De sender mig, da faae De [overstr: hver] et heelt Brev fra mig, [ulseligt]der Price og Valdemar er v[ulseligt] Juliette. Hils. Om jeg kommer til Lissabon er endnu uvist; jeg har slet ikke lyst til at gaae ud paa Oceanet, og i den varme Tid naae Portugal, gjennem Spanien har jeg ikke, som man har skrevet, Jernbane. Hele 48 Timer / maa jeg gaae med Courer, det har jeg neppe Krfter til, jeg er nu 61 Aar, det hjelper ikke at jeg fler og tnker som var jeg kun 20 Aar. Reisen er imidlertid ikke opgivet; jeg maa tage mig sammen, reise eller ikke reise; De skal hre derom. Hils paa det hjerteligste Deres Svigerinde; Hun har nyligt faaet Brev fra mig! hun og Grevinde Frijs have endnu gldet mig de lngste Breve og begge have nvnt hinanden at de have talt om mig i Deres [ulseligt: Kreds?]. Her i Paris er aldeles Foraar! Trerne i halv udsprungne Knopper; under mine Vinduer blomstrer Krocus og Folk sidde i det Frie. Tryk nu kjrligt Deres Mand i Haanden, ligesaa Brnene, nik til Jomfruen og alle mine Veninder i Huset og udenfor gld mig med Brev og kommer det snart da til den danske Legation i Paris.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

[langs kanten:]

Hils Bille! Han har vel faaet mit Brev fra Leyden?

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 918-21)