528. Fra E., Henriette og Theodor Collin.

[Fra Edvard Collin: ]

Jeg haaber, at dette Brev skal kunne naae Dem omtrent paa Deres Fdselsdag, som iaar falder sammen med 2den Paaskedag. Altsaa: jeg gratulerer! Og isr nsker jeg Dem til Lykke til, at De endnu selv betragter denne Dag som en Festdag; det rber en Ungdom i Sindet, som er misundelsesvrdig, men som jeg – og mange der ere yngre end jeg – har tabt.

Det Anckerske Legat blev da bortgivet til: Ath. Schwartz, Schleisner, Emil Hornemann. (jun:). og Kolberg!! Det Sidste er et strkt Stykke, og saa strkt, at det skulde undre mig om det gaaer fri for den offentlige Kritik. Det er naturligviis I., der har havt let ved at vre strk, da B. er saa svag.

Baronesse Stampe lader til at komme sig.

Jeg har nu et Par Gange spurgt, men ikke faaet Svar paa, hvad der bliver af Reisen til Portugal, og, hvis denne ryger i Lyset, hvilken da Deres Plan er.

Forelbig Tak og mange Tak for de Hollandske Bger. Jeg haaber at Skibsfarten snart vil bringe dem. Saasnart jeg faaer Boghandlerens Adresse, skriver jeg til ham, da jeg gjerne vil have Epistlerne.

Lev vel og paa et gldeligt Gjensyn.

Deres

28/3 66.

E. Collin.

[Fra Theodor Collin: ]

Fra Kranold skal jeg hilse Dig, hans frste Ord, da jeg bragte en Hilsen til ham fra Dig vare: nu skal vi meget snart have Prver paa Spanierne men Lgn bliver det nok. Det nyeste Theaternyt er at Berner gaaer sin Vei, ikke blot som Theatersecretair og Regisseur men ogsaa som Fuldmgtig paa Contoiret; den egentlige Grund veed jeg ei, Svagelighed angives. Gioachino gjr ikke megen Lykke 3 a 400 Rd. om Aftenen Ulfsbjerg trkker bestandigt. Bournonville er snart frdig med sin 2 Acts Ballet Ponte Molle. Rens Datter skal gaae med Fru Echardt'ndash;

Jette Pedersen gratulerer til Fdselsdagen. Din

28/3 66.

Th. Collin.

[Fra Henriette Collin: ]

Tillykke kjere Andersen! Gid De maa vre glad ude og komme glad hjem.

De modtager rimeligvis altid og navnlig den 2den April en saadan Masse Breve fra Hjemmet at Alt hvad der hrer til Dagens brndende Sprgsmaal, bliver fortalt Dem langt bedre end jeg kan gjre det, jeg vil derfor holde mig til det der hrer til vore egne brndende Sprgsmaal og tale om os selv.–Skibet gaar altsaa ikke til Japan da det antages for uforsvarligt at sende det bedste Skib bort naar den politiske Himmel er saa mrk som forTiden. Jonas var temlig nede ved denne Skuffelse, men haaber paa bedre Tider og lser tappert videre'ndash;Gud give den Examen var vel overstaaet, jeg er gruelig angst for Udfaldet.–

De faar upaatvivlelig Brev fra Ingeborg og Louise, saa at jeg vil lade dem selv tale og fra Gotliebs er Alt ved det Gamle . . .

De danske Aviser fortller Dem jo Alt Theater?Nyt og hvad der gaar for sig mellem Coulisserne er jo af den Natur at man godt kan renoncere paa at vide det – Theodor skal ud og skyde Snepper, han har det godt og glder sig som vi Andre til Hellebek. – Nu bragte Postbudet et Brev fra Dem'ndash;jeg skal slutte naar det er lst.

No 2. [Fra Edvard Collin: ]

Kjre Andersen. Nu kom Deres Brev fra Antwerpen. For det Frste maa jeg da sige Dem, at Grunden, hvorfor jeg ikke lod Jette lse det omhandlede Brev, var den, at De ved Siden af en af Deres Betragtninger havde skrevet: Hvad jeg her har skrevet bliver mellem os. Saadant holder jeg mig strngt efterrettelig, selv om jeg ikke kan indsee Grunden. Hvad nu angaaer Hr. Westrheene's nske, da er jeg villig til at opfylde det; det hjelper neppe noget at gaae gjennem Ludvig; jeg vil gaae directe til Hyen og faae Anviisninger gjennem ham. Hvad jeg da faaer optegnet skal jeg sende ham, paa Deres Vegne, til den opgivne Adresse.

Tak for Oplysningen om Boghandleren, jeg skal nu tale med Hagerup.

Det er ganske vist, at Tycho Brahes Spaadom ikke gjorde Lykke, men endnu vissere er dette om Gioacchino. Det er min Overbeviisning, at De kan vre vel tjent med, at Spanierne ikke er kommet frem i denne Tid; thi med Undtagelse af det svenske Stykke have alle Comedier havt tomt Huus; vi ere opfyldte af Concerter og isr af Italienerne, som hver Aften trkke til sig alt hvad Casino kan rumme; desuden to store Carnevaler. De seer at Kjbenhavn ikke har forandret sig.

Man siger jo om mig, at jeg synes godt om alle Photographier; jeg synes ialfald meget godt om alle dem, De har sendt mig.

Naar jeg saadan skriver til Dem til alle disse fremmede Steder, kryber det i mig; jeg mrker godt, at Reiselysten ikke saa let udder hos mig.

Jeg staaer i denne Tid i Begreb med at gjre en for Dem fordeelagtig Omstning med nogle af Deres Penge, saa at De faaer en hiere Rente, og dog'ndash;det kan De stole paa'ndash;ligesaa sikkert og ligesaa let disponible for Dem.–

Atter, Lev vel.

Deres

28/3 66.

E. C.

[Fra Henriette Collin: ]

Theodor beklager at Deres Brev ikke var kommet da han skrev, han skulle ellers have fortalt noget hist interessant om Vappe som nu lader sig nie med at sende sin firbenede Hilsen.

Jeg gad gjerne spadsere med Dem kjere Andersen paa Paris's straalende Gader, det er dog en deilig By, isr saalnge man glemmer al den Elendighed den gjemmer indenfor sine store Mure.

Lev vel og glad

Deres Jette.

Louise hilser og lyknsker mange Gange og beder mig sige Dem at hun ikke brer Nag fordi De glemte hendes Fdselsdag som er samme Dag som Scharffs! – Hun (Nu stikker Jonas Hovedet ind. og siger jeg gratulerer! Alt hvad jeg kan! ) ledte forgjves efter sin Lyknskning i Deres Brev dengang, men det er nu saa lnge siden og det Forsmte kan De jo gjre Godt igjen ved at lyknske hende saameget mere den nste 20 Februar.

Hele Forhuset hilser ogsaa med deres bedste nsker. –

Nu skal De til at nyde Foraaret som kommer saa lifligt i Paris, medens vi her gaae i Mrke og Blst, men det kommer jo ogsaa til os og jeg tror dog der er deiligst i Danmark – isr naar man er saa lykkelig som vi at skulle til det henrivende Hellebek. –

Mon Kronprindsen virkelig snart skal hjem igjen for at vre tilstde ved Dagmars Forlovelse med den anden Russer? Det troes jo her og den hele Sag vkker ingenlunde Glde; Birkedal skrev forleden en lang Artikel i Fdrelandet om hendes Religions Forandring, det var godt og besindigt skrevet, men maa naturligvis have vakt stor Misfornielse paa hiere Steder. Nu maa det vre Alvor med mit Lev vel kjere Andersen

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost