Dato: 17. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Iflg. BFN 900 gengives der i Dagbladet den 28.3.1866 uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts.

[Det er uddrag af brev fra 15.3. Brev]

"Kjbenhavn, den 28. Marts.

H. C. Andersen har som bekjendt gjort et lngere Besg i Holland; af et Brev fra ham, dateret Leyden den 17de Marts, meddele vi flgende Uddrag, som vil interesse[re] en strre Kreds."Endnu er jeg ikke kommen lngere end til Leyden. De synes nok, at jeg groer fast i Holland, og det seer ogsaa ud saaledes; hele fire Uger har jeg tilbragt i Amsterdam, men jeg havde det der saa godt, saa hjemligt. Da jeg fra Utrecht, hvor jeg allerede blev hilset af Venner, kom til Amsterdam, modtoges jeg paa Banegaarden af vore to Landsmnd, Brdrene Brandt, Hos den ldste af disse, i hans rige velindrettede Huus har jeg boet i de fire Uger og ret fornummet, at jeg var en velkommen Gjst. De kjender Hr. Brandt, veed hvor gldende dansk han er i Sjl og Sind, hans Kone er en i hi Grad elskvrdig fortrffelig Hollnderinde, hun ligesom Snnen taler Dansk, daglig hrte jeg mit Modersmaal og daglig bragte Posten os de kjbenhavnske Aviser. Flere Danske, som i lang Tid have levet i Amsterdam, besgte mig. De vil saaledes forstaae, hvor hjemlig jeg maatte fle mig. De fleste af mine Skrifter ere oversatte paa Hollandsk og, som det siges, meget lste; jeg mdte derfor ogsaa hos Hollnderne selv en Velvillie og en Opmrksomhed, jeg aldrig drmte om, og hvad der endnu mere rrer og oplfter mig, er den inderlige Deeltagelse, de udtale for Danmark og os Danske. I Amsterdams Musikforening er Komponisten Verhulst Dirigent; han elsker og beundrer vor Landsmand Niels Gade, hvis Musik derfor er meget kjendt og afholdt; i dette Aar er der nsten ved hver Koncert givet Kompositioner af Gade, saaledes "I Hilandene" og Ouverturen til "Hamlet"; jeg har hrt denne og een af Symfonierne, Op. 5, de blev modtagne med stort Bifald, der ret gjorde mig godt. Direktionen for det store Thater viste mig den Opmrksomhed at sende mig for hver Aften en Billet til en af de bedste Pladser, jeg benyttede den ofte og fornam tilsidst, at jeg begyndte at forstaae Sproget. Her er ganske gode Krfter, og Scenen har idetmindste to betydelige Personligheder: Hr. Peters og Fru Kliena; jeg har set hende udfre Hovedrollen i van Lenneps "De Vrouwe van Waardeburg", hun skal heri, sagde man, minde om Ristori som "Elisabeth". Det ar mesterligt. Den mest omtalte og hdrede Digter i Holland er for ieblikket Prsten Ten-Kate; hans seneste Vrk: "Skabelsen" vil snart blive trykt, men er allerede meget kjendt og beundret, idet han har lst det op i de fleste strre hollandske Byer; man siger, at han derved i dette Aar har fortjent sig 10,000 Gylden; hans Menighed bygger nu i Amsterdam et nyt Huus for den feirede Digter. han har i den samlede Udgave af sine Vrker givet en versificeret Oversttelse af flere af mine Eventyr, srdeles tro og saa metrisk smuk; jeg har i Selskab, hvor vi mdtes, hrt ham lse Eventyrene. I Onsdags forlod jeg mit danske Hjem i Amsterdam; jeg var ganske bld om Hjertet ved at sige de kjre Mennesker Levvel. Snart naaede jeg Leyden, og her blev jeg hjertelig og glad modtaget af Hr. von Kneppelhout, en af Hollands hdrede Forfattere, hvis Bekjendtskab jeg allerede gjorde, da jeg for nitten Aar siden var her. Han er en del Natur og en lykkelig, rig Mand, der gjr meget godt; jeg er nu hans Gjst, boer i hans Huus, hvor jeg daglig seer en stor Kreds af Venner. De fleste af Leydens Professorer kjende godt vore dygtige hjemme, saavel de nys bortgangne som de nulevende, Med stor Erkjendelse tales saaledes om Konferentsraad Thomsen og om Forchhammer. Professor Steenstrup har her mange Venner. Efter Middagsbordet den frste Dag, jeg kom, foredrog van Kneppelhout et nyt Eventyr, han havde skrevet og dediceret til mig; hver af Gjsterne fik et Exemplar hjem med som en Erindring. De seer saaledes, at jeg nsten har det altfor godt, saa at jeg daglig maa tnke: hvorfor tildeler Vorherre mig saa megen Glde og Velsignelse? Igaar var jeg i Klitterne ved Ratwijk og sae Udlbet af Rhinen, der ikke, som jeg i min Skoletid lrte, nu taber sig i Sandet, men som en dyb, klar Strm, gjennem en solid bygget Kanal og storartede Sluser, lber ud i Havet. Idag har jeg med Hr Kneppelhout besgt den af ham her i Leyden stiftede Skole for fattige Brn, der er i den ikke frre end 230; de sang for mig flere af deres smukke fdrelandske Sange. Imorgen reiser jeg til Haag og derfra, over Brssel, til Paris.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost