Dato: 10. marts 1866
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

522. Fra E. og Henriette Collin.

Efter en nogenlunde lang Pause [fik vi] igaar Deres Brev. Det Frste jeg nu har at [gjre], er at takke Dem for Deres Bestrbelser for [min] Bogsamling; ved Deres Beskrivelse af Opls[ningen] af Deres Eventyr paa Hollandsk og Engelsk savner jeg Oplysning, om disse vare trykte; er dette [Til]574fldet, kan jeg vel ved Leilighed faae dem gjennem Brandt.

Brevene til Louise og Gade bleve strax besrgede. Ingeborg har det meget bedre; hun har lidt meget, og Sagen har nok, saavidt jeg har kunnet forstaae, ikke vret uden Betnkelighed.

Udsigterne for Jonas til at komme til Japan ere meget daarlige; Rigsdagens Stemning har hidtil yttret sig imod denne kostbare Udrustning. Det er ungtelig en stor Skuffelse, da han havde saamegen Grund til at haabe at alleVanskeligheder vare fjernede. Examens-Afgjrelsen vil vist lade mindst een Maaned vente paa sig; den skriftlige Afhandling har Jonas indleveret for nogen Tid siden.–

Ogsaa her have vi mildt Veir.–Da De har vore Aviser, har De vel ogsaa fulgt de sidste jammerlige Stridigheder om Brettons Udfordring til Ploug. Jette fortller Dem vel nok noget om Bazaren for Velgjrenheds-Selskabet, hvor Flensborg By havde sendt et saa stort Bidrag; finder De Leilighed til at fortlle dette, saa gjr det, det er godt at Udlandet bliver bekjendt med dette Beviis paa det virkelige Sindelag.

Jeg sender dette Brev d. 10de, altsaa endnu til Brandts Adresse; han vil jo ialfald kunne sende Dem det, hvis De er reist til Leyden.

10/3 66

Deres

E. Collin.

Edvard foreslaaer mig at fuldende hans Brev og er saa delmodig at give mig hele 3 Sider til min Raadighed, men kun 10 Minutter til at udfylde dem, fordi han endelig vil have Brevet afsted strax'ndash;Havde jeg Tid skulle jeg fortlle Dem en Deel om vor Bazar og den slesvigske Side af den som virkelig baade var storartet og rrende'ndash;men jeg har jo ingen Tid'ndash; Saameget skal De vide at det Hfte af Deres Eventyr hvori Verset var skrevet, blev betalt med 2 D.–Det havde paa en anden Maade Flelses Vrdi, de Flensborgske Sager bleve alle solgte fordi Alle ville have noget derfra og de smaa Gjenstande som bar en eller anden Indskrift der havde Hentydning til vor flleds Sorg ved Adskil[l]elsen, vakte ofte Strid mellem de Kjbende om hvem der skulle eie dem.–

I Familien er Alt nu i sin gamle Gjnge . . .

For de kjerlige Ord hvormed De begyndte Deres Brev til mig kjere Andersen, takker jeg Dem af et oprigtigt Hjerte og jeg haaber til Gud at der er et lille Gran af Sandhed i dem, thi var jeg ikke bedre end min egen Samvittighed siger mig at vre, saa saae det Galt ud'ndash;om ikke her'ndash;saa hisset for

Deres trofaste Veninde

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost