Dato: 12. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

523. Til E. Collin.

Amsterdam den 12 Marts 1866.

Kjre Ven!

Endelig i Dag havde jeg den Glde at erholde til Dem den hollandske Udgave af Holbergs Comedier, den er i 6 Bind, i god Tilstand og den ldste Udgave, nemlig fra 1747; der ere interesante Bemrkninger og hele Holbergs Tittel staaer foran den Baron Lodewyk Holberg, in Leven, Professor der Historie: Ouderling en Rentmeester van de Academie: Assessor von't Consistorie: Lid van de Koninklyke Societeit der Wetenschappen te Koppenhagen.Jeg forstaaer nu saa meget Hollandsk at jeg har lst et Par Scener i Bramarbas, det vil sige i Jacob von Thybo. Jeg vil nske De maa have den Fornielse af at faae disse Bger som jeg tnker mig De vil have. Med Skibsleighed, jeg tnker Dampskib, har jeg bedet begge Brdrene Brand besrge min Bog-Pakke, ufrankeert hjem, i den er de nvnte Holbergske Comedier, som jeg antager ville have Betydning hjemme, ligesaa er til Dem en Oversttelse af ehlenschlgers Hakon Jarl og eet Hefte Nieuwe Vertellingen van Andersen. De andre Bger i Pakken ere til mig og De vil gjemme disse til jeg, om Gud vil, kommer hjem. Overmorgen er det bestemt at jeg forlader Amsterdam, nu har jeg vret her over fire Uger, og gaaer til Leyden et Par Dage og da til Haag, der haaber jeg at erholde Brev fra Dem eller Deres Kone, adresseret stil den danske Legation. Jeg har nydt overordenlig Gjstfrihed i Brandts Huus, Snnen er et godt og lovende Menneske, Fru Brand en sjlden elskvrdig, qvindelig, christelig, velsignet Kone, Brandt er en gldende Dansk, en flammetalende Christen, jeg har i hans Huus ret flt mig hjemme og vel optaget, men i al Erkjendelse heraf, man bliver trt og der er Meget jeg slet ikke kan vre enig med ham i, i de frste Uger taug jeg og hrte til, i de sidste otte Dage, har jeg talt imod, i al Beskedenhed, men med den Bestemthed jeg efter min Overbevisning skylder Sandheden og han synes at optage det meget godt, uagtet jeg fornemmer at han ikke godt taaler Modsigelse af Andre. Han er vistnok for haard i sin Dom over Hollnderne, for utilladelig strng mod Jderne og seer Kjbenhavn og Kjbenhavnerne, som om der var Hidepunktet for Christendom, i et for idealt Lys. Det slaaer jeg itu; selv i Politik er han for drmmende, lever ind i Phantasier og Forhaabninger, disse Sbebobler ere hos mig knuuste under det Historiske ved Dannevirke og Opgivelsen af Als, jeg troer ikke paa davre Orde, hvem der endogsaa siger dem, jeg troer frst naar jeg har en Trevl af Virkelighed i Hnderne. Da Heibergs Alferne frste Gang opfrtes, blev jeg opfyldt af det Digteriske i dette Arbeide og havde frste Gang en selvstndig stetisk Mening der blev styrket ved de Andres modsatte Dom og jeg lrte efter Aar og Dag at jeg havde forstaaet og dmt rigtig, fra den Tid hrte jeg ikke efter Andre for at have deres Mening, men fulgte min egen. Da ehlenschlger paa Skydebanen havde sin Fest hrte jeg frste Gang offentlige Taler, jeg saae op til saadanne, havde selv aldrig vovet at sige et Ord i nogen strre Kreds575 og nu hrte jeg hvad det var der kaldtes Taler'ndash;jeg overraskedes og det gik op for mig at Noget ikke ringere kunde jeg ogsaa sige, og fra den Tid har jeg talt med ved et Middags Bord. Politik har indtil nu forekommet mig som et terra incognita, jeg vidste Intet derom; men i vor bevgede Tid, er som Luft og Lys, de politiske Rrelser dog trngte mig ind i Sjlen og ved nu at hre Hr. Brandts Opfattelse, Udtalelse og Slutninger, maatte jeg i Stilhed frst drfte og overtnke, og jeg fornam at jeg ogsaa havde en Opfattelse, og til min egen Overraskelse og Glde har jeg ved Discusion og Modstrid fornummet at jeg ogsaa har en som jeg troer en sund og sand576 Opfattelse, den577 jeg til min Forundring finder Ord for at fremstte; jeg er kommet578 efter at man skal kun holde sig fast til Tingen selv og ikke lade sig forstyrre af alle de billedlige Snirkler og blndende Sidespring vor Modtaler benytter sig af. Det gaaer imidlertid fortrffelig, men om det vilde gaae i fire Uger til betvivler jeg. Jeg har imidlertid tilbragt579 her behagelige Uger og faaet et klarere Blik ind i mig selv og det er allerede denne Reise vrd. Byens frste Photograph har gjort tre store Billeder af mig, eet Exemplar af de bedste har han sendt mig som jeg har forret Brandts, tre mindre ere ogsaa tagne, det ene kasseret de to andre slges; det i Profiil fraperer Alle for Ligheden med Schillers Portrt, noget Schillers Familie i Weimar ogsaa udhvede.–Hils nu Deres Kone, Louise, Jonas, hele Familien og mine Venner.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] NB Hvad jeg har skrevet her bliver mellem os.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter