Dato: 25. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

527. Til E. Collin.

Antverpen den 25 Marts 1866.

Kjre Ven!

Imorges, paa Sengen, modtog jeg Deres kjre, uventede Brev til Haag, Bille-Brahe sendte mig det. De er en fortrffelig Corespondent, men De vil ogsaa indrmme at jeg hrer til de flittige Brevskrivere, i det mindste maa De sige det. Deres Kone havde ogsaa givet mig nogle venlige Ord, men tillige den Meddelelse at De aldeles ikke havde ladet hende lse mit sidste Brev. Hvorfor ikke? Hvad jeg skriver til Dem maa hun altid lse! der kan umueligt have staaet Noget deri, hun ikke maatte hre. Fr jeg forlod Haag talte jeg med Bille-Brahe om at faae fra den hollandske Regjering Anbefalings Breve til Japan, naar Jonas kom afsted; Bille-Brahe lovede at skaffe disse saasnart De, kjre Ven, lod ham vide om der blev Noget af Reisen. Nu mlder De at Reisen er opgivet, det gjr mig ondt for Jonas, jeg kan tnke mig hvormeget han har gldet sig til denne store Udflugt; men udsat er ikke opgivet og nu veed De at Bille-Brahe troer i det hollandske Ministerium at kunne skaffe ham Brev. De har Ret i at Haag er kjedelig, men De vil i det Brev derfra, jeg sendte Deres Kone, og som hun vel tillader Dem at lse, see hvor vel jeg ogsaa her blev optaget; den nst sidste Dag jeg var her maatte jeg sidde for Hofphotographen, han tog et Par Billeder, jeg fik igaar nogle Aftryk tilsendt, de synes mig ikke saa gode som dem der bleve tagne i Amsterdam, jeg sender imidlertid to forskjellige, det er altid et Bidrag til Samlingen. Hvad synes Deres Kone om alle de hollandske Photographier? I forgaars kom jeg her til Antverpen og fandt en venlig Modtagelse af vor Landsmand Good, der synes en meget riig Mand og boer endnu mere storartet end Brandt. Jeg spiiste der til Middag igaar, med en anden her i mange Aar bosiddende Landsmand Brockdorff, ligesaa var her en Hr Grove fra Kjbenhavn, der reiser til Engeland. Fru Good beklagede saameget at der ikke var mldt dem min Ankomst, da hun nskede at jeg skulde have taget ind i deres Huus og blevet der; De seer saaledes at jeg indtil Dato modtages overalt gjestfrit og godt; da jeg imidlertid kun bliver her i Byen paa tredie Dag, har jeg ikke forladt Hotellet; jeg sidder nu og venter paa Hr Good der idag vil fre mig omkring; iaften hrer jeg i Theatret atter L'affricaine af Meyerbeer. Igaar besgte jeg Belgiens store Maler Keyser, der kjender nogle af mine Skrifter, og hos hvem jeg ogsaa fik den hjerteligste Modtagelse; selv frte han mig om paa Muset og han blev hilset584 af alle Kunstnerne der sad og malede, som var det en Konge der kom. Han arbeider nu paa at male en stor Sal i Muset, Billeder til Vgge og Loft, det bliver den hollandske Kunsthistorie og dens Forgreninger, der komme flere Hundrede Portrt Figurer i Legems Strrelse, det er et colosalt Arbeide, som han meente vilde tage en Tid af 7 til 8 Aar; jeg saae alle Skitserne, de ere meget interessante. Muset har de bedste Billeder jeg endnu har seet af Rubens og Van Dejk. Imorgen, om Gud vil, reiser jeg til Brssel og tnker at naae Paris den 31 Marts, saa at jeg den anden April derfra kan sende mine Tanker til Hjemmet hvor Mange ville huske paa mig. Jeg har skrevet til Etatsraad Kranold, jeg vil haabe han har faaet mit Brev. Jeg har bedet ham om at [da] Da Spanierne var her ikke er blevet opfrt, efter bestemt Lfte, hele Vintertiden, det da ikke maa komme frem i Mai, thi da er der daarligt Huus og saa vil der kunde meget nemt blive sagt Ja der komme jo ingen Folk til det Stykke?–Gioachino, gjr nok ikke ret Lykke, Heibergs Tycho Brahe, der nok for at fornie Fru Heiberg bragtes paa Scenen, gjr nok heller ikke Lykke, skriver man. I intet af de Breve jeg faaer bliver nvnt Theodor. Hvorledes har han det? Han modelerer, promenerer, lever for Theatret og Vappe, mig tnker han slet ikke paa. Hils ham, Deres Kone, Jonas, Louise Thybergs, Familien i Rosenvnget, ved Trekanten og i store Kongensgade. Boghandleren i Amsterdam, som De vil i Forbindelse med, fik jeg netop fr jeg reiste, en Skrivelse fra. Han sagde at han stod i Forbindelse med Boghandler Hagerup i Kjbenhavn og gjennem denne kunde han sende Bger derhen. Manden selv hedder Frederik Muller og boer i Amsterdam, paa Heerengracht, K. K 130; man kan erholde hans Catalogues systemat: de livres anciens. Da jeg nu er kommet ind i Forretninger maa jeg erindre en Mand i Haag, en Slags Lrd, som jeg traf i en Club hvor jeg blev indfrt og hilset af Formanden med et stor Glas Champagne. Der kom en Herre der arbeider paa et Vrk over den hollandske Skole, hvad der findes af denne i Udlandet, isr Malerier af P. Potter. Han vilde gjerne vide hvad der fandtes i Kjbenhavn paa Maleri-Samlingen og i Moltkes Galleri, og bad om jeg ikke kunde skaffe ham Beskeed eller faae de respective Cathaloger, og tillige Opgivelse hvor han da kunde betale for hvad disse havde kostet. Troer De ikke at Ludvig Mller tager sig af denne Sag[.] Manden opskrev sin Adresse saaledes T. van Westrheene, Wz. Veenlaan No. 11e. Haag.

I Paris sendes Breve til mig under Adressen: la Legation de Danemarc.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost